Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

17. Delegering af beslutningsprocesser efter planloven samt annoncering

Sagsnr.: 01.00.00-P00-6-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Delegering af beslutningsprocesser efter planloven samt annoncering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Yderligere sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Planloven blev med lovebekendtgørelse af 18. juni 2012 ændret for at muliggøre delegering af beslutningsprocessen ved lokalplaner fra kommunalbestyrelsen til fagudvalget eller forvaltningen. Loven blev ændret, da der kan være situationer, hvor udarbejdelsen af lokalplaner med to behandlinger i fagudvalg, økonomi og erhvervsudvalg og byråd kan virke bureaukratisk og unødigt ressourcekrævende.
 
Ved udarbejdelsen af lokalplaner, giver ændringen af planloven mulighed for at optimere tidsplaner og dermed reducere tiden, fra kommunen præsenteres for en projekt-ide, til kommunen kan give byggetilladelse.
 
Planloven giver ligeledes kommunen mulighed for udelukkende at annoncere digitalt via egen hjemmeside. Dette kan ligeledes reducere tiden, fra der træffes beslutning i Byrådet, til tidspunktet for at planerne kan offentliggøres eller bekendtgøres.

Sagsfremstilling

Ifølge det almindelige kommunalretlige udgangspunkt kan kommunalbestyrelsen frit overlade (delegere) sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale forvaltning. Det gælder, medmindre andet er fastsat eller forudsat i lovgivningen
 
Nogle planbeslutninger har ud fra en generel betragtning så principiel karakter og er af så væsentlig betydning for kommunen, at de altid bør behandles af den samlede kommunalbestyrelse. Det er derfor i planlovens § 23 a, stk. 3, eksplicit bestemt, at visse planbeslutninger ikke kan delegeres, dvs. for disse gælder der fortsat et forbud mod delegation.
 
Planlovens § 23 a, stk. 3, omhandler

 • Kommuneplanstrategi

 • Forslag og endelig vedtagelse af kommuneplan

 • Kommuneplantillæg som er baseret på forudgående foroffentlighed.

 • Beslutninger af principiel betydning

  • Fx lokalplaner vedrørende et meget stort byggeri

  • Projekter hvori kommunen selv er involveret

  • Hvor vurderingen om principiel betydning giver anledning til tvivl

For vedtagelse af lokalplanforslag og for endelig vedtagelse af lokalplaner gælder det således nu, at disse beslutninger kan delegeres til udvalg eller forvaltning. Undtaget herfra er alene de tilfælde, hvor det vurderes, at der er tale om en beslutning af principiel betydning, eller hvor planerne følges af et kommuneplantillæg, hvor der har været forudgående foroffentlighed.
 
Det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger om eller hvordan delegation kan foretages. Kommunalbestyrelsen har til hver en tid mulighed for at ændre en beslutning om delegation, således at en tidligere meddelt delegation til et udvalg eller til forvaltningen helt eller delvist kaldes tilbage. Tilsvarende kan kommunalbestyrelsen til enhver tid beslutte at tilbagekalde en delegation til et udvalg eller forvaltningen vedrørende en konkret plansag, således at sagen eller forslaget herefter skal behandles af kommunalbestyrelsen.
 
I forbindelse med ophævelsen af det hidtidige delegationsforbud, blev der samtidig indsat en tilføjelse i § 24, stk. 2, hvorefter også mindretalsudtalelser fra udvalgsmedlemmer kan forlanges offentliggjort. Med denne tilføjelse er det sikret, at offentligheden også kan få indsigt i mindretallets synspunkter og begrundelse herfor i de tilfælde, hvor vedtagelsen af et planforslag er delegeret til et udvalg.
 
Muligheden for at få en afvigende mening offentliggjort finder imidlertid ikke anvendelse i forhold til et medlem af kommunalbestyrelsen, som ikke samtidig er medlem af vedkommende udvalg, ligesom denne mulighed ikke foreligger, hvis behandlingen af planforslaget er delegeret til forvaltningen.
 
Hvis det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ønsker en i øvrigt delegeret plansag indbragt for kommunalbestyrelsen, kan medlemmet benytte sig af den såkaldte initiativret efter § 11, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Det følger heraf, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender, herunder planforslag, samt fremsætte forslag til beslutninger herom for kommunalbestyrelsen.
 
