Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

155. Indtægtsbevilling til Projekt Partnerskabskommune

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Indtægtsbevilling til Projekt Partnerskabskommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber, Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om tilskud til Projekt Partnerskabskommune, jf. orientering på Børne- og Familieudvalgets møde 17. september 2014. Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt Partnerskabskommune indebærer, at Børn og Unge, Herning Kommune, sammen med 2 andre kommuner (Hvidovre og Haderslev) indgår i samarbejde med Socialstyrelsen om at udvikle fremtidens indsats for udsatte børn og unge. Som Partnerskabskommune skal man være med til at udvikle et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Hovedkomponenterne i partnerskabet er analyse, opgradering, udrulning af Sverigesprogrammet samt vidensdeling med andre kommuner. Det er hensigten med partnerskabet at udvikle en helhedsorienteret omlægning af praksis med fokus på tværfaglighed, forebyggelse, tidlig indsats, tilbudsudvikling og styrket sagsbehandling med udgangspunkt i Børn og Unges Sverigesprogram. Se vedlagte projektansøgning med bilag. Projektets endelige indhold aftales i samarbejde med Socialstyrelsen.

Økonomi

Børn og Unge er bevilget 4,1 mio. kr. over 3 år til Partnerskabsprojektet: 1,11 mio. i 2015, 1,63 mio. i 2016 og 1,35 mio. i 2017. Projektmidlerne tænkes anvendt dels til lønmidler til projektleder, projektmedarbejder og videnspersoner dels til kompetenceudvikling o. lign. Forventet budget ses nedenfor - den endelige, præcise anvendelse af midlerne aftales i samarbejde med Socialstyrelsen.

 

 

 

Se også vedlagte ansøgningsbudget samt revideret budget i henhold til bevillingen med beskrivelser og kommentarer.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der vedrørende Projekt Partnerskabskommune meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 20 Administration på 1.109.262 kr. i 2015, 1.631.503  kr. i 2016 og 1.350.505 kr. i 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Partnerskabsansøgning 300914
  • Bilag 1-5, Partnerskabsansøgning 300914
  • 140930 Partnerskabskommuner Herning
  • Partnerskabsbudget udspecificeret jf. ansøgning og bevilling