Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

117. Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

118. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 på det samlede kommunale område.

 

Samlet set forventes i forhold til det korrigerede budget 2019 et merforbrug på 13,2 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 125,4 mio. kr. vedrørende anlæg. På de finansielle konti forventes mindreindtægter på i alt 26,3 mio. kr.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages en række bevillingsmæssige ændringer.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2019.

 

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes et merforbrug vedrørende den samlede drift på 13,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heri indgår genbevillinger og tillægsbevillinger på i alt 32,4 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 45,7 mio. kr.

 

Styringsmæssigt har det betydning, hvilken udgiftstype afvigelserne vedrører. Fordelingen af det samlede merforbrug på 13,2 mio. kr. - set i forhold til det korrigerede budget og hermed udgangspunktet for den kommende overførselssag - fremgår af nedenstående tabel.

 

Forventet afvigelse 2019, drift – fordeling på udgiftstyper:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbrugene forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principelt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.

 

Merforbruget på områderne udenfor rammestyring finansieres jfr. styringsprinciperne af de likvide aktiver, imens merforbruget på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2020.

 

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 konstateret en teknisk fejl i forbindelse med overførselssagen for 2018. Et beløb på i alt 5,975 mio. kr. fremgik under projekter, men burde have fremgået under områder inden for rammestyring på Serviceområde 16 Børn og Familie. Der vil ske en korrektion senest i forbindelse med overførselssagen for 2019.

 

 

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i maj/juni 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Samlet forventet mindreforbrug på 39,5 mio. kr. Heraf vedrører 3 mio. kr. forskydninger vedrørende store idrætsevents på Serviceområde 11 Idræt og Fritid og 2,4 mio. kr. mindreforbrug, som forventes anvendt som delvis medfinansiering af hybridbane. Den resterende del forventes overført til bymarkedsføring. På Serviceområde 20 Administration forventes et mindreforbrug på 34,2 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. Der er ikke konstateret væsentlige afvigelser i forhold til det oprindelige budget 2019, hvormed den resterende del af afvigelsen kan henføres til ikke-forbrugte overførsler fra 2018. 

 

Teknik- og Miljøudvalget

For Teknik- og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til ejendomsskatter, akkumuleret underskud vedrørende vejafvandingsbidrag samt negativ overførsel vedrørende vejbelysning.

 

Byplanudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

 

Børne- og Familieudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på drift på 1 mio. kr.

Der kan konstateres merforbrug primært som følge af stigende udgifter til dagpleje og det specialiserede område. Herudover er der stigende udgifter til privat pasning i vuggestuer og børnehaver. Disse udgifter dækkes dog af provenuet, som opstår i forbindelse med overgangen fra fritidshjem til skolefritidsordning. Herudover reduceres merforbruget i 2019 af en éngangsindtægt vedrørende mellemkommunal refusion.

 

Social- og Sundhedsudvalget

På området forventes et samlet merforbrug på 25 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes blandet andet handicapområdet, hvor der er overført et merforbrug på selvforvaltningsområdet samt øgede udgifter som følge af et stigende antal af ældre med handicap. Herudover er der merudgifter på hjælpemiddelområdet samt vedrørende fysioterapi.

 

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 39,2 mio. kr. og skyldes flere elementer. For det første et merforbrug på det budgetgaranterede område på 9,9 mio. kr., hvor blandt andet flere borgere modtager ledighedsydelse. For det andet et merforbrug på 14,6 mio. kr. vedrørende aftaleområdet (DUT), som primært skyldes højere forbrug på fleksløntilskud og sygedagpenge. For det tredje et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskudsområdet, hvor de væsentligste afvigelser er i forhold til dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en overførsel fra 2018 på 16,1 mio. kr., hvoraf 6,1 mio. kr. er prioriteret i 2019. De resterende midler vedrører de decentrale kulturinstitutioner samt forenings- og idrætshalområdet.

 

Forebyggelsesudvalget

På Forebyggelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug i 2019 på 19,5 mio. kr. som kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Som følge af usikkerhed i datagrundlaget for det kommunale udgiftsniveau er acontobetalingerne fastfrosset i 2019 og kommer, når året er endeligt afregnet, til at svare til kommunernes budgetter. Hermed kan det forventes, at det aktuelle mindreforbrug skal anvendes til efterbetaling vedrørende 2019, som forfalder i 2020.

 

 

Bemærkninger til det samlede forventede regnskab vedrørende drift

Driftsudgifterne i det kommunale budget har forskellig karakter både styringsmæssigt - såvel internt som i relation til økonomiaftalen - og i forhold til finansiering. Tabellen nedenfor viser den samlede driftsafvigelse både i forhold til det korrigerede og det oprindelige budget, opdelt på henholdsvis servicedriftsudgifter og øvrige udgifter.

 

Specifikation af forventet afvigelse 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

I forhold til servicedriftsrammen, som er identisk med det oprindelige budget 2019 og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet merforbrug på 17,4 mio. kr.

 

På de øvrige udgiftsområder forventes et samlet merforbrug på 28,2 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser vedrører beskæftigelsesområdet (budgetgaranti, øvrige overførsler og forsikrede ledige) samt den aktivitetsbestemte medfinansiering.

 

Midtvejsreguleringen for 2019, herunder efterreguleringen for 2018 vedrørende beskæftigelsesområdet er endnu ikke kendt, idet den indgår som en del af økonomiaftalen for 2020 mellem KL og regeringen, der ikke følger den vanlige kadence på grund af folketingsvalget.

 

I forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering afventes en nærmere udmelding ultimo 2019. Umiddelbart må forventes, at mindreforbruget i 2019 skal anvendes til dækning af efterreguleringer vedrørende 2019.

 

 
Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Bemærkninger til anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 125,4 mio. kr., som primært vedrører følgende:

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 33,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører NIDO-projektet med 20 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, Fremtidens MCH med 4 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur og opsparing til større renoveringsarbejder vedrørende administrationsbygninger.
 • Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., som skyldes periodisering.
 • Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på 13,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes overførsel fra 2018 på ca. 14 mio. kr. Overførslen består af udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
 • Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes periodisering.
 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. De væsentligste årsager er periodisering ift. udvidelsen af Rosenholm samt udskydelsen af udvidelsen af Kildehøj.
 • Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 41,9 mio. kr., som skyldes udskudte projekter eller forskydninger vedr. flerårige projekter.

 

 

Finansielle konti

På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 26,3 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig med mindreindtægt på skatteområdet på 11 mio. kr., lavere låneoptagelse på 11,3 mio. kr. samt lavere renteindtægter på 4 mio. kr.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer 

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølningssager, fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne er opdelt i henholdsvis tillægsbevillinger/omplaceringer og ekstern finansiering. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag vedlagt sagen.

 

 

 

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Udover de anførte omplaceringer foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2019, således at budgettet svarer til de faktiske forhold jf. bilag.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Byrådet godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen.

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning.  
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten kan ikke tiltræde, da de mener, at underskuddet på Handicap og Psykiatri skal løses af Byrådet i fællesskab. Samt at de ikke kan tiltræde at der afsættes 2,9 mio kr. til hybridbane.

Bilag

 • Bilag 1 - bevillingsmæssige ændringer
 • Bilag 3 - Økonomiskema TMU - omplacering 2019-2022 Byggemodning
 • Bilag 2 - Orientering om salg siden 10.12.2018
 

119. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 210 Fredbovej i Sunds

Sagsnr.: 03.02.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 210 Fredbovej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligorganisationen Fællesbo ønsker at renovere afdeling 210, Fredbovej i Sunds. Afdelingen består af 18 almene familieboliger.

 

Boligerne er opført i 1963 og er derved over 55 år gamle. Afdelingen står i dag med et ufravigeligt renoveringsbehov, selvom afdelingen igennem årene har henlagt midler til løbende vedligehold, så er der nu tale om et ekstraordinært behov, som ikke kan løses ved almindeligt løbende vedligehold.

 

I Helhedsplanen vurderes det nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer. Der er derfor udarbejdet en fysisk helhedsplan for afdelingen.

 

Planen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (LBF). Boligselskabet Fællesbo fremsendte i 2013 til Landsbyggefonden 1. version af helhedsplan for afdeling 210. I 2016 besigtigede Landsbyggefonden afdelingen, og efter løbende dialog mellem parterne fremsender LBF i 2018 en finansieringsskitse til Boligselskabet Fællesbo, som viser hvordan LBF kan støtte helhedsplanen.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af afdeling 210 - Fredbovej.

 

Afdeling 210 er beliggende på Fredbovej i den sydlige del af Sunds. Afdelingen er en mindre afdeling bestående af 18 almene familieboliger i en bygning med 4 opgange. Afdelingen består af én bygning med kælder, stue og 1. sal. Opgang nr. 1 har 6 lejemål. Opgang nr. 3, 5 og 7 har 4 lejemål hver. Se bilag med billeder af afdelingen. Afdelingen ligger som en lang bygning ud mod Fredbovej med grønne fri og fællesarealer bag ved bygningen.

 

Aktuelle byggefysiske udfordringer er bl.a.:

 • Revner i murværk og fuger,
 • murbindere er rustne og gennemtæret flere steder,
 • der er konstateret væsentlige kuldebroer ved alle altaner,
 • der er en 150 cm sætningsrevne i den vestlige facademur,
 • Gitterspærkonstruktionen mangler forankring i facaderne,
 • al ventilation i ejendommen sker ved naturligt aftræk. Der forefindes ingen udsugning, der er derfor problemer med fugt og dårligt indeklima i hele ejendommen.
 • Faldstamme og indvendige installationer er fra 1963 og er nedslidte.

 

I henhold til afdelingens problematikker vurderer Fællesbo derfor, at det er nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer.

 

 Helhedsplanens renoveringstiltag.

