Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

8. Endelig vedtagelse af lokalplan for Tjørringparken

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Tjørringparken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 26. august 2014, pkt. 249, forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken i Tjørring.

 

Lokalplanforslaget har sammen med det medfølgende tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 været i offentlig høring fra den 10. september til den 5. november 2014, og der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 41.BL1.3 udlægger Tjørringparken til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. I lokalplanens delområde II og III, ved indkørslen fra Vildbjervej, er der desuden mulighed for erhverv i form af hotel, Bed and Breakfast, kontorer, liberale erhverv, butikker samt offentlige formål.

 

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

1. Kabelplan fra Energi Midt af 11. september 2014

Energi Midt gør opmærksom på, at de har ledninger i området. Da ledningerne ikke er til hinder for gennemførelse af lokalplanens byggemuligheder, vurderer forvaltningen, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

2. Oplysninger om jordforurening fra Region Midtjylland af 26. september 2014

Region Midtjylland gør opmærksom på, at et areal på matr. nr. 2ch Tjørring, Herning Jorder er registreret som mulig forurenet. Da det skal fremgå af lokalplanens redegørelse, hvis der er registreret en mulig forurening, indstiller forvaltningen, at registreringen i form af tekst og illustration kommer til at fremgå af lokalplanens redegørelse.

 

3. Bemærkning om oversigtsforhold fra Midt- og Vestjyllands politi af 20. oktober 2014

Midt- og Vestjyllands Politi mener, at det bør fremgå af planen, at der skal sikres tilstrækkelige oversigtsforhold ved udkørsel fra adgangsveje. Herning Kommunes vejafdeling har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen besigtiget området og vurderet, at der ved Tjørringparkens tilslutning til Vildbjergvej er tilstrækkelige oversigtsforhold, da der er fortov langs Vildbjergvej.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at oversigtsforholdene er sikret, og at bemærkningen  ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at det kommer til at fremgå af lokalplanens redegørelse under afsnittet om jordforurening, at matr. nr. 2ch Tjørring, Herning Jorder er registreret som mulig forurenet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 41.BL1.3 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Samlede bemærkninger til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken