Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

44. Godkendelse af ny sundhedspolitik

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Godkendelse af ny sundhedspolitik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jævnfør Forebyggelsesudvalgets Mål for Budget 2014, godkendt på møde i Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013, skal Forebyggelsesudvalget udarbejde en ny sundhedspolitik, som beskriver de overordnede og tværgående værdier, vision og mål for sundheden i Herning Kommune. Sundhedspolitikken skal være styrende for kommunens arbejde på sundhedsområdet og definere retningen i planlægning og gennemførelse af aktiviteter.

 

Et høringsudkast til en ny sundhedspolitik har været til høring i oktober og november 2014. På baggrund af formandsskabets redegørelse for høringsfasen blev sundhedspolitikken godkendt på Forebyggelsesudvalgets møde den 8. december 2014.
Sundhedspolitikken fremsendes hermed til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.  

Sagsfremstilling

Den foreliggende sundhedspolitik er et resultat af en proces, som omfatter to faser:
 
Fase 1) Udarbejde udkast til ny sundhedspolitik  
Da der på nationalt plan foreligger mål og anbefalinger for arbejdet med sundhed i kommunerne er høringsudkast til ny sundhedspolitik udarbejdet med afsæt heri, blandt andet:

  • Regeringens forebyggelsespolitik Sundere Liv for alle - Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (2014)

  • Regeringens langsigtede plan Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser (2014)

  • Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som beskriver evidens, videngrundlag og anbefalinger i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme

  • Status for implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne – udarbejdet af Center for Forebyggelse i Praksis (2014)

  • Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013 (Bind 1 og 2).

 

Fase 2) Høringsfase – Sundhedspolitikken på farten.
I oktober og november 2014 har udkast til ny sundhedspolitik været til høring.

Formål med høringsfasen:

  • At skabe opmærksomhed, engagement og ejerskab omkring sundhedspolitikken

  • At involvere og engagere borgere, medarbejdere og andre aktører til medansvar for udformning og gennemførelse af indsatser i sundhedspolitikken

  • At indhente input til sundhedspolitikken og den efterfølgende proces vedr. udarbejdelse af en 4-årig sundhedsstrategi og årlige aktivitetsplaner.

 

Med det formål at sikre en bred og mangfoldig debat, hvor alle har mulighed for at bidrage, er der gennemført en række arrangementer rettet mod udvalgte målgrupper bl.a. unge i alderen 16-24 år, børnefamilier, borgere som ikke er på arbejdsmarkedet samt ledere og medarbejdere fra det private og offentlige erhvervsliv.

I høringsfasen er der lagt vægt på at anvende metoder og redskaber, som lægger op til dialog og involvering.  


Udmøntning af sundhedspolitikken:

Sundhedspolitikken skal i 2015 udmøntes via en 4-årig sundhedstrategi, der udarbejdes i administrationen.
 

Indstilling

Forebyggelsesudvalget indstiller,

at sundhedspolitikken godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Forebyggelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Sundhedspolitik_2015 med forord