Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

62. Årsregnskab 2019

Sagsnr.: 00.32.10-S55-2-19 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Årsregnskab 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Herning Kommunes årsregnskab 2019 fremsendes til godkendelse og efterfølgende afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv., §8, at "årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj".

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2019 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder. Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Social- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift er et overskud på 215,3 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er det en stigning på 18,3 mio. kr.

Indtægterne har været 15,1 mio. kr. lavere end budgetteret blandt andet på grund af tilbagebetaling af grundskyld og efterreguleringer af tilskud.

Driftsudgifterne har til gengæld været 35,5 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

 

Skattefinansieret område:

Efter afholdelse af udgifter til skattefinansierede anlæg samt jordforsyning udviser resultatet af det skattefinansierede område et overskud på 51,5 mio. kr.
I forhold til det vedtagne budget er det således en forbedring på 76,7 mio. kr. Af denne forbedring kan 58,4 mio. kr. henføres til færre nettoudgifter til anlæg og jordforsyning.

 

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af udgifter til forsyningsområdet på 12,2 mio. kr. ender det samlede årsresultatet på et overskud på 39,3 mio. kr.

 

Finansiering:

I finansieringen indgår nettoafdrag på lån med 17,0 mio. kr., deponering af midler på 18,0 mio. kr., samt en formindskelse af kortfristede gældsposter/nedbringelse af tilgodehavender på 61,7 mio. kr. Da resultatet viste et overskud på 39,3 mio. kr., giver dette således et forbrug på den bogførte likviditet på 57,4 mio. kr.

 

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 509,7 mio. kr. Efter likviditetsforbruget på de nævnte 57,4 mio. kr. og en positiv kursregulering af obligationsbeholdningerne på 13,3 mio. kr., ender denne ultimo 2019 på 465,6 mio. kr.

 

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor servicedriftsrammen for Herning Kommune er opgjort til 3.534,1 mio. kr., har udgifterne i 2019 kun været på 3.457,7 mio. kr. - altså et mindreforbrug på 76,4 mio. kr.

 

Bruttoanlæg:

Herning Kommunes andel af det aftalte niveau for skattefinansierede bruttoanlæg kan opgøres til 238,1 mio. kr. Regnskabet viser en samlet udgift på 245,0 mio. kr.

 

Balancen mv. ultimo 2019:

Hovedtallene for balancen ultimo 2019 kan opstilles på følgende måde:

 

 

Hensatte forpligtelser:

De hensatte forpligtelser er steget fra 134,0 mio. kr. ultimo 2018 til 608,3 mio. kr. ultimo 2019.

 

Stigningen i hensættelser kan primært henføres til tjenestemandspensionsforpligtelserne, hvor der er foretaget en ny aktuarberegning pr. ultimo 2019. Indenrigsministeriets metode for beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen er ændret siden seneste aktuarberegning. I den nye beregningsmetode ligger blandt andet, at levealderen er stigende, at folk er længere på arbejdsmarkedet, at fremtidige pensionsudbetalinger omregnes som nutidsværdi samt at det anvendte renteniveau er steget ved krav fra Finanstilsynet.

 

Herudover kan en mindre del af stigningen henføres til optagelse af den aktuarberegnede forpligtelse på arbejdsskader.

 

Langfristet gæld:

Den langfristede gæld er steget siden 2018. Dette kan primært henføres til indførelse af den nye ferielov pr. 1. september 2020. Loven betyder, at feriepenge der optjenes i overgangsperioden mellem 1. september 2019 til 31. august 2020 ikke udbetales, men optages som langfristet gæld, der først skal afvikles, når de pågældende lønmodtagere forlader arbejdsmarkedet. I 2019 er således optaget 1/3 af den samlede forventede forpligtigelsen i regnskabet, og de resterende 2/3 optages i forbindelse med regnskab 2020.

 

Restancer og afskrivninger:

De samlede restancer udgjorde ultimo 2019 52,1 mio. kr. Der er tale om en stigning på 2,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2018.

 

Årsagen er bl.a. en stigning på forældrebetaling på 1,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at Herning kommune ikke bliver modregnet i Børn og Ungeydelsen for SFO og den årlige regulering af friplads.

 

Herud over der en stigning på 1,7 mio. kr. i krav på det sociale område fra 4,5 mio. kr. i 2018 til 6,2 mio. kr. i 2019, som primært vedrører en stigende tendens i restancen på regninger på handicapområdet på 1 mio. kr. og to store regninger på andre områder på kr. 0,6 mio. kr., som er betalt i januar måned. 

 

Største restancepost udgøres fortsat af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med 21,8 mio. kr. mod 21,0 mio. kr. i 2018. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række emner.

 

Ser man bort fra årets stigninger vedrørende forældrebetaling, det sociale område og den fortsatte stigning i kontanthjælp, boliglån og billån, er der en tendens til, at restancerne er faldende.

 

En del af denne nedgang kan tilskrives interne initiativer for at nedbringe restancerne. Den skyldige ejendomsskat står for det største fald, da restancen er faldet fra 1,5 mio. kr. tilbage i 2017 til ca. 0,2 mio. kr. i 2018 og nu en smule mindre i 2019. Årsagen er muligheden for, at kommunerne nu kan foretage inddrivelse af skyldig ejendomsskat.

 

Nedenstående tabel viser de samlede restancer henholdsvis pr. ultimo 2017, 2018 og 2019:

 

 

Der er afskrevet 4,7 mio. kr. i 2019 på restancerne, som primært skyldes udefrakommende årsager.

 

Den største post er bortfald vedrørende kontanthjælp. Afskrivning opstår, når der ikke kan fastsættes betaling eller laves anden forældelsesudsættende handling inden tre år. Andre udefrakommende årsager til afskrivninger er dødsfald, forældelse, gældssanering og konkurs.

 

Likviditet efter kassekreditreglen.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder, kan opgøres til 727,5 mio. kr. ultimo 2019. Dette er et fald i forhold til ultimo 2018 på 164,3 mio. kr., som primært henføres til store anlægsudgifter afholdt sidste halvår af 2019.

 

Disponibel likviditet: 

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger, selvforsikring m.v. Nedenstående er en opgørelse der viser, at den disponible likviditet ultimo 2019 kan opgøres til 190 mio. kr.

 

 

 

Årsregnskabet er fremsendt til mødedeltagerne som elektronisk bilag og vil senere blive udleveret i papirform.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Årsregnskab 2019 godkendes til afgivelse til revisionen.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Årsregnskab 2019