Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

78. Team Teatret - Egnsteateraftale 2021-2024

Sagsnr.: 20.01.02-P27-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - Egnsteateraftale 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm, Pia Colstrup

Sagsresume

Den gældende egnsteateraftale mellem Team Teatret og Herning Kommune udløber per 31. december 2020. Jf. denne aftale skal der senest 1. april 2020 fremsendes politisk godkendt forslag til ny aftale til Slots- og Kulturstyrelsen. Udvalget skal godkende udkast til ny egnsteateraftale for perioden 2021-2024 mellem Team Teatret, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune. 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i retningslinjer og udmeldinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har Team Teateret og Herning Kommune jf. den gældende egnsteateraftale, som udløber per 31. december 2020, udarbejdet forslag til en ny fireårig aftale for 2020-2024. Alle egnsteateraftaler er nu synkroniserede, således at antallet af egnsteatre og dermed også refusionsprocenten vil være nogenlunde sikker ved slutningen af året.

  

Aftalerne skal politisk godkendes i kommunerne og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2020.  

Staten er ikke part i aftalerne, da statens refusion tilgår Herning Kommune. Aftalerne tager afsæt i en skabelon, som Kulturstyrelsen har udarbejdet.

 

Aftalens formål er at sikre Team Teatrets fortsatte drift og virke. Aftalen danner grundlaget for, at Herning Kommune kan modtage statsrefusionen.

 

Det er Team Teatrets reviderede strategi, der lægger til grund for aftalen.

Team Teatrets overordnede mål for aftaleperioden er:

  • at udvikle og styrke det kunstneriske arbejde
  • at øge og udvikle publikum generelt
  • at styrke udviklingen og dannelsen af fremtidens teatergængere gennem et særligt fokus på unge.
  • og i øvrigt at øge egenindtægtsgrundlaget, styrke den interne organisation og styrke scenekunsten i et større geografisk.

 

Team Teatret skal i aftaleperioden producere og opføre tre stationære forestillinger i Herning Kommune per år. En eller flere af egenproduktionerne sendes på turne rundt i landet. En eller flere af forestillingerne produceres som co-produktioner med andre teatre.

Som supplement til teatrets egenproduktioner indkøbes og præsenteres hvert år et antal forestillinger for børn, unge og voksne for at vise et varieret udbud af scenekunstneriske genrer og for at favne et bredt aldersspektrum.

 

En del af Team Teatrets forpligtelser er i øvrigt at drive scenekunstskole for børn og unge i Herning Kommune.

 

Byrådet har udpeget John Thomsen og Ernst B. Knudsen til Team Teatrets bestyrelse.  

 

Forvaltningen vurderer, at midtvejsevalueringens anbefalinger er indarbejdet i aftalen.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Ikast-Brande Kommune indgår som aftalepartner i den nye aftale. Ikast-Brande bidrager med 50.000 kr., som Ikast-Brande modtager statsrefusionen af. For det beløb modtager Ikast-Brande Kommune fire opførelser af teatrets egenproduktioner, forestillingsrelaterede aktiviteter og et antal dramapædagogiske forløb.

Økonomi

Team Teatrets drift finansieres dels af Team Teatrets egne indtægter, dels af Staten (i form af det tidligere amtstilskud, som ikke har noget med refusionen at gøre), og dels af driftstilskuddet fra Herning Kommune. Herning Kommune modtager efterfølgende delvis refusion jf. teaterloven.

 

Der er i aftalen kalkuleret med en fremskrivning på 1,7 % per år, hvilket er et gennemsnit af Herning Kommunes fremskrivningsprocenter i den forgange 4-årige periode. Tilskuddet til Team Teatret er angivet til 7.392.926 kr. i 2021, hvoraf 36-37 % forventes i refusion fra Staten.

Ovenstående tilskud er i henhold til tidligere beslutning om MEP-besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område reduceret med 273.400 kr. inklusiv forventet fald i statsrefusion fra og med 2021.

Teams Teaterskole er indarbejdet som et strategisk udviklingsområde i Team Teatrets primære drift og udgør 570.219 kr. af driftstilskuddet.

 

I forbindelse med den nye egnsteateraftale for 2021-2024 indgår Ikast-Brande Kommune i aftalen med 50.000 kr. årligt.

 

Team Teatret betaler en årlig husleje til Herning Kommune, som fremskrives med samme procentsats som tilskuddet. Huslejen udgør i 2021 1.385.942 kr., svarende til 14,9 % af de samlede offentlige tilskud ved indgåelse af aftalen. Huslejen må maksimalt udgøre 15 %.

 

Forslaget skal politisk godkendes og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2020. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen skal efterfølgende godkende aftalen.

Det er en forudsætning for at Herning Kommune kan modtage statsrefusion, at egnsteateraftalen godkendes af ovennævnte.

 

Tilskud til Team Teatret afholdes af det til formålet afsatte budget på Serviceområde 15, Kultur.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at udkast til egnsteateraftalene for 2020-2024 mellem Team Teatret, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune godkendes under forudsætning af, at øvrige parter, Slots- og Kulturstyrelsen samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst godkender aftalen.
at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen endelig på plads inden for de gældende økonomiske rammer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Egnsteateraftale_280220