Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

37. Frigivelse af anlægsbevilling til tag og fag på skolerne

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til tag og fag på skolerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførsel af renovering af tag/fag på skolerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.
 
Der er i investeringsoversigen for 2015 sted nr. 301095 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.000.000, som ønskes frigivet til formålet.
 
Den samlede anlægssum vedrørende renovering af tag/fag på skolerne udgør kr. 9.500.000 i perioden 2015-2016.
 
Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af tag/fag på skolerne.

 

I første omgang vil det være nedenstående skoler som renoveres:

 

Timring Skole
Taget på den gamle del, opført i 1959. Taget blev udskiftet til eternittag i 1994. Tagpladerne er generelt nedbudt. Bestående i mange revner, samt at det er skørt og ikke tåler påvirkninger fra f.eks storm. Alle tagplader udskiftes til B6 eternit tagplader i farve sort, inkl taglægter og tagrender.
 
Sunds Skole
Udskiftning af tagbelægning på bygning. 4. Tagsten er generelt nedbrudte som følge af ælde samt mangler understrygning og undertag. Enkelte steder er lægtning ”sunket”. Nye tagsten, opretning af tag, etablering af undertag og nye tagrender/nedløb.   
 
Engbjerg skolen
Den flade tagdel (midtersektion) på undervisnings-/administrationsbygningerne er der ved at være neslidt. Nuværende tagdækning er en Sarnafil tagfolie fra slutning af 1980 erne. På grund af dårlig fald og at bygningens ventilationsanlæg er placeret her, opbygges en ny gittertagkonstruktion, som beklædes B6 eternit tagplader. Som øvrige tagbeklædning på skolen.  
 

 

Andre skoler følger i 2016.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.000.000 i 2015 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler,

 

at beløbet på kr. 3.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Renovering af tag-fag EJD anlæg