Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

35. Indtægtsbevilling til tilskud vedr. Projekt Brandkadetter

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Indtægtsbevilling til tilskud vedr. Projekt Brandkadetter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: maria L H Christiansen

Sagsresume

Projekt Brandkadetter er et socialt projekt, som Herning Kommune har mulighed for at deltage i.

Sagsfremstilling

Landskontoret for Brandkadetter i Danmark har etableret Projekt Brandkadetter med støtte fra Velux Fonden. Projektet indebærer, at udsatte og sårbare unge i alderen 13-16 år gennemfører et uddannelsesforløb til brandkadet, hvorefter de unge kan blive en del af brandkadetkorpset. Projektet retter sig primært mod unge i udsatte boligområder.

Økonomi

Velux Fonden finansierer delvist projektet med 550 t. kr. i 2015, 500 t. kr. i 2016 og 505 t. kr. i 2017. Der skal betales tilskudsmoms på 17,5 % af beløbene, idet fonden er organiseret på et privat retsligt grundlag.


Herning Kommunes egenfinansiering findes indenfor rammerne af hhv. Serviceområde 16, Børn og Families og Serviceområde 20, Administration, Redningsberedskabs driftsbudgetter.


Når brandkadetterne fylder 18 år, kan de, hvis de er egnede, indgå i beredskabet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at deltagelse i Projekt Brandkadetter, herunder finansiering af egenbetaling, godkendes,

 

at der meddeles en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 550.000 kr i 2015 (ekskl.Tilskudsmoms 453.750 kr.), 500.000 kr. i 2016 (ekskl. Moms 412.500 kr.) og 505.000 kr. i 2017 (ekskl. Moms 416.625 kr.) til Serviceområde 20 Administration, Redningsberedskab for tilskud fra Velux Fonden.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Budget - etablering og drift af brandkadetkorps