Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

85. Overtagelse af det regionale dag- og døgntilbud Nørholm

Sagsnr.: 27.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

Overtagelse af det regionale dag- og døgntilbud Nørholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd godkendte den 17. december 2019, punkt 275, indstillingen om at overtage det regionale dag- og døgntilbud Nørholm. Samtidige besluttede Byrådet, at Region Midtjylland skulle have mulighed for at fremsætte alternative muligheder til kommunal overtagelse af tilbuddet med frist til 1. marts 2020.

 

Region Midtjylland, ved regionsformand Anders Kühnau, har i brev af 27. februar 2020 fremlagt alternativt forslag til overtagelse af tilbuddet.

 

Sagen fremlægges til godkendelse af Regionens forslag.

Sagsfremstilling

I brevet fra Regionen er anført, at dag- og døgntilbuddet Nørholm med 35 pladser står for ca 49 % af Regionens kapacitet af døgnpladser til borgere med problemskabende adfærd. Døgntilbuddene understøttes i Regionen af et tværgående konsulentteam, som Regionen beskriver som værende en "central krumtap for faglige kompetenceudvikling og en væsentlig forudsætning at fastholde og udvikle det nødvendige fagligt specialiserede til bud til målgruppen". Endvidere beskrives, at konsulentteamet er forankringspunkt for specialområde Udviklingshæmning og ADHD's udrednings- og specialrådgivningsopgaver for Socialstyrelsen (VISO).

 

Regionen fremfører, at det vil være et kritisk tab af faglig specialekspertise og i alvorligt grad forringe specialområdets muligheder for at løse fagligt krævende opgaver. Det påpeges endvidere, at forsat drift af Nørholm, som en del af Specialområde udviklingshæmning og ADHD vil bidrage til, at Region Midtjylland kan fastholde og udvikle en vigtig, efterspurgt specialiseret leverandøropgave på landsplan til gavn for målgruppen udviklingshæmmede borgere med problemskabende adfærd og eventuel dom.

 

Med baggrund i ovenstående indstiller Administrationen, at anmodning om overtagelse af dag- og døgntilbuddet Nørholm bortfalder.

 

Region Midtjylland giver endvidere tilsag om at gennemføre en midlertidig takstreduktion for borgere, som Nørholm vurderer, kan tilgodeses i mindre indgribende tilbud, på 0,9 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 2022, således at den samlede takstreduktion til Herning Kommune over 3 år udgør i alt 3,1 mio. kr.

 

Region Midtjylland har i brevet af 27. februar 2020 endvidere forslået emner, som administrativt kan drøftes mellem Regionen og Herning Kommune i forhold til det fremtidige samarbejde. Forslagene tages til efterretning og overvejes i forhold til relevante områder.

 

Supplerende til sagen gør Social- og Sundhedsudvalget opmærksom på, at der med ovenstående beslutning er en uløst styringsudfordring i forhold til Herning Kommunes egen tilbudsvifte og udbuddet af boliger til målgruppen i Handicap og Psykiatri. 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at anmodning om overtagelse af dag- og døgntilbuddet Nørholm bortfalder
at tilbud om takstreduktion i 2020, 2021 og 2022 på i alt 3,1 mio. kr. godkendes
at forslag om fremtidigt samarbejde drøftes nærmere mellem Region Midtjylland og Herning Kommune på administrativt niveau.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Brev til Herning Kommune jf. regionsrådets beslutning vedr. Nørholm den 26. februar 2020.pdf
  • Forslag om et udbygget samarbejde mellem Herning Kommune og Region Midtj.pdf