Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

14. Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 22 for Svæveflyvecenter Arnborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 22 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
      X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 1. september 2014, punkt 149.
 
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 22 er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 79.T7.4 for Svæveflyvecenter Arnborg.
 
Forslag til kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 1. oktober til 26. november 2014. Der er i perioden indkommet tre bemærkninger til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 ændrer afgrænsningen af rammeområdet og fastlægger en støjkonsekvenszone.
 
Høringsperioden
Der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, se bilag 1. Bemærkningerne er fra EnergiMidt, Vejdirektoratet og ejer af skovareal på Holtumvej 4.
 
1) EnergiMidt Infrastruktur A/S af 29. september 2014
Energimidt gør opmærksom på, at der er el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Ved flytning/omlægning af elanlægget og /eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde omkostningerne.
 
2) Vejdirektoratet af 29. oktober 2014
Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 22 eller lokalplanforslag 79.T7.4 med tilhørende miljørapport. 


3) Ejer af skovareal beliggende Holtumvej 4 af 10. november 2014
Ejer af skovarealet beliggende Holtumvej 4 oplyser, at skovarealet på 15 ha vil blive sat til salg i forbindelse med generationsskifte. Dermed opstår der en mulighed for svæveflyvecentret at udvide.

 
Forvaltningens kommentarer
Ad 1) Bemærkningen berører ikke kommuneplantillægget og medfører derfor ingen forslag til ændringer.
 
Ad 3) Planafdelingen har videregivet oplysningen til Svæveflyvecentret om muligheden for køb af areal til svæveflyvecentr. Planafdelingen gør dog opmærksom på, at det omtalte areal er fredskov. Derudover kan det nævnte areal ikke inddrages i det udarbejdede kommuneplantillæg og lokalplan, da det vil være en udvidelse af ramme- og lokalplanområdet og derfor kræves en genfremlæggelse eller nye planforslag.
 
Forvaltningens vurdering
Planafdelingen vurderer, at der ikke er nogen af de indkomne bemærkninger, der giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.
 
Miljørapport
Der er udarbejdet en miljørapport af tillæg nr. 22 og lokalplan 79.T7.4, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning svæveflyvecentret kan få på omgivelserne. Miljørapporten har ligeledes været fremlagt i den offentlige høring. Miljørapporten viser, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sg til eksisterende kendte miljøforhold, herunder Svæveflyvecentrets påvirkning af omgivelser med støj fra terminalaktiviteter og flytrafik samt forhold omkring Midtjyske Motorvej, herunder trafiksikkerhed.
 
Svæveflyvecenter Arnborg er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2013, hvori støjgrænser og antal flyoperationer for svæveflyvecentret er fastlagt. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for antallet af flyveoperationer, som er fastsat i svæveflyvecentrets miljøgodkendelse og de i miljøgodkendelse fastsatte støjgrænseværdier, både hvad angår støj fra terminalaktiviteter og fra flyvepladsen.
 
Miljørapporten fastslår, at flytrafikken påvirker trafiksikkerheden på Midtjyske Motorvej, da svæveflyene flyver henover motorvejen ved start og landing. Dog er der fastsat krav i bestemmelser om civil luftfart en minimums flyvehøjde ved start og landing over motorvej. Planlægningens betydning for trafiksikkerheden er vurderet til at være begrænset, da den eksisterende miljøgodkendelse begrænser antallet af flyveoperationer.
 
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. svæveflyvecenter ved Fasterholtvej, Arnborg endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Bilag 1 - De samlede bemærkninger og indsigelser
  • Bilag 2 - Sammenfattende Miljørapport