Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

11. Foreløbig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 39 for erhvervsområde ved Vesterholmvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 39 for erhvervsområde ved Vesterholmvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 6. januar (pkt. 9/2014) at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for et område mellem Svanekevej og Gudhjemvej i Herning.

Sagsfremstilling

Den fremtidige anvendelse af ejendommene indenfor forslag til lokalplan 12.E5.1 for et området, er ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Området er udlagt til erhvervsområde i virksomhedsklasse 2-3. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter. Der kan etableres detailhandelsareal til særligt pladskrævende varegrupper og i tilknytning til den enkelte virksomhed kan der etableres detailsalg af egne produktioner på højst 300 m².
 
Kommuneplantillægget muliggør, at der også kan etableres undervisnings- og foreningsformål i området.
 
Kommuneplanramme 12.E5 afgrænsning ændres ikke.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Vesterholmvej foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er foreløbigt vedtaget.

Bilag

  • Kommuneplantillæg nr. 39