 

Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende renoveringstiltag:

 

- Efterisolering af tagrum samt stålplader ovenpå eksisterende eternitplader

- Dilatationsrevner i facaden udbedres, murværk repareres og omfuges, iboring af renoveringsbindere

- Fundament understøbes ved sætningsrevne

- Renovering af trapperum

- Vinduer og døre udskiftes

- Håndtering af miljøfremmede stoffer (pcb, asbest, bly mv.) i forbindelse med renoveringen

- Nye afløbs-, VVS- og elinstallationer.

 

Med de skildrede tiltag forventer Fællesbo at få bugt med de byggetekniske udfordringer i bebyggelsen.

 

 Helhedsplanens moderniseringstiltag.

 

Boligselskabet Fællesbo vurderer, at der er brug for en gennemgribende renovering og modernisering af afdelingens boliger, der i dag kendetegnet ved at have små badeværelser og små køkkener samt smalle og mørke entréer. Fællesbo ønsker derfor med denne helhedsplan at gøre den boligerne mere lyse og imødekommende med større køkkener og bad.

 

Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende moderniseringstiltag:

 

- Nyt åbent køkken

- Nyt rummeligt badeværelse

- Lydisolering vertikalt og horisontalt

- Nye trægulve og fodlister

- Nye indvendige døre

- Ny entredør

- Maling af vægge, træværk og lofter

- Nye elinstallationer

- Balanceret ventilation

- Nye VVS-installationer

- Eksisterende altan bibeholdes

 

Helhedsplanens tiltag vedrørende udearealer.

 

Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende tiltag vedrørende udearealerne.:

 

- Flytning af indkørsel

- Ekstra cykelparkering

- Udvendig kloak for tagnedløb ved haveside og indgangside ændres. Udskift-ning af kloakledninger

- Etablering af stier samt belysning langs stier i terræn

- Opgang tre og fem lægges sammen til en sammenhængende forplads, med plads til borde/bænke og mulighed for fællesgrill

- Den eksisterende terrasse og legeplads vest for bebyggelsen, udvides med flere opholdsarealer

- Opgradering af legeplads

- Molokker

- Reetablering af skur som anvendes til cykler

- Dørtelefonanlæg

- Ombygning af affaldsrum til fællesrum inkl. toiletter

  

  Nedenfor følger en oversigt med antallet af boliger fordelt på antal rum inden samt efter renoveringen.

 

 

 

Projektet medfører ikke øget tilgængelighed for gangbesværede i forhold til niveauet før renovering, grundet den høje kælder.

 

De fire to-værelses boliger lægges sammen til tre boliger. Det betyder, at der vil være 17 boliger i afdelingen efter renoveringen.

 

  

Helhedsplanens påvirkning på huslejen i afdelingen.

 

Hvis helhedsplanen gennemføres som ansøgt af Boligselskabet Fællesbo med den beskrevne støtte fra Landsbyggefonden, så vurderes det, at helhedsplanen kan gennemføres uden markante huslejestigninger for afdelingens beboere.

 

Huslejen i afdelingen ligger i dag på 577 kr./m2/år.

 

Afdelingen står overfor et ufravigeligt renoveringsbehov, fordi tag, facader og installationerne skal renoveres snarest for at imødekomme afdelingens udfordringer. Hvis renoveringen gennemføres af afdelingen alene, sådan at Landsbyggefonden ikke inddrages, så vil renoveringsudgifterne resultere i en huslejestigning på 406 kr./m2/år, og dermed et fremtidigt huslejeniveau på 983 kr./m2/år for afdelingens lejere. - Med denne løsning er det alene de strengt nødvendige bygningsmæssige renoveringstiltag som laves.

 

Hvis der i stedet gennemføres en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden, vil den fremtidige gennemsnitlige husleje i afdelingen ligge på 740 kr./m2/år. Fællesbo oplyser at en husleje på 740 kr. pr. m2 om året, ligger fint i nærheden af gennemsnittet for husleje på deres 4 andre afdelinger i Sunds.

 

Skemaet viser huslejen med og uden helhedsplan. 

antal rum

antal m2.

nuværende månedlige husleje

fremtidige månedlige husleje med helhedsplan

fremtidige månedlige husleje uden helhedsplan

Differencen

2-rums bolig

53

2.863

-

-

-

2-rums bolig

59

-

3.831

5.075

1.244

3-rums bolig

84

3.908

5.191

6.895

1.704

4-rums bolig

109

4.789

6.476

8.602

2.126

 

 

Økonomisk nøgletal for Helhedsplanen.

 

Helhedsplan afd. 210 - Fredbovej

Finansiering.

Samlet Anlægsøkonomi

19.540.424 kr.

Støttede lån.

7.379.995 kr.

Ustøttede lån.

7.550.428 kr.

Afdelingen trækningsret

1.620.000 kr.

Afdelingens henlæggelser

2.380.000 kr.

Fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden

360.000 kr.

Kapitaltilførsel (5-delsordning)

250.000 kr.

I forhold til 5-delsordningen bidrager Herning Kommune med 1/5-del (50.000 kr.) Fællesbo og Realkredit DK bidrager hver med 1/5 del og Landsbyggefonden bidrager med 2/5 dele.

 

 Kommunens økonomi i forbindelse med helhedsplanen.

  

Kommunalgarantistillelse - Støttede lån (50% af de støttede lån)

3.689.997 kr.

Kommunalgarantistillelse - Ustøttede lån (Realkredit Danmark har forlangt kommunal garanti på 27,17% af det ustøttede lån)

2.052.000 kr.

Kommunal kapitaltilførsel i 1/5-ordning

50.000 kr.

 

 

Økonomi

Med vedtagelse af den ønskede helhedsplan, vil Herning Kommune påtage sig en garantiforpligtigelse på 5.741.997 kr. samt en udgift til kapitaltilførsel på 50.000 kr. Udgiften vil kunne finansieres ved overførte beløb afsat til driftssikring af boligbyggeri.

Forvaltningen bemærker at garantistillelsen ikke påvirker den kommunale låneramme.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at den ansøgte helhedsplan godkendes,

 

at skema A for helhedsplan for Afd. 210 - Fredbovej godkendes med en samlet anlægsramme på 19.540.424 kr.

 

at den samlede garantistillelse for støttede lån på 7.379.995 kr. godkendes, hvoraf Herning Kommunes andel er 50% svarende til 3.689.997 kr.

 

at den samlede garantistillelse for ustøttede lån på 2.052.000 kr. godkendes,

 

at den kommunale kapitaltilførsel på 50.000 kr. godkendes, og finansieres af beløb afsat til driftssikring af boligbyggeri sted. nr. 018001,

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Billeder fra afdelingen
 • Foreløbig helhedsplan_05.2013.pdf
 

120. Ansøgning fra Fællesbo om Helhedsplan for afd. 231 - Anemonevej i Aulum

Sagsnr.: 03.02.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ansøgning fra Fællesbo om Helhedsplan for afd. 231 - Anemonevej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligorganisationen Fællesbo ønsker at renovere afdeling 231, Anemonevej i Aulum. Afdelingen består af 77 almene familieboliger. Heraf er 42 af boligerne tæt/lav-byggeri og 35 boliger er i etagebyggeri (kædehuse med stuen og 1. sal). Til haverne er der såvel mindre private haver som udendørs fællesarealer.

 

Boligerne er opført i 1988 og 1995, og renoveringen skal sikre udbedring af en række byggetekniske udfordringer samt afhjælpe udlejningsvanskeligheder grundet manglende lysindfald mv.

 

I Helhedsplanen vurderes det ikke at være nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer. Med helhedsplanen for afd. 231 er der derfor særligt fokus på en renovering af klimaskærmen samt for 14 1. sals boliger, etablering af nye tagkviste med altan og lysning af lejlighederne.

 

Planen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (LBF).

Sagsfremstilling

 

Beskrivelse af afdeling 231 - Anemonevej.

 

Afdeling 231 er beliggende på Anemonevej i Aulum. Afdelingen består af 77 familieboliger, 42 af boligerne er tæt/lav byggeri og 35 boliger er i etagebyggeri (stue og 1. sal). Se bilag med billeder af afdelingen. Afdelingen er beliggende i den sydøstlige del af Aulum, og ligger som et lukket vejsystem hvor bygningerne er beliggende i et 8-tal om fælles grønne områder.

 

Aktuelle byggefysiske udfordringer er bl.a. opfugtning af murværk, afskalning omkring fuger og fra teglsten, revner i murværket, revner i overliggere, fugtindtrængning i den øverste del af hulmuren.

 

Det bemærkes, at med den ansøgte helhedsplan, bibeholdes afdelingens 2-rums boliger på 57 m2. Ligeledes bemærkes det, at den ansøgte helhedsplan ikke medfører huslejestigninger for beboerne i afdelingen.

 

Boligselskabets vurdering af afdelingens behov.

 

Boligselskabet Fællesbo vurderer, at der ikke er brug for en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer. Der er derfor fokus på en renovering af afdelingens klimaskærm og renovering af de byggefysiske mangler samt fokus på at gøre 14 2-rums lejligheder mere udlejningsvenlige, sådan at de kan lejes ud.

 

Helhedsplanens påvirkning på huslejen i afdelingen.

 

Hvis helhedsplanen gennemføres som ansøgt af Boligselskabet Fællesbo, så vurderes det, at helhedsplanen kan gennemføres uden en huslejestigning for afdelingens beboere. Det skyldes bl.a., at afdelingen gennem en længere årrække har været nødsaget til at afholde store udgifter til vedligeholdelse af især afdelin-gens facader og tage. Landsbyggefonden vurderer derfor, at afdelingens husleje ikke kan stige yderligere, hvorfor Landsbyggefonden bidrager med støttede lån samt øvrige låneordninger som sikrer, at huslejen ikke stiger i forbindelse med den kommende renovering.

 

Huslejen i afdelingen ligger i dag på 732 kr./m2/år.

