Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

148. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-15 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet d. 24. november 2014, pkt. 189, at igangsætte planlægning for ejendommene Gødstrupvej 60, 62 og 64 til erhvervsformål. Forvaltningen har nu udarbejdet lokalplanforslag 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 44.

 

Lokalplanforslaget fremsendes her til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende sydvest for landsbyen Gødstrup. Vest for lokalplanområdet på den anden side af Gødstrupvej er det nye hospitalsbyggeri under opførelse. Mod Sydøst og sydvest grænser lokalplanområdet op mod det åbne land med Herningforstaden Snejbjerg 3 km mod syd. Området omfatter matriklerne 1ay, 1bf, 1y og 2 – alle Gødstrup Præstegård, Snejbjerg, med et samlet areal på 46.790 m². Det eksisterende lokalplanområde 59.E1.2 er også omfattet af den nye lokalplan 59.E2.1. Intentionen hermed er at planlægge for et samlet erhvervsområde i Gødstrup.

 

Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhverv. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for, ny bebyggelse og beplantning i området samt sikre gode trafikale forhold.

 

Lokalplanområdet udlægges til erhverv i miljøklasserne 1-3. Lokalplanområdet er delt i to delområder. I delområde 1 er der mulighed for liberalt erhverv som f.eks. kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-2. I delområde 2 er der mulighed lagervirksomhed, kontorer, service og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasserne 2-3.

 

Der kan ikke etableres detailhandel eller boliger i lokalplanområdet.

 

For at fastholde de særlige landskabelige kvaliteter i bolig- og sommerhusområdet nord for lokalplanområdet og mod det åbne land syd for lokalplanområdet fastsætter lokalplanen den maksimale bebyggelsesprocent for området til 30. Lokalplanen stiller derfor også krav til, hvilke materialer ny bebyggelse må opføres i samt højde og etageantal på ny bebyggelse.

Lokalplanen stiller også krav til omfang og udforming af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Der er to eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Den eksisterende lovlige anvendelse til bolig kan fortsætte, men da lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, vil der efter lokalplanens vedtagelse ikke kunne gives tilladelse til at bygge til eller bygge nyt til boligformål.

 

Der findes i området en tidligere stationsbygning, der er registreret med en høj bevaringsværdi på 3 (Gødstrupvej 64). På grund af flere uoriginale tilbygninger har forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan revurderet bevaringsværdien til 4, middel bevaringsværdi. For at sikre denne bygning fremover indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan 59.E2.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 59.E2.1 til foreløbig vedtagelse