Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

162. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan nr. 51.B11.1 for området omkring Snejbjerg Gl. Skole, der skal udlægges til boligformål og offentlige formål (svømmehal).

 

En del af lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen, som en del af opland T05-3 og T05-4. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet også i spildevandsplanen med en udvidelse af opland T05-4 med opland T05-4.P.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 51.B11.1, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at anvende arealet med den nedlagte Snejbjerg Skole med boldbaner, til boligformål og offentlige formål, bl.a. svømmehal og parkeringsplads. Lokalplanen omfatter matrikelnr. 19bv, 7000al og 7000ab Snejbjerg By, Snejbjerg.

 

I øjeblikket er det kun den nordlige del af området (omkring de eksisterende skolebygninger, skolegård samt svømmehal), der er spildevandsplanlagt. Dette område omfatter ca. 2/3 af lokalplanområdet og er i dag fælleskloakeret. Med den forestående ændring separatkloakeres hele lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere tæt-lav og åben-lav boligbyggeri, hvor der tidligere var skolebygninger, skolegård og boldbaner, samt svømmehal med parkering indenfor planområdet. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet ved en udvidelse af opland T05-4 i spildevandsplanen (se bilag 1).

 

Den nødvendige udvidelse af spildevandsplanens opland T05-4 med T05-4.P, ved vedtagelse af  lokalplan 51.B11.1, er på 1,35 ha. Normalt vil et regnvandsbassin skulle etableres i området, til forsinkelse af regnvandet, så der ikke skal etableres nye større rør til afløb af regnvand fra lokalplanområdet til Tyvkjær Bæk. Da det har været et ønske at undlade etablering af regnvandsbassin i lokalplanområdet, fastholdes mængden af regnvand, der afledes til Herning Vand A/S´ kloak fra hele lokalplanområdet i forhold til tidligere, hvor der var skole, boldbaner, svømmehal og parkering. Hvis der etableres befæstelse ud over 40 % af planområdet, skal regnvand derfor forsinkes i lokalplanområdet ved etablering af lokal regnvandshåndtering, som åbne grøfter, regnbede eller lignende. For at sikre at der max afledes regnvand fra 40 % befæstelse uden forsinkelse, indeholder lokalplanforslaget bestemmelse om, at hvis befæstelsesgraden ikke kan holdes under 40 %, skal der anlægges lokal regnvandshåndtering der sikrer, at regnvand fra befæstede arealer ud over 40 %, forsinkes i lokalplanområdet.

 

På baggrund af ovenstående reserveres der ikke plads til regnvandsbassin til forsinkelse af en yderligere regnvandsmængde ved udvidelse af det spildevandsplanlagte opland T05-4 i lokalplan 51.B11.1.

  

Afledning af spildevand fra opland T05-4.P vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra opland T05-4.P, vil, som for opland T05-4, blive ledt til Tyvkjær Bæk via regnvandsbassin. På baggrund af ovenstående, forventes mængden af regnvand der ledes til Tyvkjær Bæk fra lokalplanområdet ikke øget væsentligt i forhold til tidligere.

 

Det nye boligområde ved Snejbjerg Gl. Skole etableres delvis i et grønt  (ikke kloakeret) område midt i byen, hvor der er begrænset kapacitet til afledning af yderligere regnvand via det eksisterende kloaksystem nedstrøms boligområdet.

 

Hvis det nye boligområde bevirker, at befæstelsesgraden for hele bydelen øges, uden der etableres forsinkelse af regnvand i området, vil risikoen for oversvømmelse af boligområder nedstrøms det nye boligområde også øges. Hvis Herning Vand A/S i den anledning skal etablere nye kloakledninger med øget kapacitet i det eksisterende byområde, vil det betyde væsentlige udgifter til ledninger, som ellers ikke skulle udskiftes. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at etablere forsinkelse ved et regnvandsbassin nederst i kloaksystemet, umiddelbart inden udløb til vandløbet.

 

Mulighederne for nedsivning af regnvand i lokalplanområdet er undersøgt, men har desværre vist sig meget begrænsede.

 

Ved at begrænse lokalplanens befæstelse til 40 % kan befæstelsesgraden for hele bydelen holdes uændret, så det ikke er nødvendigt at etablere regnvandsbassin til forsinkelse af vand fra det nye boligområde.

 

Forslag til tillæg 30 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden den endelige vedtagelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbigt vedtages og offentliggøres i 8 uger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Tillæg 30 bilag 1 oplandskort
  • Tillæg 30 bilag 2 udløbsskema
  • Tillæg 30 bilag 3 oplandsskema