Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

16. Godkendelse af debatoplæg for kommuneplans tillæg nr. 40 for tre solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af debatoplæg for kommuneplans tillæg nr. 40 for tre solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde d. 20. oktober 2014 principgodkendte Byplanudvalget igangsætning af planlægning for tre solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg med et samlet areal på ca. 170 ha.

De tre anlæg kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, tre lokalplaner samt miljøvurderinger. Endvidere skal der screenes for VVM.

Der er nu udarbejdet debatoplæg, som skal sendes ud som foroffentlighed efter planlovens §22 på kommuneplantillægget. Debatoplægget fremsendes hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er principgodkendt igangsætning af planlægning for tre solcelleanlæg på samlet ca. 170 ha nordvest for Vildbjerg. De tre arealer er hverken omfattet af kommuneplanens rammer eller lokalplaner.

 

For at muliggøre realisering af de tre solcelleanlæg skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen omfattende alle tre områder samt tre lokalplaner.

 

Der er udarbejdet nærværende debatoplæg for tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for tre solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Debatoplægget skal offentliggøres i to uger med henblik på at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag og idéer til den forestående planlægning.

Debatoplægget gør rede for de tre solcelleanlægs størrelser i henholdsvis areal samt MW. Endvidere er med visualiseringer gjort rede for anlæggenes visuelle påvirkninger af landskabet.

 

Kommunaplantillæg og lokalplaner er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planerne har en sådan størrelse, at forvaltningen har vurderet, at der skal foretages en miljøvurdering af disse. Projekterne er ligeledes omfattet af "Bekendtgørelse af vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning". Derfor skal der foretages en VVM-screening af de enkelte projektområder. Det er dog forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke skal udarbejdes VVM, men debatfasen vil gøre et mere præcist indikation heraf.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at debatoplæg for tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Debatoplæg til tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2024