Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

65. Godkendelse af ommærkning af almene boliger til almene ældreboliger i afd. 212 og 311

Sagsnr.: 03.10.12-P27-1-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af ommærkning af almene boliger til almene ældreboliger i afd. 212 og 311

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Susanne Merrild

Sagsresume

Byrådet i Herning Kommune behandlede den 8. oktober 2019 under pkt. 209 en ansøgning fra boligselskabet Fællesbo, om at ommærke almene familieboliger til almene ældreboliger i afd. 400 Gadegårdsvej, Lind.

 

Anledningen til ansøgningen var, at de pågældende boliger ved en fejl hos Landsbyggefonden var blevet registreret som almene familieboliger, på trods af at de var opført og anvendt som almene ældreboliger.

 

I kølvandet på sagen fra oktober 2019, indledte Herning Kommune og boligselskabet Fællesbo en undersøgelse af, om der var andre almene ældreboliger i andre af Fællesbos afdelinger som var registreret forkert. Dette arbejde er nu færdigt, og undersøgelsen har vist, at der i yderligere 2 af boligselskabets afdelinger findes almene ældreboliger som ved en fejl er registreret som almene familieboliger.

 

Boligselskabet Fællesbo ønsker at få registreringen ændret, så den passer med de boliger der rent faktisk er, for at Landsbygefonden kan gøre det, kræver det dog at kommunen som tilsynsmyndighed har godkendt ommærkningen først.

 

Forvaltningen anbefaler, at ommærkningen i Landsbyggefondens digitale stamdatabase godkendes.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med lanceringen af Landsbyggefondens digitale stamdatabase i 1997, blev alle kommuner bedt om at indrapportere alle almene boliger samt type til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden indtastede derefter alle disse informationer i deres nye database. Det har efterfølgende vist sig, at der er sket nogle fejlregistreringer, sådan at nogle ældreboliger er blevet registreret som familieboliger og omvendt.

 

Fejlregistreringen kan i yderste konsekvens have betydning for blandt andet den mellemkommunale refusion, derfor ønsker forvaltningen og Boligselskabet Fællesbo at få rettet registreringen så boligerne er registreret som ældreboliger. Det bemærkes, at fejlregistreringen ikke på noget tidspunkt har givet anledning til udfordring med refusion, dette skridt tages alene for at undgå, at udfordringen skulle opstå i fremtiden.

 

Landsbyggefonden oplyste i forbindelse med sagen fra oktober 2019, at de alene kan rette i registeret på baggrund af en henvendelse fra byrådet i Herning kommune. Landsbyggefonden har stillet krav om, at ommærkningen behandles politisk i henhold til almenboliglovens § 5 stk. 1 nr. 10.

 

Afd. 212 Linåtoften

 

Afdelingen består af 32 familieboliger og 12 ældreboliger. ældreboligerne er dog ikke registreret korrekt i Landsbyggefondens database. boligselskabet Fællesbo ansøger derfor om at følgende boliger ommærkes, sådan at disse boliger fremstår som almene ældreboliger.

 

Linåtoften 2 st. th.

Linåtoften 2 st. tv.

Linåtoften 4 st. th.

Linåtoften 4 st. tv.

Linåtoften 10 st. th.

Linåtoften 10 st. tv.

Linåtoften 12 st. th.

Linåtoften 12 st. tv.

Linåtoften 14 st. tv.

Linåtoften 16 st. tv.

Linåtoften 22 st. th.

Linåtoften 22 st. th.

 

afd. 311 Elmegade (toftevænget)

 

Afdelingen består af 21 familieboliger, 7 ungdomsboliger og 5 ældre-/handicapegnede boliger. De 5 ældre-/handicapegnede boliger er registreret som familieboliger, Boligselskabet Fællesbo ansøger derfor om, at følgende adresser omregistreres til almene ældreboliger.

 

Elmegade 53

Elmegade 59

Elmegade 95

Elmegade 97

Elmegade 103

 

 

Det bemærkes specifikt, at den ansøgte omregistrering ikke påvirker huslejeniveauet for den enkelte lejer.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Boligselskabet Fællesbos ansøgning om ommærkning af familieboliger til almene ældreboliger, i afdeling 212 og 311 som beskrevet i sagen godkendes,

 

at Boligselskabet Fællesbo efterfølgende får ændret registreringen i Landsbyggefondens stamdatabase.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.