 

Afdelingens aktuelle gæld er, at der stadig er 2 af de oprindelige lån tilbage i afdelingen, som blev optaget i 1995 i forbindelse med færdiggørelsen af etape 3 og 4. Lånene er finansieret med indekslån. Restgælden er ved udgangen af 2018 på 11.578.522. Pga. indekslånenes særegne status, så vil en indfrielse før tid, medføre, at der skal indfries med et beløb på 18.809.612 kr. Restløbetiden er på ca. 19 år. Realkredit Danmark oplyser, at de pga. de eksisterende lån vurderer, at der ikke er særlig stor friværdi i afdelingen, de har derfor stillet som betingelse, at Herning Kommune skal garantere 100% for de ustøttede lån. Det er et beløb på 1.456.515 kr.

 

Afdelingen står overfor et ufravigeligt renoveringsbehov, fordi facader og tage skal renoveres snarest for at imødekomme afdelingens store udfordringer. Hvis renoveringen gennemføres af afdelingen alene, sådan at Landsbyggefonden ikke inddrages, så vil renoveringsudgifterne resultere i en huslejestigning på 128 kr./m2/år, og dermed et fremtidigt huslejeniveau på 860 kr./m2/år for afdelingens lejere.

 

antal rum

antal m2.

nuværende månedlige husleje

fremtidige månedlige husleje med helhedsplan

fremtidige månedlige husleje uden helhedsplan

Differencen

2-rums bolig

57

3.477 kr.

3.477 kr.

4.103 kr.

626 kr.

3-rums bolig

85

5.185 kr.

5.185 kr.

6.118 kr.

933 kr.

 

 

 

Helhedsplan afd. 231 - Anemonevej

Finansiering.

Samlet Anlægsøkonomi

13.279.545 kr.

Støttede lån.

10.823.030 kr.

Ustøttede lån.

1.456.515 kr.

Afdelingen trækningsret

500.000 kr.

Kapitaltilførsel (5-delsordning)

500.000 kr.

I forhold til 5-delsordningen bidrager Herning Kommune med 1/5-del (100.000 kr.) Fællesbo og Realkredit DK bidrager hver med 1/5 del og Landsbyggefonden bidrager med 2/5 dele.

 

 

 

 

Kommunalgarantistillelse (netto = 50% af de støttede lån+100% af de ustøttede lån)

6.868.030 kr.

Kommunal kapitaltilførsel i 1/5-ordning

100.000 kr.

Huslejestigning pr. m2

0 kr.

 

 

Økonomi

Med vedtagelse af den ønskede helhedsplan, vil Herning Kommune påtage sig en garantiforpligtigelse på 6.868.030 kr. samt en udgift til kapitaltilførsel på 100.000 kr. Udgiften vil kunne finansieres ved overførte beløb afsat til driftssikring af boligbyggeri.

Forvaltningen bemærker at garantistillelsen ikke påvirker den kommunale låneramme.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at den ansøgte helhedsplan godkendes,

 

at skema A for helhedsplan for Afd. 231 - Anemonevej godkendes med en samlet anlægsramme på 13.279.545 kr.

 

at den samlede garantistillelse for støttede lån på 10.823.030 kr. godkendes, hvoraf Herning Kommunes andel er 50% svarende til 5.411.515 kr.

 

at den samlede garantistillelse for ustøttede lån på 1.456.515 kr. godkendes,

 

at den kommunale kapitaltilførsel på 100.000 kr. godkendes, og finansieres af beløb afsat til driftssikring af boligbyggeri sted. nr. 018001. 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Foreløbig helhedsplan_07.2015_1.pdf
 • billeder
 

121. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Kibæk

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Kibæk IF anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 3,556 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og Kibæk IF har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 2,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Kibæk, hvor Kibæk IF skal finansiere den del af anlægsudgiften som ligger ud over 2,5 mio. kr.

 

Anlægsudgiften er med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter budgetteret til i alt 3,556 mio. kr.

 

Udgiften finansieres med 2,500 mio. kr. fra Herning Kommune og netto 1,056 mio. kr. fra Kibæk IF efter fradrag af moms. Kibæk IF har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads med henblik på overførsel til projektet.

 

Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse i efteråret 2019.

 

I det videre arbejde med anlægget inddrages den nyeste viden om miljøpåvirkning fra kunststofbanerne i samarbejde med miljømyndighederne. Desuden arbejdes der med foranstaltninger, som skal mindske transport af granulat væk fra banerne.Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen. Borgerlisten kunne ikke tiltræde.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. Kunststofbane i Kibæk. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på stednr. 318097 i 2019,

at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. i 2019 på samme stednr. vedr. indbetaling fra Kibæk IF,

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. , finansieret af de indbetalte midler fra Kibæk IF,

at

forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten kan ikke tiltræde, da de ønsker en mere miljørigtig løsning.

Bilag

 • Notat - fodboldbaner
 

122. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner og renovering af korsal hos Den Jyske Sangskole

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner og renovering af korsal hos Den Jyske Sangskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner, blandt andet for at imødekomme en ansøgning om renovering af korsalen samt toiletter på Den Jyske Sangskole.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts, samt efterfølgende Økonomi- og Erhvervsudvalg, samt Byråd blev en del af puljen til vedligeholdelse af kulturelle institutioners bygninger frigivet. Der blev på mødet fremlagt planlagte vedligeholdelsesarbejder for 502.500 kr. Kultur- og Fritidsudvalget indstillede at frigive 700.000 kr. ud af årets pulje på 999.000 kr., for at gøre forvaltningen i stand til at imødekommende løbende nødvendige vedligehold og reparationer på de kulturelle institutioners bygninger.

 

Siden frigivelsen er varmestyringen i Huset No7 gået i stykker. Et nyt anlæg beløber sig til mellem 200.000 og 250.000 kr.

 

Samtidig har forvaltningen modtaget en ansøgning om støtte til renovering af korsalen på Den Jyske Sangskole og toiletter i samme bygning. Toiletterne er utidssvarende og trænger til en renovering. Korsalen trænger til en renovering, både af vedligeholdelseshensyn og i forhold til at indrette salen, så den lever op til de mangeartede læringssituationer der gerne skal finde sted i salen. Korsalen skal både benyttes af Den Jyske Sangskole, Swinging Europe og byens borgere og foreninger. Salen skal indrettes æstetisk og funktionelt – i stor respekt for den historiske bygning, som salen er en del af.

 

Renoveringen andrager en udgift på budgetteret 463.000 kr., excl. moms, og finansieres således:

 • Der er indhentet 150.000 kr. fra Real Dania til projektet
 • Sponsorer og fonde i øvrigt står for 63.000
 • Den Jyske Sangskole finansierer selv 150.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget søges om støtte på 100.000 kr., som forvaltningen foreslår finansieret af puljen til vedligeholdelsesarbejde på de kommunale kulturinstitutioner.

 

For at fastholde muligheden for løbende at imødekomme mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på de kulturelle institutioner foreslås den resterende del af puljen frigivet. Der forventes aflagt regnskab for benyttelsen af midlerne ved årets udgang.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 299.000 kr. i 2019 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364098,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2019,
at der af de 299.000 kr. bevilliges et tilskud til renovering af korsal og toiletter på Den Jyske Sangskole på 100.000  kr. i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

123. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade.

 

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget skal give mulighed for at udvikle området med boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse samt liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2.

 

Derudover justeres med tillægget indholdet og den geografiske afgræsning af den eksisterende ramme 31.B6 , så der kan etableres både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Muligheden for at etablere institutioner til børn og unge samt retningslinjen om, at bevaringsværdig bebyggelse skal søges restaureret og bevaret, udgår desuden af rammeområde 31.B6.

 

Der sker dermed både en indholdsmæssig og geografisk ændring af rammerne.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til Kommuneplantillæg 56
 

124. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planerne skal muliggøre etablering af et område til boliger, liberalt erhverv og offentlige formål på arealet, der i dag omfatter Hammerum Skole.

 

Lokalplan 31.BL1.1 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune opfører en ny skole, Lindbjergskolen, som skal afløse de eksisterende Hammerum og Gjellerup skoler. Det forventes, at Lindbjergskolen tages i brug i 2020, og der er derfor behov for ny planlægning for området omkring Hammerum Skole.

 

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 4m og 4t Hammerum By, Gjellerup, der er kommunalt ejet. Området er ca. 3,9 ha stort og afgrænses af Ny Gjellerupvej mod vest, Hammerum Hovedgade mod syd, Agroskolen mod øst og et eksisterende boligområde mod nord. Lokalplanområdet anvendes i dag til skoleformål med bl.a. tilhørende boldbaner samt skoletandpleje. Lokalplanområdet omfatter desuden den oprindelige Hammerum Skole fra 1908, der er bevaringsværdig.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse, liberalt erhverv samt offentlige formål. Området disponeres i fire delområder, hvoraf de tre delområder rummer byggemuligheder og det fjerde delområde udlægges til rekreativt areal.

 

Delområde I udlægges til boliger i form af åben-lav eller tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Delområde II udlægges til boliger i form af tæt-lav eller etagebebyggelse. Der kan desuden etableres offentlige formål. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal højde på 12 meter.

Delområde III udlægges til liberalt erhverv og offentlige formål. Der kan desuden indrettes boliger i den bevaringsværdige bygning. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal hjøde på 12 meter.

Delområde IV udlægges til rekreativt areal og regnvandsbassin.

 

Der kan etableres vejadgang til lokalplanområdets delområde II, III og IV fra Ny Gjellerupvej mod vest og til delområde I og IV fra K. Møllers Vej mod nord/øst. Der må ikke etableres gennemkørende veje, der forbinder Ny Gjellerupvej og K. Møllers Vej. Der skal desuden etableres stiforbindelse, der forbinder den eksisterende sti fra Gjellerup mod nord med lokalplanområdet og K. Møllers Vej.

Områdets eksisterende grønne præg søges fastholdt med lokalplanen bl.a. i form af beplatningsbælte mod det eksisterende boligområde mod nord, grøn støjvold mod vest samt udpegning af bevaringsværdige træer og haveanlæg. Derudover stiller lokalplanen krav om åbenhed med en grøn afstandszone mellem Hammerum Hovedgade og bebyggelsen i den sydlige del af området (delområde III).

