Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

63. Samlede overførsler fra 2019 til 2020

Sagsnr.: 00.32.10-A21-1-20 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Samlede overførsler fra 2019 til 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

I henhold til regnskabsvejledningen for 2019 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsler fra 2019 til 2020 (og frem) til godkendelse.

 

Samlet set ønskes vedrørende drift overført et mindreforbrug på 83,6 mio. kr., vedrørende anlæg et mindreforbrug på 191,3 mio. kr og vedrørende finansielle konti en mindreindtægt på 16,8 mio. kr.  

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge Byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye budgetår.

 

Hovedreglerne for overførsler fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Af sidstnævnte fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejecentre m.fl.).


For den øvrige del under rammestyring (herunder puljer, projekter og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Mindreforbrug kan overføres til specifikke formål, f.eks. projekter eller andre opgaver, som er godkendt iværksat, og som fortsætter i efterfølgende budgetår eller aktiviteter som har til formål at udvikle og forbedre den fortsatte drift.

Områder uden for rammestyring overføres ikke. Det drejer sig f.eks. om udgiftsområder omfattet af budgetgarantien, aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), ældreboliger og vintertjeneste.

 

Der er mulighed for at ansøge om overførsel af beløb længere ud i årene end 2020, såfremt servicedriftsrammen tillader det.

 

Uforbrugte anlægsmidler (restrådighedsbeløb) overføres til efterfølgende år på anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttet.

 

På de finansielle konti overføres beløb, der vedrører forskydninger mellem regnskabsår.

 

Overførsler for 2019 - drift:

I tabel 1 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende drift.

 

Tabel 1: Total oversigt over resultat og ønskede overførsler til 2020 og efterfølgende år, drift: 

 

Det samlede mindreforbrug vedrørende drift udgør i alt 69,890 mio. kr. i 2019 og overførselsønskerne udgør i alt 83,601 mio. kr. til henholdsvis 2020, 2021 og 2022. Områder uden for rammestyring overføres ikke, hvilket er årsagen til, at summen af de samlede overførsler umiddelbart er større end den samlede afvigelse.

 

Til sammenligning blev fra regnskab 2018 overført i alt 24,791 mio. kr. ind i 2019 som genbevillinger, hvorved overførslerne samlet set er øget med 58,810 mio. kr. i løbet af 2019.

 

 

De ønskede overførsler fra 2019 kan specificeres således:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Der ønskes samlet set overført 43 mio. kr. fordelt med 38,1 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022, hvoraf det største beløb vedrører Serviceområde 20 Administration. Her ønskes overført i alt 38,2 mio. kr., som primært vedrører forskellige opsparinger og dispositionspuljer til udvikling, ledelsesinformation, ombygninger og ventilation på rådhuset, investeringer på IT-området, projekter på turisme- og erhvervsområdet, grundvandsbeskyttelse m.v.

 

Øvrige overførsler vedrører primært fremtidige sportsevents på Serviceområde 11 Idræt og Fritid og bymarkedsføring, aktiviteter i Herning Midtby og Herningerkultur på Serviceområde 15 Kultur.

 

Byplanudvalget

Der ønskes overført 0,2 mio. kr., svarende til mindreforbruget i 2019.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Der søges overført et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 5,4 mio. kr. til 2020 og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til 2021. Afvigelserne skyldes primært merudgifter til ejendomsskatter og færre indtægter for udlejning af jord på Serviceområde 01 Byggemodning, mindreudgifter som følge af udskydelse af landsskabsanalyse m.v. på Serviceområde 04 Grønne områder samt merforbrug som følge af vejafvandingsbidrag på Serviceområde 09 Trafik.

 

På Serviceområde 09 Trafik er der i overførselsbeløbet udlignet en manko vedrørende 2018 på 2,1 mio. kr. vedrørende vejbelysning.

 

Børne- og Familieudvalget

Der søges overført et samlet mindreforbrug på 52,8 mio. kr., fordelt med 24,7 mio. kr i 2020, hvoraf 2,4 mio. kr. overføres til anlæg, og 28,1 mio. kr. i 2021, som primært vedrører Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler.

 

Overførsler af mindreforbruget vedrører primært decentrale institutioner. Drift af SFO overgik pr. 1. august 2019 fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler. Omlægningen har betydet, at mange institutioner har været tilbageholdende med forbruget i 2019. Herudover skyldes mindreforbruget en hurtigere gennemførelse af budgetreduktionen vedrørende specialklasser end forudsat.

