Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

158. Indtægtsbevilling til tilskud fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til projekter i hjemmeplejen

Sagsnr.: 87.00.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til projekter i hjemmeplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elsebeth Siggaard, Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

Hjemmeplejen i henholdsvis distrikt nord og syd har igennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget midler til 3 projekter, der alle har til formål at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Sagen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen i henholdsvis distrikt nord og syd har hver især fået bevilget midler til to projekter med titlen "Fremtidsværksted: Få bedre relationer til borgerne og hinanden". Med fokus på at få et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø¸ er det projekternes formål at styrke hjemmeplejens arbejde med fysisk og psykisk krævende opgaver i forhold til borgere og pårørende bl.a. gennem kollegial sparring og bevægelsesøvelser.

 

Der er bevilget 281.718,43 kr. til projektet i distrikt syd og 333.568,50 kr. til projektet i distrikt nord.

 

Desuden har hjemmeplejen i distrikt syd fået bevilget 369.865 kr. til projektet "Kollegial sparring: Styrk samarbejdet med borgerne og de pårørende ". Projektet forventes igangsat i 2016. Projektet indebærer at medarbejderne gennem metoden kollegial sparring bliver trænet i at give respektfuld og konstruktiv hjælp til hinanden,

 

Projektmidlerne til de tre projekter udspringer af en Forebyggelsespakke under Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fremme fastholdelse på arbejdsmarkedet ved at fremme det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Det kan til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling supplerende oplyses, at indstillingerne er tilrettet af tekniske årsager.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at

orienteringen tages til efterretning,

 

at

 

 

at

der gives en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 281.718,43 kr. til distrikt syd og 333.568,50 kr. til distrikt nord på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2015,

 

der gives en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 369.865 kr. til distrikt syd på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2016.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen. 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.