 

Med Lokalplanen stilles krav om at den oprindelige skolebygning fra 1908, der har høj bevaringsværdi, skal bevares. De andre eksisterende bygninger i lokalplanområdet, der har middel bevaringsværdi, kan nedrives. I forbindelse med det kommende salg af arealet, vil det blive vurderet, om det giver mening at bevare dele af den eksisterende bygningsmasse i område II.

 

 

Lokalplanens kortbilag 2, der viser områdets disponering i delområder mv.

 

Plangrundlag

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2. Derudover justerer tillægget indholdet og den geografiske afgræsning af den eksisterende ramme 31.B6.

 

Vejnavn

Det indstilles, at delområde II og III, der har vejadgang fra Ny Gjellerupvej får adresse på Ny Gjellerupvej, og at delområde I, der har vejadgang fra K. Møllersvej får ny adresse - f.eks. Bøgeparken, da området er afgrænset af karaktergivende bøgetræer.

 Udbud/salg
Forvaltningen forventer at udbyde ca. 14 boliggrunde til salg i delområde I i 2020, og delområde II og III forventes udbudt til salg som storparceller i begyndelsen af 2020.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade foreløbigt vedtages, idet afgrænsningen mellem delområde II og III flyttes nordpå, således afgrænsningen kommer til at gå umiddelbart nord for aulabygningen, og at anvendelsesbestemmelsen for delområde III §3.7 ændres til liberalt erhverv, bolig og offentlige formål. Slutteligt ændres §8.8 hvor materialet: ”beton – naturligt eller indfarvet i farverne sort, grå eller hvid.” udgår

 

at det nye vejnavn fastsættes til Bøgeparken.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 31.BL1.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til lokalplan 31.BL1.1
 

125. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 92 for erhverv ved Resenborgvej ved Kølkær

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 92 for erhverv ved Resenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 18. februar 2019, pkt. nr. 27, at der igangsættes planlægning for et område i landzone til erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 92, idet det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplan nr. 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Planområdet ligger langs med Resenborgvej ved Kølkær og omfatter ca. 27.000 m2. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed ved Kølkær. Det ansøgte projekt omhandler en udvidelse med en ny hal på ca. 1000 m2 sydøst for virksomhedens eksisterende bygninger.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 79.E16 til erhvervsformål ved Resenborgvej, som følger samme afgrænsning som lokalplanområde 79.E16.1.

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • forslag til Kommuneplantillæg 92
 

126. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 18. februar 2019, pkt. nr. 27, godkendt, at der igangsættes planlægning for et område i landzone til nyt erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 efterfølger forslag til kommuneplantillæg nr. 92 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed ved Kølkær. Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenvorgvej ved Kølkær til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

 

 

Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning samt nære omgivelser

 

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning fra en virksomhed ved Kølkær. Virksomheden har de sidste år oplevet en større vækst, da der opleves en øget forespørgsel på deres produkter. For at kunne efterkomme denne forespørgsel på længere sigt, har virksomheden behov for øgede produktionsfaciliteter og bygningsmasse til produktion. Der er i den forbindelse søgt om mulighed for udvidelse med en ny hal på ca. 1000 m2.

 

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da området ikke er rammelagt som erhvervsområde. Den ønskede udvidelse af virksomheden overskrider mulighederne indenfor rammerne af Planlovens landzonebestemmelser. Derfor er der udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg jf. Lov om planlægning.

 

Lokalplanområdet ligger ved Resenborgvej nordvest for Kølkær og omfatter et areal på ca. 27.000 m2. Forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 har til formål at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til erhverv. I den forbindelse udlægger lokalplanforslaget et byggefelt hvor den nye hal skal etableres. Ny bebyggelse må etableres med en højde på maksimum 12,5 meter og en bebyggelsesprocent på 50% for den enkelte ejendom.

Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser vedrørende vejadgang, etablering af afskærmende beplantning omkring lokalplanområdet for at skabe sammenhæng til det omliggende landskab.  

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær foreløbigt vedtages

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 79.E16.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Lokaplanforslag 79.E16.1
 

127. Foreløbig vedtagelse af rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-19 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup, og hermed frigøres arealerne til nye formål. Det nordlige område af den nye bydel Herning+ har været i udbud og er blevet solgt. Det sydøstlige område skal som det næste i udbud og forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 12.BL5.2 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 12.BL5.2 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Herning bymidte. Området afgrænses mod vest af Nørgaards Allé, mod nord af de ældste sygehusbygninger og mod øst og syd af 1½ etages byhuse, der ligger ud til henholdsvis Skolegade og Nørgaards Allé.

 

Lokalplanområdets størrelse er ca. 9000 m2 og udgøres af en del af matr. nr. 806a, Herning Bygrunde.

 

Området benyttes i dag til sygehus.

 

Luftfoto fra 2018. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at danne grundlag for omdannelse af området fra sygehus til en del af Herning+. Lokalplanen skal fastlægge overordnede rammer for områdets struktur og udvikling som grundlag for en opfølgende byggeretsgivende lokalplan. Området udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål. Lokalplanen skal desuden muliggøre nedrivning af bevaringsværdig bygning.

 

Lokalplanens indhold

Inden for lokalplanområdet er der eksisterende bygninger, der tilsammen danner en karréstruktur omkring et grønt gårdrum. De eksisterende bygninger kan nedrives, men den overordnede disponering af området skal følge princippet i den nuværende struktur og ny bebyggelse skal opføres som karrébebyggelse. Bygningen, som er markeret med skråskravering på lokalplankortet, er udpeget som bevaringsværdig og må, såfremt den bevares, ikke ombygges eller på anden måde ændres i modstrid med bygningens oprindelige arkitektur uden Herning Byråds tilladelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et samlet etageareal på maksimum 8000 m2 som tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse.

 

Bebyggelsen må opføres i minimum to etager og maksimum fire etager. Røde teglsten skal være et gennemgående materiale i det arkitektoniske udtryk.

 

Adgang til området skal ske via den eksisterende vejadgang fra Skolegade. Der skal fastholdes stipassage i den sydlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser og cykelparkering.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 20 % af etagearealet til boliger i op til to etager, 10 % af etagearealet til boliger fra tre til fire etager og 5 % af etagearealet til erhverv og institutioner. 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 12.BL5, lokalplan nr. 12.OF7.3 og 12.BL5.1.

 

Kommuneplanramme 12.BL5

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplan nr. 12.OF7.3 og 12.BL5.1

Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 12.OF7.3 og lokalplan 12.BL5.1. Lokalplan 12.OF7.3 for Psykiatrisk afdeling ved Herning Centralsygehus udlægger området til offentlige formål som sygehus og sociale institutioner. Rammelokalplan nr. 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning udlægger området til blandet bolig- og erhverv og dannede grundlag for det første udbud af Herning+.

 

Nærværende lokalplan er udarbejdet for at udlægge hele området til blandet bolig- og erhvervsformål samt at skabe et samlet plangrundlag for det kommende udbud og salg af grunden. Lokalplan 12.OF7.3 og den del af lokalplan 12.BL5.1, som bliver omfattet lokalplan 12.BL5.2, aflyses ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 12.BL5.2 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 12.BL5.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til lokalplan nr. 12.BL5.2
 

128. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde ved Violens Kvarter i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde ved Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2008, og forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 4. april til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til planforslagene. Indsigelserne medfører ændringer i lokalplanforslaget.

 

Tillæg nr. 65 indstilles hermed til endelig vedtagelse med få ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter planlovens §14 mod opførelse af en etageboligbebyggelse. Et forbud efter Planloven skal følges af en lokalplan, som nærmere fastlægger, hvordan der kan opføres bebyggelse i området. Forbuddet betyder, at der også skal ske en justering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i forhold til bebyggelsestype og omfang.

 

Lokalplan 15.B5.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning, anvendelse, bebyggelsesforhold, og grønne områder. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 15.B5 – Boligområde ved Violens Kvarter, 15.B2 – Etageboliger i Engens Kvarter, og 15.R1 – Rekreativt område nord for Engens Kvarter. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 15.B5, i forhold til at den nordlige del af rammeområdet trafikbetjenes af Sahlholtvej og den midterste, samt sydligste del af rammeområde 15.B5, trafikbetjenes af stamveje via 15.B2 og 15.R1.

På baggrund af dette er der i kommuneplanramme 15.R1 fastlasgt, at den sydlige del af rammen kan gennembrydes af vej (Engens Kvarter) til trafikbetjening af 15.B5. Ændringen er foretaget på baggrund af, hvordan området trafikbetjenes i dag, og det er ikke vurderet at være hensigtsmæssigt, at rammeområdet trafikbetjenes via et boligområde og gennemskærer et grønt område.

 

Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår indsigelserne.

 

Der er efter Forvaltningens vurdering kommet indsigelser, som giver anledning til få ændringer i forslag til tillæg nr. 65 jfr. indstillingen.

 

   Fremtidig kommuneplanramme

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændringer,

 

at med kommuneplantillæg nr. 65 foreslås følgende bestemmelser for området: Indenfor Kommuneplanramme 15.B5 - Under bebyggelsesforhold ændres til:

    " Ved etageboliger må bebyggelse ikke opføres i mere end 2 etager."

     " Ved etageboliger må bebyggelseshøjden ikke overstige 8,5 m."

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

 

129. Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd Violens Kvarter i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup og kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2008.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 4. april til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup, endeligt vedtages med flere ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter Planlovens § 14, mod et byggeprojekt ved Violens Kvarter i Gullestrup. Baggrunden for forbuddet var blandt andet at eksisterende lokalplan for området er forældet og upræcis, særligt i forhold til naboernes mulighed for at kunne danne sig et indtryk af den bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for, hvilket de efter planloven har krav på. Det er et krav i Planloven, at et sådan forbud skal følges af en ny lokalplan, som i princippet hindrer det ansøgte byggeri, men samtidig angiver rammer for anden bebyggelse.