 

Endelig er der uforbrugte midler, som har været afsat til uforudsete udgifter samt vedrørende DUT, som i 2019 var kendt senere end normalt som følge af den sene økonomiaftale.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der søges overført et samlet merforbrug på 28,2 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 26,0 mio. kr til 2020 og et merforbrug på 2,2 mio. kr. til 2022.

 

Overførslerne på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri udgør et merforbrug på 24,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der de seneste år har været en øget tilgang til området, særligt af dyre enkeltsager. Herudover har der været øgede udgifter til områder med objektiv finansiering, herunder tilbud til udviklingshæmmede og psykiatriske pladser på sygehusene.

 

Merforbruget på 2,2 mio. kr., som søges overført til 2022, vedrører et indefrosset merforbrug vedrørende Blå Kors Varmestue.

 

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre indgår i de samlede overførsler med et merforbrug på 4 mio. kr., som primært vedrører sygeplejeområdet samt organisationstilpasninger. 

 

Beskæftigelsesudvalget

Overførselsønskerne vedrører udelukkende områder med selvforvaltning, områder indenfor rammestyring samt projekter. Der søges samlet set for disse områder overført et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som primært vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning samt behandlings- og botilbud.

 

Områder uden for rammestyring overføres i henhold til styringsprincipperne ikke. Det samlede regnskabsresultat for 2019 vedrørende serviceområdet, som udviser et merforbrug på 56,6 mio. kr., tillagt overførselsønskerne til 2020 på 3,3 mio. kr. medfører således et likviditetstræk på i alt 59,9 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der søges overført et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. fordelt med 14,1 mio. kr. til 2020 og 0,1 mio. kr til 2021. Overførslen svarer til mindreforbruget i 2019.

 

Mindreforbruget på Serviceområde 11 Idræt og fritid vedrører events, projekter, ubetalte bevillinger på idræts- og foreningsområdet samt midler, der søges overført til anlægskonti. Mindreforbruget på Serviceområde 15 Kultur vedrører primært decentrale institutioner.

 

Forebyggelsesudvalget

Der ønskes overført 2,1 mio. kr. til 2020, svarende til mindreforbruget i 2019 for områder med selvforvaltning samt projekter.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) er styringsmæssigt udenfor rammestyring, hvorfor mindreforbruget i 2019 på 18,4 mio. kr. ikke er søgt overført.

 

 

Fordeling af overførsler på år - drift:

Det samlede mindreforbrug på 83,601 mio. kr., som overføres vedrørende drift, ønskes fordelt mellem flere regnskabsår. Konkret ansøges om, at fordelingen sker med overførsel af et mindreforbrug på 50,188 mio. kr. til 2020, et mindreforbrug på 33,649 mio. kr. til 2021 og merforbrug på 0,236 mio. kr. til 2022. Specifikation af fordelingen fremgår af tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Fordeling af overførsler på år, drift: 

 

 

 

Overførsler for 2019 - anlæg:

I tabel 3 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende anlæg. Overførslerne er restrådighedsbeløb vedrørende endnu ikke færdiggjorte/igangsatte projekter.

 

Tabel 3: Total oversigt over resultat og overførsler til 2020, anlæg: 

 

Som det fremgår af tabel 3, er der vedrørende skattefinansieret anlæg et samlet mindreforbrug på 193,004 mio. kr., hvoraf 191,337 mio. kr. søges overført til 2020.

 

Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 145,591 mio. kr. ind i 2019 som genbevillinger, hvorved overførslerne er øget med i alt 45,727 mio. kr. i løbet af 2019.

 

På forsyningsområdet overføres et samlet merforbrug på 4,816 mio. kr., som vedrører forskydninger mellem regnskabsår.

 

 

Overførsler for 2019 - finansielle konti:

I tabel 4 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker vedrørende finansielle konti.

 

Tabel 4: Total oversigt over resultat og overførsler til 2020, finansielle konti: 

 

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender:
Der søges overført et mindreforbrug på 11,789 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til bevilgede, men endnu ikke realiserede almenboligbyggerier.

 

Serviceområde 28 Optagne lån:
Der søges overført en mindreindtægt på 28,634 mio. kr. vedrørende forskydning i lånoptagelse på ældreboligbyggerier. Lånene forventes optaget i 2020.

 

Bemærkninger til de samlede overførsler:

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF):

Regnskab 2019 udviser et mindreforbrug på 18,395 mio. kr. vedrørende KMF, som ikke er søgt overført til 2020, da området er udenfor rammestyring. Beløbet tilgår således de likvide aktiver i 2019.

 

Imidlertid kan mindreforbruget henføres til, at der kun er afregnet for 11 måneder i 2019, og der forventes derfor en fremtidig regulering for den manglende måned. På den baggrund udgør mindreforbruget ikke umiddelbart finansieringskraft til eventuelle andre formål, idet der reelt set blot er tale om en forskydning mellem regnskabsår.