Endvidere har medlemmer af et stående udvalg eller økonomiudvalget efter § 23 i den kommunale styrelseslov en såkaldt standsningsret. Ifølge denne bestemmelse kan et hvert udvalgsmedlem standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. Det gælder også et udvalgsmedlem af det udvalg, som har fået delegeret beslutningskompetencen vedrørende planforslag.
 
Delegationsmuligheder
Det er den enkelte kommunalbestyrelse der fastlægger om og hvordan, der eventuelt skal foretages delegation af beslutningskompetencer på plansager. Det er forvaltningens vurdering, at muligheden for delegation reelt kun kan gives for lokalplaner. En eventuel beslutning om delegation bør derfor kun omhandle beslutningskompetence for forslag og endelig vedtagelse af lokalplaner, hvor der kan være medfølgende kommuneplantillæg, der ikke er baseret på forudgående foroffentlighed.
 
Det er forvaltningens vurdering at vedtagelse af lokalplaner aldrig bør gøres til et rent forvaltningsspørgsmål, da det vil tilsidesætte den demokratiske proces ved lokalplanudarbejdelse.
 
Lokalplaner kan ved foreløbig vedtagelse delegeres til Byplanudvalg eller Økonomi- og Erhvervsudvalg. Det konkrete udvalg kan så vurdere om planen skal behandles i Byrådet eller om lokalplanforslaget kan sendes i offentlig høring.
 
Endelig vedtagelse kan ligeledes delegeres til Byplanudvalg eller Økonomi- og Erhvervsudvalg. En delegation af kompetencen fra Byrådet kan derudover gøres betinget af, hvorvidt der er indkommet indsigelser i høringsperioden, således at delegation kun er mulig, hvor der ikke er indkommet indsigelser til den konkrete lokalplan.
 
Annoncering
Planloven giver kommunen mulighed for udelukkende at annoncere digitalt via egen hjemmeside. På nuværende tidspunkt annonceres i den om onsdagen husstandsomdelte Herning Folkeblad. Annoncedeadline tirsdag middag betyder at annoncer baseret på en Byrådsbeslutning om tirsdagen først kan være i Herning folkeblad onsdag 15 dage senere.
 
En ændring til kun at annoncere digitalt vil betyde at beslutninger kan offentliggøres samme dag som der ligger godkendt beslutningsreferat.
 
Ved en ændring skal der i Herning Folkeblad tydeligt annonceres at Herning Kommune ændrer praksis for annoncering. Derudover vil der fortsat kunne annonceres i Herning Folkeblad som en service ud over forpligtelsen om at annoncere på egen hjemmeside. Høringsperioden vil dog ikke være baseret på hvornår der annonces i Herning Folkeblad, hvorfor det må forventes at der er ca 5-6 uger tilbage af en høringsperiode når denne orienteres om i avisen.
 
Eksempler på delegation og digital annoncering
Der tages i eksemplerne udgangspunkt i den politiske kalender for 2015 med mulig Byrådsbeslutning i maj 2015 med udgangspunkt i et projekt principgodkendt i Byplanudvalget 5. januar 2015. Der ses på hurtigt mulige tidsplan hvor de politiske mødedatoer og deadlines overholdes.
 
Eksemplerne fremgår af bilag 1.

 

Eksempler på delegation af endelig vedtagelse eksemplificeret ved tidligere vedtagne lokalplaner

Følgende lokalplaner ville ikke være blevet behandlet i Byrådet ved endelig vedtagelse: Omdannelse af Haderup plejecenter til boliger og Detailhandelscenter på Dæmningen i Herning. Der indkom ikke indsigelser til disse planer.

Følgende eksempler planer som ville blive behandlet i Byrådet under alle omstændigheder: Bevarende lokalplan for Nørre Allé, hvor der indkom indsigelser. Lokalplan for DGI komplekset, som må betragtes som et stort byggeri og dermed af principiel betydning.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der ikke sker delegation af foreløbige vedtagelser af lokalplaner,

 

at den endelige vedtagelse af de lokalplanforslag, hvor der ikke er indsigelser, delegeres til Byplanudvalget,

 

at annoncering fremadrettet gøres digital, således at høringsfrist og retsvirkning starter ved den digitale offentliggørelse,

 

at der ved først givne lejlighed informeres i dagspressen om lokalplaner i høring.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - Eksempler delegation