 

Plangrundlag

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28 i forhold til bebyggelsesprocent, bebyggelsesform, bebyggelsesregulerende bestemmelser, samt etablering af offentlige formål.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, er der udarbejdet tillæg nr. 65.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 15.B5.1 for Boligområde ved Sahlholtvej i Gullestrup.

Den gældende lokalplan aflyses for det område, der er omfattet af forslag til lokalplan nr. 15.B5.2 for Boliger syd for Violens Kvarter i Gullestrup, ved dennes endelige vedtagelse og bekendtgørelse.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som er beliggende i et større boligområde i den sydøstlige del af Gullestrup, er afgrænset mod nord af åben-lav boligbebyggelse, og mod syd af et større engdrag med Herningsholms Å.

Mod øst grænser lokalplanområdet op til fredskov og dyrket agerjord, og mod vest af et grønt rekreativt område med bagvedliggende tæt-lav etageboligbebyggelse.

 

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 15.B5.2 udlægger området til boligformål, og giver mulighed for opførelse af åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse.

 

Lokalplanområdet er opdelt i fem delområder (I, II, III, IV, V). Indenfor delområderne skal der, udover areal til bebyggelse, veje, stier og fælles arealer, udlægges areal til parkering.

 

Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse.

Delområde II må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse.

Delområde III må kun anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse i op til 3 etager.

Delområde IV skal udlægges som afstandszone til fredskov, og må kun disponeres til græs, eller grønt parkeringsareal.

Delområde V må kun anvendes til vejareal og som en forlængelse af Engens Kvarter.

 

Skovbyggelinie

Skovbyggelinien forudsættes ophævet/reduceret på baggrund af særskilt ansøgning til Miljøstyrelsen efter lokalplanens endelige vedtagelse.

  Lokalplankortet fra den offentlige høring

 

 

 

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til lokalplanen. Indsigelserne kan ses i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler blandt andet:

 

 1. At visionen for Gullestrup skal fastholdes, og den positive udvikling styrkes, ved at give bedre mulighed for ressourcestærke familier at tilflytte området.
 2. I delområde III i forslaget lægges op til at tillade byggeri i 3 etager (12,5 meter), hvor den eksisterende lokalplan kun tillader byggeri i 2 etager (8,5 meter).
 3. Grundene bør udstykkes som storparceller på minimum 1.400 m2.
 4. En større del af planområdet bør udlægges til åben-lav boligbebyggelse.
 5. Der er ønske om mulighed for at opføre bjælkehuse i delområde I.
 6. I tråd med illustrationen i lokalplanens redegørelse bør lokalplanen indeholde et krav om at tæt/lav bebyggelse opføres enten som kæde-, klyngehuse eller dobbelthuse og ikke som rækkehuse.
 7. Størrelsen på udlejningsboliger bør være fastsat til minimum 60 m2, samt sat et krav om variation af størrelse, hvoraf mindst halvdelen af lejlighederne skal være mindst 110m2, for også at tiltrække børnefamilier.
 8. For delområde II bør tæt-lav boligbebyggelsen kun opføres i 1 etage.
 9. Der bør ikke gives tilladelse til en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 40-45, det er generelt for højt i forhold til hvad den eksisterende lokalplan foreskriver.
 10. Der ønskes et 10 meter bredt plantebælte med en maksimal højde på 4 meter, som afskærmning mod den nye bebyggelse syd for Violens Kvarter, i forbindelse med den eksisterende sti som ligger nordligst indenfor lokalplanområdet.
 11. Den eksisterende sti ønskes bevaret, og indtegnet på kortbilag 2.
 12. Generelt ønskes krav om mere beplantning, herunder også mellem de enkelte boliger, og de tre boligområder i forbindelse med de tværgående stier a-b og c-d.
 13. Der er ønske om at vejnavnet i det nye område bliver Smørblomstens Kvarter.
 14. Herning Vand har gjort opmærksom på, at i forbindelse med etablering af sti a-b, skal der afsættes plads af til en regnvandsledning, som skal tilkobles et regnvandsbassin, øst for lokalplanområdet.
 15. Der er i det nye forslag i redegørelsen under kollektiv trafik på side 11, anført at nærmeste busforbindelse er bybussen, med nærmeste stoppested Lyngens Kvarter, ved Gullestrup Skole.
 16. Der står under §5: Udstykning at der kun må etableres en bolig pr. ejendom.  

 

Forvaltningen har nedensfor kommenteret på de forhold i indsigelser og bemærkninger, som forvaltningen vurderer, kunne give anledning til ændringer i lokalplanen:

 

Ad.1. Forvaltningen vurderer at lokalplanforslaget er i tråd med Masterplan Gullestrup, og ikke strider imod  kommunens naturpolitik og tankerne bag den grønne struktur.

 

Ad.2. Forvaltningen vurderer at en nedtrapning af bygningshøjder fra Engens Kvarter, med de langsgående boligblokke i 3 etager, kan være hensigtsmæssig. Det kan derfor anbefales, for delområde III, at etagebebyggelsen opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse, som må opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Den lavere bygningshøjde vil bidrage positivt til overgangen fra bebyggelse til fredskov mod øst og engdraget mod syd, hvor Herningsholms Å slynger sig.

 

Ad.3. Forvaltningen vurderer at en grundstørrelse på minimum 700 m2, sætter en grænse for at udstykke i mindre parceller, og der gives samtidig mulighed for udstykning af større.

 

Ad.4. Forvaltningen vurderer at lokalplanforslaget åbner mulighed for en mere varieret bebyggelsesstruktur, ved at foreskrive forskellige bebyggelsestyper, indenfor de tre delområder i lokalområdet.

 

Ad.5. Forvaltningen vurderer at bjælkehuse materialemæssigt og konstruktivt, vil virke uindpasset og fremmedartet for området.

 

Ad.6. Tæt-lav boligbebyggelse er ifølge Bygningsreglement 2018 (BR18) defineret på følgende måde: Som helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt-lav bebyggelse. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse foretage en konkret vurdering af, om en bebyggelse falder ind under tæt-lav bebyggelse. Det er Forvaltningens vurdering, at en rækkehusbebyggelse i udtryk, kan varieres meget i sammensætningen.

 

Ad.7. En lokalplan kan ikke regulere boligstørrelser. Det vil i hvert enkelt tilfælde, være en vurdering ved ansøgning om et byggeri, og efter gældende byggelovgivning.

 

Ad.8. Forvaltningen vurderer, at selvom der fastsættes en maksimal højde for tæt-lav boligbebyggelse, vil der være mulighed for at opføre en bebyggelse med variation i højden.

 

Ad.9. Se også ad.2. Forvaltningen vurderer i forhold til anbefalingen om at etagebebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse, som må opføres i højest to etager, og med en maksimal højde på 8,5 meter, at bebyggelsesprocenten for etageboligerne ikke er uhensigtsmæssig høj. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse på op til 45 er ikke usædvanlig. Der er i området relativt store arealer til grønne områder, fredsskov og anden beplantning, som samlet set betyder at karakteren og tætheden af tæt-lav bebyggelsen ikke vil forekomme uhensigtsmæssig. Bebyggelsesprocenten for åben-lav området er højere end generelt for sådanne områder. Byggelovens bestemmelser for skelafstand, skrå højdegrænseplan, bygningshøjde m.v. skal overholdes uanset den højere bebyggelsesprocent.

 

Ad.10. Forvaltningen vurderer at ønsket om et 10 meter bredt og 4 meter højt beplantningsbælte ikke kan anbefales, blandt andet af hensyn til de skyggegener det vil betyde for den omkringliggende bebyggelse. Det vil derfor være de almindelige bestemmler i hegnsloven som vil være gældene i skel til vej, sti og naoer.

 

Ad.11. Den eksisterende sti mod nord, syd for Violens Kvarter, ligger indenfor lokalplanområdet. Forvaltningen anbefaler at stien bevares i sin fulde udstrækning til fredskoven mod øst. Stien danner en naturlig overgang og forbindelse til de forskellige stisystemer i området i øvrigt. Stien anbefales optaget i lokalplanen.

 

Ad.12. Forvaltningen vurderer ,at mere udtømmende krav til beplantning ikke er mulig i henhold til Planlovens bestemelser om hvad en lokalpalan lovligt må regulere. Der skal i forbindlese med byggeansøgninger redegøres detaljeret for beplanting mv. efter byggelovens bestemmelser.

 

Ad. 13. Forvaltningen vurderer ,at ønsket kan imødekommes, da navnet er i god tråd med de øvrige vejnavne for boligområder i Gullestrup.

 

Ad.14. Forvaltningen anbefaler at stien udlægges i en bredde af 5 m, så der er plads til etablering af regnvansledning.

 

Ad.15. Forvaltningen anbefaler at redegørelsen rettes.

 

Ad.16 "Ejendom" er den juridiske betegnelse for en eller flere grunde, parceller eller matrikler, som til sammen udgør en ejendom. Hensigten i lokalplanforslaget er, at der kun må indrettes én bolig pr. ejendom i det område som er udlagt til åben-lav bebyggelse. Bestemmelsen bør derfor ikke ændres, da boligtætheden i så fald kan forøges.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 15.B5.2 endeligt vedtages med følgende ændringer,

 

at I lokalplanforslagets bestemmelser under §3 stk. 3.4, ændres til: Delområde III: må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel, eller etageboligbebyggelse i op til 2 etager, med både lodret og vandret lejlighedsskel. Etageboligbebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse.

 

at I lokalplanforslagets bestemmelser under §7 stk. 7.10, ændres til: Etageboligbebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse og må højest opføres i 2 etager og med en maksimalhøjde på 8,5 meter.

 

at kortbilag 2 tilrettes følgende: Eksisterende sti anføres på kort som e-f, og under signaturforklaring tilføjes sti: a-b, c-d og e-f.

 

at  vejnavn for lokalplanområdet kaldes"Smørblomstens Kvarter".