 

Overførsler til 2021 og 2022:

Der ønskes samlet set overført 33,6 mio. kr. til 2021 og 0,2 mio. kr. til 2022 jfr. tabel 2.

 

Der skal gøres opmærksom på, at servicedriftsrammen for Herning Kommune efter 2020 endnu ikke er kendt. Derfor vil der teoretisk set kunne opstå en situation, hvor den udmeldte servicedriftsramme ikke levner plads til forbrug af overførsler fra tidligere år.

Såfremt en sådan situation måtte opstå, vil overførslerne ind i 2021 og 2022 blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til fornyet vurdering.

 

 

Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen:

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som er indstillet i forbindelse med fagudvalgsbehandlingerne.

 

Ændringerne ligger ud over de overførsler fra 2019 til 2020, 2021 og 2022, som er specificeret i henholdsvis tabel 2, 3 og 4 ovenfor.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • I forbindelse med projektet Herning+ planlægges der afholdt en arkitektkonkurrence i 2020 vedrørende etablering af Plusset. Der afsættes 0,752 mio. kr. til formålet. Der indstilles på denne baggrund følgende:
  • at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,752 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr. Herning+,
  • at anlægsudgiften finansieres af afsat budget på 0,752 mio. kr. i 2019 til rådgivning og projektstyring i forbindelse med Herning+ på Serviceområde 20 Administration. Beløbet søges derfor overført til 2020.

 

 • Restrådighedsbeløb på 0,512 mio. kr. på anlægsprojektet 652 097 Udskiftning af PC-ere flyttes til driften på Serviceområde 20 Administration, hvor udgiften afholdes i 2020. Samtidig nedskrives anlægsbevillingen på stednr. 652 097 med 0,512 mio. kr.

 

 • Afsat driftbudget på Serviceområde 15 Kultur på 0,124 mio. kr. til renovering af Elia overføres til anlægsprojektet Renovering af Elia på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 364089 i 2020. 

  

Børne- og Familieudvalget

 • En anført overførsel i sagen vedrørende udbedringer på Valdemarskolen foretages med bemærkning om, at den overføres til anlægskonti. Der indstilles følgende:
  • at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308098.
  • at anlægsudgiften finansieres med reserverede beløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomskoler. Beløbet overføres til 2020 i overførselssagen (indeholdt i driftsoverførslen til 2020).

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Overførsler vedrørende fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg og Kousgaards Plads på i alt 1,196 mio. kr. overføres til anlægskonti på Serviceområde 11 Idræt og Fritid. 

 

 • At der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. til vandrensningsanlæg på Teglpark Stadion. At udgiften på 0,750 mio. kr. finansieres af resterende midler i 2019 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, vedligeholdelse svømmeanlæg og Kousgaards Plads.

 

 

For yderligere specifikation af overførselsønsker og bemærkninger hertil henvises til fagudvalgenes behandling af overførselssagerne, som er sket mellem den 9. marts 2020 og den 11. marts 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalgets overførselssag behandles som selvstændig sag på denne dagsorden.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at

fagudvalgenes overførselsønsker for 2019 jfr. tabel 1,2, 3 og 4 i sagsfremstillingen godkendes, herunder:

 

at

overførslerne vedrørende drift på i alt 83,601 mio. kr. fordeles med 50,188 mio. kr. til 2020, 33,649 mio. kr. til 2021 og -0,236 mio. kr. til 2022 med forbehold for at beslutningen om overførsel til 2021 og 2022 kan ændres, såfremt servicedriftsrammen de pågældende år bliver udfordret,

 

at

de øvrige bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med overførselssagen på henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalgets, Børne- og Familieudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder jfr. afsnittet "Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen" godkendes. 

 

 

 

 

 

 

dog således,

 

at der ikke overføres merforbrug på 24,082 mio. kr. på SO 13 Handicap og Psykiatri, svarende til merforbruget på den rammestyrede del af SO 13 Handicap og Psykiatri

 

at merforbruget finansieres af dels den generelle reserve (bufferen), hvor der resterer 20 mio. kr. i 2019 dels ved, at Direktionen anmodes om i forbindelse med den førstkommende budgetopfølgning at komme med forslag til de resterende 4,082 mio. kr. herunder eksempelvis ved reduktion af de overførte beløb på centrale områder

 

samt

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærker i henhold til indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalgets regnskabssag, at området vederlagsfri fysioterapi fortsat er en del af det rammestyrede budget på SO 18 Sundhed og Ældre.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - samlet drift overførsler
 • Bilag 2 - samlet anlæg overførsler