Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

42. Anlægsregnskab vedr. Lind skole

Sagsnr.: 82.20.00-P20-3-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab vedr. Lind skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Enghoff, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Lind skole.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende Lind skole, sted nr. 301069. Byrådet har den 24. februar 2009 bevilget kr. 9.959.000 til en mindre tilbygning samt ombygning/renovering på Lind skole.
 
Projektet har omfattet en mindre tilbygning på ca. 204 m2 med nye klasselokaler, grupperum, toilettet og forbindelsegang til den øvrige skole.

Derudover er der foretaget ombygning og renovering af eksisterende klasselokaler, grupperum, lærerværelse, bibliotek/mediatek og aula.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Merforbruget skyldes en vandskade i forbindelse med sambygning af den nye tilbygningen og den eksisterende bygning. Desværre er skaden opdaget for sent til, at det kunne meldes til entrepriseforsikringen.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet. 
Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.