 

at lokalplanforslagets bestemmelser tilrettes i §4.4: "Der skal etableres stier a-b, c-d og e-f, i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne skal udlægges i en bredde af minimum 3 meter, med grus/stenmel. Dog skal stien a-b etableres med en minimumbredde på 5 meter, for at give plads til regnvandsledning for regnvandsbassin".

 

at lokalplanforslagets redegørelse tilrettes i overensstemmelse med beslutningen vedrørende bestemmelserne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 15.B5.2 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 • Indsigelsesnotat Violens Kvarter
 

130. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 5. marts 2019, pkt. 50, foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 29. april 2019.

 
Der er indkommet en bemærkning til forslaget.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med de anbefalede ændringer. 

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63, der har til formål at muliggøre udvidelsen af den eksisterende virksomhed i området ved Tavlundvej i Lind.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i den periode indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende det nye rammeområde 61.E6.

 

Bemærkningen kan ses i sin fulde længde i det vedhæftede bilag - Indsigelsesnotat til Kommuneplantillæg nr. 63 sammen med forvaltningens kommentarer hertil. Den sydlige del af rammeområde 61.E6 indgår i Herning Kommunes udpegning af overordnet grøn struktur og er registreret som potentielt naturbeskyttelsesområde i Herning Kommuneplan 2017-2028. På baggrund af Miljøstyrelsens bemærkning blev der udarbejdet en supplerende meddelelse af offentlig høring af kommuneplantillægget over en periode fra den 21. marts 2019 til den 18. april 2019.

 

Den overordnede grønne struktur skal bidrage til at beskytte og sikre vilde dyr, planter og naturtyper i kommunen. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det desuden, at potentielle naturbeskyttelsesområder skal søges udviklet, så de understøtter områdets natur, og så naturindholdet øges, og bestandene af vilde dyr og planter sikres.  

I forbindelse med den supplerende offentliggørelse af Kommuneplantillæg nr. 63 blev der indarbejdet en reduktion af arealet, der i Herning Kommuneplan 2017-2028 er udpeget som potentielt naturbeskyttelsesområde, da tillægget har til formål at udlægge et nyt rammeområde 61.E6, til erhvervsformål, hvilket er i strid med naturudpegningen. Det opdaterede kommunelantillæg nr. 63 med den indarbejdede ændring kan ses i det vedhæftede bilag - Supplerende Kommuneplantillæg 63.

 

Miljøstyrelsens bemærkningen gik på, at kommuneplantillægget manglede at redegøre for den reduktion. Af den grund blev der i kommuneplantillæggets redegørelse tilføjet et nyt afsnit, herunder ’’Kommuneplantillæggets forhold til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 - Overordnet grønstruktur’’, samt et oversigtskort over ændringer i udpegning af potentielt naturbeskyttelsesområde.   

 

Kommuneplantillæg nr. 63 har derfor været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til og med den 29. april 2019.

 

Der er udover Miljøstyrelsens indledende bemærkning herefter ikke indkommet yderligere bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

   

Forvaltningen indstiller derfor kommuneplantillæg nr. 63 til endelig vedtagelse uden yderligere ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 • Indsigelsesnotat til Kommuneplantillæg nr. 63
 

131. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-33-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 5. marts 2019, pkt. 51, at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 4. april 2019.

Der er i høringsperioden kommet en bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endelig vedtages med de foreslåede ændringer, som fremgår af nedenstående. 

Sagsfremstilling

 

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i tre delområder I, II og III.


Hvid prikket signatur- afgrænsning af lokalplanforslag 61.E6.2 + delområder I, II og III, samt kortlægning af byzone


Delområde I muliggør anvendelse til erhvervsformål, herunder erhvervsvirksomheder i form af kontorer og service- og udstillingsvirksomhed som lager/showroom, der ikke, eller kun i ubetydelig omfang, forurener med hensyn til støj, luft og trafik i miljøklasserne 3-4. Delområdet rummer både den eksisterende bebyggelse og de fremtidige udvidelsesmuligheder. Delområdet omfatter et stor byggefelt, der udover bebyggelse også inkluderer interne veje og parkeringsarealer.

Delområde II udlægger et mindre areal til parkering. Lokalplanen muliggør således at der etableres et afgrænset parkeringsareal til borgere, der deltager i forskellige arrangementer ved FDF, eller besøgende til de nærliggende rekreative områder, herunder Rind Plantage.

 

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal ved vedtagelse af nærværende lokalplanforslag overføres til byzone. Derfor er delområde III indarbejdet i lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen sikrer, at delområde III fortsat kan anvendes som rekreativt, grønt område.

 

Offentlig høring
Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i denne periode ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget. Dog har forvaltningen i samme periode holdt møde med ejer af virksomheden inden for lokalplanområdet, hvilket giver anledning til en mindre ændring i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Mødenotatet er vedhæftet sagen som bilag 1 - Mødenotat, og betragtes som en bemærkning fra virksomheden.

 

Bemærkningen omhandler forslag til ændringer i lokalplanens bestemmelser vedrørende terrænreguleringer.

 

Ifølge bestemmelsen må der ikke foretages permanente reguleringer af terrænet på mere end +/- 1 meter, og ikke nærmere skel til nabogrund end 1 meter. Bemærkningen vedrører et fremtidigt ønske om at forlænge den eksisterende vold i det sydlige skel mod nabo, idet volden er mellem 1,5 og 2 meter høj og beliggende i skel.

 

I den forbindelse vurderer forvaltningen, at den indkomne bemærkning medfører en ændring vedrørende lokalplanens bestemmelse §10.1, som foreslås ændres til følgende ordlyd: ''§10.1: Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 1 meter, og ikke tættere på skel end 1 meter, dog må der etableres en vold på op til 2 meter i skel, langs den sydlige og østlige afgrænsning til matrikel nr. 14eø, Lind By, Rind.

   

Teknik og Miljø har tilkendegivet, at der, i forbindelse med byggetilladelse til nybyggeri indenfor lokalplanens område, kan gives dispensation til skovbyggelinjen.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse med den anførte ændring i bestemmelserne.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endeligt vedtages, dog således at §10.1 i lokalplanens bestemmelser ændres til følgende ordlyd:

''§10.1: Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 1 meter, og ikke tættere på skel end 1 meter, dog må der etableres en vold på op til 2 meter i skel, langs den sydlige og østlige afgrænsning til matrikel nr. 14eø, Lind By, Rind.''

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 61.E6.2 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 • Bemærkning til lokalplanen, ved møde med Helms
 

132. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-19 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape).

Planerne har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden kommet én indsigelse til lokalplanen, som behandles med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Tillæg nr. 69 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 51.B9 Boligområde ved Ørskovvej. Da lokalplan 51.B9.2 ikke er i overensstemmelse med kommunenplanen i forhold til bebyggelsestyper og vej- og stiforhold, ledsages den af tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 51.B9, så der udelukkende kan etableres åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Desuden ændrer tillægget bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold, så området kan vejbetjenes både fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej, og så der skal anlægges hovedsti, der forbinder lokalplanområdet med 51.R4, som er det rekreative areal i det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet.

 

Den geografiske afgrænsning af den eksisterende ramme 51.B9 ændres ikke.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

 

133. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 2. april 2019 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Øskovvej i Snejbjerg (3. etape) samt tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden kommet en bemærkning og en indsigelse til lokalplanforslaget, som er behandlet nedenfor.

Lokalplan nr. 51.B9.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse med de nedenfor anførte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart vest for det eksisterende boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg og er ca. 14 ha stort.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse i området må opføres i maksimum 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. Lokalplanområdet disponeres i fire delområder:

 

Delområde I omfatter et område til åben/lav bebyggelse.

Delområde II omfatter et område til  åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

Delområde III omfatter et område til fælles, fri og opholdsareal.

Delområde IV omfatter et område til dige, plantebælte og afstandszone.

 

Offentlig høring

Lokalplan nr. 51.B9.2 og tillæg nr. 69 har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er kommet en bemærkning fra Vejdirektoratet og en indsigelse fra 8 beboere på Helstrupvej (4 naboejendomme til lokalplanområdet). Indsigelsen vedrører primært de trafikale forhold, og er behandlet i indsigelsesnotatet (se bilag).

 

På baggrund af indsigelsen indstiller forvaltningen, at lokalplanen endelige vedtages med følgende ændringer:

 

§ 4.3 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Stamvej A-B skal udlægges i en bredde af minimum 18 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",

§4 i lokalplanens bestemmelser tilføjes "Stamvej C-D skal udlægges i en bredde af minimum 12,5 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",

§ 4.2 i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at der ikke må etableres gennemgående veje og bestemmelsen ændres dermed til "Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres gennemgående veje, så Ørskovvej, Helstrupvej eller Gl. Ørskovvej forbindes".

Afsnittet "Lokalplanens indhold" i lokalplanens redegørelse tilføjes, at stamvej C-D-E på sigt kan betjene evt. fremtidig byudvikling vest for lokalplanområdet, og det pågældende afsnit ændres til "Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet, tænkes stamvejen i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet videreført til betjening af de fremtidige byudviklingsområder".

 

Kortbilag 2 og lokalplanens redegørelse tilrettes jf. ovenstående.

Forvaltningen har desuden erfaret, at den i lokalplanen beskrevne afstandszone på minimum 5 meter (i tilknytning til plantebæltet) ikke nødvendigvis skal være bredere end minimum 2 meter. Derudover vil den indstillede ændring af stamvej C-D-E bevirke, at afstandszonen kun skal etableres langs den strækning af plantebæltet, der ligger nord for stamvejen. Det indstilles derfor, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

 

 

 

Kortbilag 2, tilrettet i henhold til de indstillede ændringer.   

