Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

153. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende fusion på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende fusion på dagtilbudsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Maria L.H. Christiansen

Sagsresume

I forlængelse af tidligere beslutning om ændring af dagtilbudsstrukturen pr. 1.8.2015 vil der blive behov for mindre bygningsmæssige ændringer. Konkret drejer det sig om mindre ændringer i forbindelse med fusion af Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og SNild/Midgaarden.

Der søges om frigivelse af midler til dette projekt.  

Sagsfremstilling

Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og SNild fusionerer pr. 1.8.2015.

Da Nøvling skole lukker, overføres skolebørnene efter skoletid fra SNild til Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden.

 

Der skal i den sammenhæng etableres lokaler til disse børn. Skolelederen og institutionslederen har udpeget 2 lokaler, der kan bruges til klasseværelser i indskolingen og til grupperum, når undervisningen er slut. De udgør tilsammen 96,3 m2. For at lokalerne kan benyttes til fritidshjemsbørn, skal der etableres noget ventilation i lokalerne.

 

Udgiften til dette arbejde ser ud som følger:

 

Maling og reparationer efter rørgennemføringer

 20.000  kr.

Ventilation

100.000 kr.

Akustikregulering

  20.000 kr.

I alt

140.000 kr.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til etablering af yderligere toiletter.

 

Der søges om frigivelse af et beløb på 140.000 kr. til dette renoveringsarbejde. Finansiering heraf kan ske via stednummer 513 099 02, Diverse anlægsarbejder på Dagtilbudsområdet. Udvidelse og ændring af pladskapaciteten.

  

Hvis der bliver behov for ekstra inventar, forudsættes det, at inventar fra Snild kan anvendes i disse lokaler.  

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 140.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednummer, renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt,
at beløbet på 140.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednummer 513 099 02, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.