Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

147. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for et erhvervsområde i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-15 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for et erhvervsområde i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommuneplanramme 59.BL7 for så vidt angår anvendelsen, bebyggelsesprocenten og zoneforhold. Kommuneplantillægget med udlæg af ny kommuneplanramme 59.E2 fremsendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 59.E2 til erhverv for et område, der før var omfattet af kommuneplanramme 59.BL7 til blandet bolig og erhverv. Endvidere inddrages et mindre område i rammen, som før lå i det åbne land, men blev anvendt til erhverv. Kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelse ændres fra blandet bolig og erhverv til kun at give mulighed for erhverv, da området efterhånden må karakteriseres som et egentligt erhvervsområde.

Tillægget justerer endvidere bestemmelse om bebyggelsesprocenten samt zoneforhold.

 

De nye rammebestemmelser giver mulighed for anvendelse til erhverv i miljøklasserne 1-3.

Bebyggelsesprocenten for området er maksimum 30, og der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i 2 etager og til lagervirksomhed i 1 etage.

Ny bebyggelse må have en højde på op til 8,5 meter.

Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv; for lagervirksomhed dog 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv.

Endvidere skal der etableres opholdsarealer svarende til 10 % af erhvervsetagearealet.

Området skal ved vedtagelse af en lokalplan overføres til byzone.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde i Gødstrup foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024