Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

146. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solcelleområde ved Kilde nordvest for Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solcelleområde ved Kilde nordvest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 20. oktober 2014 principgodkendt et projekt for solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Et debatoplæg er efterfølgende godkendt i Herning Byråd den 27. januar 2015, og har været i offentlig høring fra den 11. til den 25. februar 2015. Der er indkommet 2 bemærkninger i debatperioden.

 

På den baggrund er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 89.T29.1 som fremlægges til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør etableringen af et solcelleanlæg, sydvest for Kilde ved Vildbjerg.

 

Lokalplanen fastlægger retningslinier for områdets adgangsforhold, vejforhold, terrænregulering, bebyggelse, beplantning og solcelleanlæggets ydre fremtræden.

 

Lokalplanen skal sikre, at der etableres beplantningsbælte rundt om solcelleanlægget, samt at vejadgang sker fra Vildbjergvej. Lokalplanen sikrer endvidere at området føres tilbage til nuværende stand, når solcelleanlægget ikke længere er i brug.

 

Bemærkninger indkommet i debatperioden fremgår af dagsordenspunkt for kommuneplantillæg nr. 40.

 

Lokalplanen er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planen har en sådan størrelse, at forvaltningen har vurderet, at der skal laves en miljøvurdering af disse. Miljøvurderingen for lokalplan nr. 89.T29.1 omfatter også kommuneplantillæg nr. 40 der er en forudsætning for at kunne vedtage denne lokalplan.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 89.T29.1 for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg foreløbigt vedtages med 2 alternativer, således

 

atAlternativ A: Omfatter hele området omkring ejendommen Vildbjergvej 7.
   Alternativ B: Området syd for ejendommen Vildbjergvej 7 udtages af planen.
 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 89.T29.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Lokalplan 89.T29.1 til foreløbig vedtagelse
  • Miljørapport 89.T29.1