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape) endeligt vedtages med følgende ændringer;
at § 4.3 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Stamvej A-B skal udlægges i en bredde af minimum 18 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",
at §4 i lokalplanens bestemmelser tilføjes "Stamvej C-D skal udlægges i en bredde af minimum 12,5 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",
at § 4.2 i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at der ikke må etableres gennemgående veje og bestemmelsen ændres dermed til "Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres gennemgående veje, så Ørskovvej, Helstrupvej eller Gl. Ørskovvej forbindes",
at afsnittet "Lokalplanens indhold" i lokalplanens redegørelse tilføjes, at stamvej C-D-E på sigt kan betjene evt. fremtidig byudvikling vest for lokalplanområdet, og det pågældende afsnit ændres til "Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet, tænkes stamvejen i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet videreført til betjening af de fremtidige byudviklingsområder",
at § 9.4 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Nord for stamvej C-D og i forlængelse heraf, skal der i delområde IV etableres en afstandszone mellem plantebæltet, jf. § 11.5, og udstykningen, i princippet som vist på kortbilag 2. Afstandszonen skal have en bredde på minimum 2 meter og henligge med græs", og
at lokalplanens kortbilag 2 og lokalplanens redegørelse tilrettes jf. ovenstående.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 51.B9.2 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 • Indsigelsesnotat
 

134. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan vedr. erhvervsom-rådet ved HI-Park

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan vedr. erhvervsom-rådet ved HI-Park

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse og en bemærkning til planforslagene.

 

Kommuneplantillæg nr. 59 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 59 vedr. erhvervsområde ved HI-Park og erhvervsområde til transport og logistikerhverv er udarbejdet for at bringe forslag til lokalplan nr. 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget ændrer den geografiske afgrænsning af de to rammeområder 31.E3 og 31.E7 med henblik på at afspejle de faktiske forhold i området. Derudover justerer tillægget på den mindst tilladte miljøklasse inden for rammeområde 31.E3 og ændrer i anvendelsesbestemmelserne. Tillægget ændrer ikke på bestemmelserne for rammeområde 31.E7 - Erhvervsområde til transport og logistikerhverv.

 

Kort med den fremtidige afgrænsning af kommuneplanrammerne.

 

Offentlig høring

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 7. marts til og med den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse fra en virksomhed i området vedrørende lokalplanens byggelinjer, som behandles under den tilhørende lokalplansag, samt en bemærkning fra Vejdirektoratet vedrørende støjforhold og rammeområdernes afgrænsning til Herningmotorvejen, jf. Bilag 1 – Bemærkning fra Vejdirektoratet.

 

Vejdirektoratet skriver: ”Afgrænsning af rammeområderne bør tilpasses vejskel tilhørende statsvejen [red.: Herningmotorvejen]”.

 

Rammeområdernes afgrænsning langs motorvejen er ikke ændret i forbindelse med tillægget. Udover ændringer til bestemmelser i rammeområde 31.E3, er det udelukkende afgrænsningen mellem de to rammeområder samt afgrænsningen langs N.O. Hansens Vej, der er ændret med tillæg nr. 59. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at rammeområdernes afgrænsning allerede er tilpasset vejskel til motorvejen. Bemærkningen giver derfor ingen anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Tillæg nr. 59 fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområdet ved HI-Park endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 • Bilag 1 - Bemærkning fra Vejdirektoratet
 

135. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar til planforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé endelig vedtages uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé er udarbejdet med henblik på at ajourføre planlægningen til de faktiske forhold og give mulighed for udvikling i henhold til de nutidige markedsforhold, da det gældende plangrundlag er udarbejdet før der var kendskab til de overordnede vejforløb og kommende ejerforhold. De eksisterende forhold i området betyder, at størstedelen af lokalplanen allerede er realiseret. Lokalplanen tilvejebringes ligeledes for at forebygge eventuelle fremtidige miljøkonflikter i og omkring lokalplanområdet. 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til erhvervsformål, og skal ligeledes forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, blandt andet gennem regulering af virksomhedsklasser inden for lokalplanområdet og håndtering af overfladevand, herunder etablering af fast belægning, der gør det muligt at opsamle afstrømmende vand.

 

Lokalplanen har desuden til formål at overføre en del af området fra landzone til byzone.

 

Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet og de omkringliggende arealer, herunder byudvikling ved Hammerum og koblingen til Ikast. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse og karakteristiske beplantningsprincipper inden for området.

 

Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne inden for lokalplanområdet.

  

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts til og med den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse og en bemærkning til planforslaget, jf. Bilag 1 – Høringssvar til lokalplan 31.E3.1.

 

Bemærkningen er fra Vejdirektoratet vedrører kommuneplanrammernes afgrænsning langs vejskel til Herningmotorvejen, som behandles under kommuneplantillæggets sagsfremstilling, samt et afsnit om støj og etablering af støjafskærmende foranstaltninger. Forvaltningen bemærker, at lokalplanområdet er beliggende nord for Transportcenter Alle og derfor mere end 500 meter fra vejskel til Herningmotorvejen. Samtidig er der tale om planlægning for et erhvervsområde, hvilket ikke er karakteriseret som støjfølsom anvendelse. Forvaltningen vurderer på baggrund af ovennævnte, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer eller tilføjelser i lokalplanens redegørelse.

 

Indsigelsen er fra en virksomhed i området og omhandler en kritik af lokalplanforslagets byggelinjer og dens begrænsninger på et fremtidigt byggeri. Byggelinjernes begrænsninger vil ifølge indsiger: ”… gøre det meget svært at bygge rationelt strukturerede bygninger på grundene. Som minimum bør de 15 meter reduceres”. Forvaltningen gør opmærksom på, at de 15 meter refererer til den eksisterende skovbeplantning (en del af den grønne bystruktur) inden for delområde I, på nordsiden af lokalvejen HI-Park mod nord, som med lokalplanens bestemmelser skal bibeholdes med en bredde på minimum 15 meter. Derudover er der i lokalplanen pålagt en bebyggelsesregulerende byggelinje 20 meter fra vejskel, så al bebyggelse inden for delområde I opføres nord herfor. Byggelinjen sikrer, at der holdes en afstand på minimum 5 meter til den eksisterende skovbeplantning.

 

Det er således ikke den påbudte facadebyggelinje, der ligger 25 meter fra vejskel til Hammerum Hovedgade, der er gjort indsigelse imod, men snarere den sydlige byggelinje langs med lokalvejen HI-Park langs den sydlige afgrænsning af delområde I. Inden for delområde I har byggegrundene en gennemsnitlig bredde på ca. 95 meter, når de to byggelinjer trækkes fra er der et 50 meter bredt byggefelt tilbage som skal indeholde både vejadgang, interne manøvrearealer, parkeringsarealer og bygning. Der er ikke fastsat en længde på byggefeltet, men ifølge lokalplanens udstykningsbestemmelser må grunde ikke udstykkes mindre end 2.000 m², og alle grunde skal have facade mod Hammerum Hovedgade, og grundens facadelængde skal udgøre minimum 60 meter. Der er således tale om et byggefelt på minimum 3.000 m2 (50x60 meter), hvis al manøvreareal og parkering holdes på den østlige eller vestlige side af byggefeltet.

 

Udsnit af lokalplanens kortbilag 2, der viser de to parallelle bebyggelsesregulerende byggelinjer inden for delområde I, som al bebyggelse skal holde sig inden for, samt den eksisterende skovbeplantning, der er udpeget som grøn bystruktur.

 

Forvaltningen vurderer, at skovbeplantningen og den tilhørende byggelinje er med til at sikre, at der ikke opføres bebyggelse, der i volumen ikke passer til forløbet langs med Hammerum Hovedgade. Der er i forvejen placeret meget store volumener i både delområde II og III, og forvaltningen ønsker derfor at bevare den variation, der er mulighed for at få i området, og som adskiller de forskellige delområder fra hinanden. Det er desuden de samme forhold, som er gældende for arealet nord for Hammerum Hovedgade og er i øvrigt videreført fra den eksisterende lokalplan. Forvaltningen indstiller derfor lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer til den grønne bystruktur eller de bebyggelsesregulerende byggelinjer.

  

Aflysning af servitut

Byrådet besluttede på møde den 5. marts 2019 at aflyse servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv (vedhæftet som Bilag 2) efter Tinglysningslovens §20 stk. 1, da den har mistet sin betydning. Mange af de oprindelige ambitioner med udviklingen i HI-Park er søgt efterlevet, men samlet set kan området ikke leve helt op til kravene i deklarationen. Hensigterne var højt prioriteret i de daværende Herning og Ikast Kommuner, og begge kommuner er derfor påtaleberettigede på deklarationen. Herning Kommune har i forbindelse med nærværende planforslag kontaktet Ikast-Brande Kommune, som gerne vil tiltræde ophævelsen af den pågældende deklaration.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til ophævelsen af servitutten i høringsperioden, og aflysning af servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv afventer derfor blot den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan 31.E3.1. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 31.E3.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 • Bilag 1 - Høringssvar til lokalplan 31.E3.1
 • Bilag 2 - servitut18-04-1995-15702
 

136. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

  X

 

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg

nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11.C34.1 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019.

Der er i perioden indkommet et høringssvar til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 55 endelig vedtages med en ændring af bebyggelsesprocenten for området som helhed.

Sagsfremstilling

Lokalplan 11.C34.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning af rammeområde 11.C34, placeringen af et højhus inden for rammeområdet, det generelle etageantal samt kravet til etablering af udendørs opholdsareal.

Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Fremtidig kommuneplanramme

 

Kommuneplantillægget udvider rammeområdet til at omfatte matrikel 1239 og del af matrikel 1065cv, begge Herning Bygrunde. Derudover regulerer kommuneplantillægget retningslinjerne for placering af højhus til at være på hjørnet af Møllegade og Danasvej samt etageantal, herunder bl.a. for at give mulighed for etablering af tagterrasse. Endeligt foreskriver kommuneplanrammen, at kravet til opholdsarealer for boliger er minimum 10 % af boligetagearealet.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er indkommet et høringssvar med ændringer til lokalplanen, som er afsendt på vegne af grundejer, se bilag.

 

Et af punkterne i høringssvaret omhandler byggeretter, som vedrører kommuneplantillægget, da byggeretter relaterer sig til retningslinjen for bebyggelsesprocenten for området under et. Generelt ønsker bygherren byggeretten for området reduceret, så det svarer til det man ønsker at opføre.  

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har behandlet ændringsforslag til lokalplan 11.C34.1 i forbindelse med den endelig vedtagelse af lokalplanen, som behandles på efterfølgende punkt på dagsorden, herunder bl.a. byggeretten for de enkelte byggefelter, hvor byggeretten ønskes ændret. På baggrund af forvaltningens vurdering i efterfølgende punkt på dagsorden for endelig vedtagelse af lokalplan 11.C34.1, at bebyggelsesprocenten for området under et ændres til 220% i stedet for 250% såfremt, at forvaltningens indstilling til endelig vedtagelse af lokalplan 11.C34.1 tiltrædes. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændring,

 

at bebyggelsesprocenten for området som helhed ændres til 220%.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er med den anførte ændring endeligt vedtaget.

 

Anne Marie Christensen deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

 • Indsigelsesdokument for lokalplan 11.C34.1 og kommuneplantillæg nr. 55
 

137. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbig vedtaget lokalplan 11.C34.1 og kommuneplantillæg nr. 55 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning, som giver mulighed for byfortætning i form af ny etagebebyggelse og randbebyggelse, herunder et højhus på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er i perioden indkommet et ændringsforslag til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C34.1 endelig vedtages med ændringer vedr. byggeret, trappeopgange til tagterrasser, minimumshøjde inden for byggefelt A samt mulighed for et torv.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Herning Bymidte. Lokalplanområdet er afgrænset af Møllegade mod øst, Danasvej mod syd og Møllevænget mod vest. Lokalplanområdet omtales i daglig tale som ”Møllegrunden”, da der tidligere har været drevet møllerivirksomhed i mange år.

 

Lokalplanen

Lokalplan 11.C34.1 giver mulighed for etablering af et højhus/boligtårn på 11 etager plus en tagterrasse på hjørnet af Møllegade og Danasvej samt opførelse af etagebyggeri i form af randbebyggelse langs Møllegade, Danasvej og Møllevænget. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til at være centerområde, herunder boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål.

 

Lokalplankort

 

Lokalplanplanområdet er inddelt i fire delområder (I, IIa, IIb og III). Delområde I, som er hjørnet af Møllegade og Danasvej, må anvendes til boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for, hvad der kan etableres i stueetage og de resterende etager samt størrelse på detailhandel. Delområde IIa og IIb må kun anvendes til boliger. Delområde III må kun anvendes til grønne fri- og opholdsarealer, vej samt parkeringsarealer.

 

Lokalplanen udlægger forskellige byggefelter, som er mellem 4-9 etager langs Møllegade, foruden byggefeltet til 12 etager på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Den øverste etage i hvert byggefelt skal udformes som tagetage, da tagetage medregnes som en etage, dvs. at inden for byggefelterne kan etableres mellem 3-8 reelle etager samt 11 reelle etager på hjørnet ad Møllegade og Danasvej.

Byggefelterne med forskellige etageantal er for at sikre et varieret arkitektonisk udtryk mod Møllegade. Lokalplanen stiller endvidere krav om en minimumshøjde for at sikre, at nyt byggeri følger lokalplanens intention om fortætning og bymæssighed.

 

Mod Danasvej og Møllevænget kan der etableres bebyggelse på maksimalt 4 etager, hvoraf den 4. etage skal udformes som tagterrasse.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er i perioden indkommet et høringssvar til planforslagene på vegne af grundejer, se høringssvar i det vedlagte bilag. Høringssvar omhandler ændringsforslag til generelt reducering af byggeretten inden for lokalplanområdet, minimum etager inden for byggefeltet med højhuset, adgang til tagterrasser, mulighed for etablering af torv, gæstelejligheder og altaner langs Møllegade og Danasvej. De enkelte punkter er gengivet med et resume i indsigelsesnotatet og er behandlet tematisk, hvor forvaltningens kommentarer er angivet med kursiv. Indsigelsesnotatet er vedlagt som bilag til sagen.

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i hørringsvaret, som forvaltningen vurderer, at de giver anledningen til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Byggeretter

Generelt ønsker grundejer at få ændret byggeretterne for de enkelte byggefelter, så de stemmer overens med det, som bygherre ønsker at opføre, dvs. en reducering af byggeretten inden for byggefelt A, en mindre øgning af byggeretten inden for byggefelt B og en reducering af byggefelterne D, E og F tilsammen.

 

Forvaltningen vurderer, at det foreslåede ændringsforslag for byggefelt A og B kan imødekommes, da der er sket en projekttilpasning siden udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Forvaltningen finder det ikke ønskværdigt, at byggeretten for byggefelterne D, E og F bliver en samlet byggeret, da det vil være svært at administrere i praksis og intentionen om en randbebyggelse kan være svær at realisere på baggrund af den reducerede byggeret.

 

Byggefelt A

Bygherre ønsker mulighed for, at en mindre del af bebyggelsen inden for byggefelt A kan opføres i minimum 6 etager, da man ønsker en fleksibilitet i forhold til skellet mellem byggefelt A og B.

 

Forvaltningen vurderer, at ændringsforslaget kan imødekommes og stadig fastholde lokalplanens intention om at sikre en tårnbebyggelse. Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanforslagets §7.5 tilføjes følgende: ”Dog kan en mindre del af bebyggelsen svarende til maks. 4 meter af facaden etableres i minimum 6 etager, hvis det er i forlængelse af byggefelt B.”

 

Altaner

Bygherre ønsker mulighed for at etablere altaner eller karnapper mod Møllegade og Danasvej, da det kan skabe værdi for en bolig og give dybde til facadeudtrykket.

 

Forvaltningen anbefaler ikke, at lokalplanen skal give mulighed for etablering af altaner mod Møllegade og Danasvej inden for byggefelt B, C, D, E og F grundet bl.a. det arkitektoniske udtryk, men anbefaler, at der i lokalplanens redegørelse tilføjes, at der kan etableres franske altaner.

 

Adgang til tagterrasser

Bygherre ønsker sikkerhed for, at der kan gives adgang til tagterrasser ved, at trappeopgange og elevatortårne overskrider den maksimale bygningshøjde, da det er nødvendigt for at komme op og ned fra tagterrasserne.

Forvaltningen vurderer, at de skal sikres adgang til og fra tagterrasserne ved elevatortårne og trappeopgange. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i lokalplanforslagets § 7.6 tilføjes:”… samt trappeopgange som adgang til tagterrasser.”

 

Torv

Bygherre ønsker mulighed for, at der kan anlægges et urbant torv (ca. 15 gange 20 meter) ved boligtårnet i byggefelt A som kan supplere de grønne uderum i bebyggelsen.

 

Forvaltningen vurderer, at et urbant torv ved boligtårnet vil harmonere med den bymæssighed, der er omkring tårnet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der i lokalplanforslagets §9.5 tilføjes ”pladsdannelse” og i lokalplanforslagets §11.4 tilføjes: ”Undtaget er pladsdannelse, som dog skal indrettes med bede og/eller beplantning.” for at sikre, at pladsdannelsen får et grønt udtryk.    

 

Byplanudvalget tiltrådte, dog således at byggefeltet mod Danasvej udgår som boligbebyggelse, men opretholdes som garagebyggeri, der mod Danasvej fremstår i arkitektonisk sammenhæng med resten af karreen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 11.C34.1 for et centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at lokalplanforslagets § 7.10 ændres til: ”Der er en maksimal byggeret på 5.000 m2 inden for byggefelt A.”

 

at lokalplanforslagets § 7.11 ændres til: ”Der er en maksimal byggeret på 1.300 m2 inden for byggefelt B.”

 

at der i lokalplanforslagets §7.5 tilføjes følgende vedr. byggefelt A: ”Dog kan en mindre del af bebyggelsen svarende til maks. 4 meter af facaden etableres i minimum 6 etager, hvis det er i forlængelse af byggefelt B.”

 

at der i lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit, som beskriver, at der kan etableres franske altaner langs Møllegade og Danasvej i byggefelt B, C, D, E og F.

 

at der i lokalplanforslagets §7.6 tilføjes følgende: ”… samt trappeopgange som adgang til tagterrasser. ”

 

at der i lokalplanforslagets §9.5 tilføjes: ”pladsdannelse”

 

at der i lokalplanforslagets §11.4 tilføjes: ”Undtaget er pladsdannelse, som dog skal indrettes med bede og/eller beplantning.”

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen med Byplanudvalgets bemærkning.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C34.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget, herunder at byggefeltet mod Danasvej udgår som boligbebyggelse, men opretholdes som garagebyggeri, der mod Danasvej fremstår i arkitektonisk sammenhæng med resten af karreen.

 

Anne Marie Christensen deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

 • Høringssvar Lokalplan 11.C34.1
 

138. Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Sønderager

Sagsnr.: 01.02.05-P16-37-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Sønderager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 13.R3.1 for kolonihaver Sønderager i Herning. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er kommet én indsigelse i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 13.R3.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med enkelte ændringer og tilføjelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Herning By, og området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningen Sønderager. Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver, at give mulighed for øget bebyggelse og fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019, og der er kommet én indsigelse i høringsperioden vedr. parkeringspladser, skelafstand ved drivhuse og udendørs antenner.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelsen, som forvaltningen vurderer, giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Lokalplanens bestemmelse omkring opsætning af individuelle udendørs tv- og radioantenner hindrer ikke, at der opsættes antenner, men at de er synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være vanskeligt at imødekomme kravet og foreslår, at bestemmelsen omkring antenner ændres til, at der kun må opsættes én antenne pr. kolonihave, at individuelle udendørs radio- og tv-antenner højst må rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, og at parabolantenner ikke må opsættes på bygninger. Parabolantenner skal endvidere placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overskride 1 meter, og farven skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå. 

 

Kolonihaveforeningen har på baggrund af en konkret forespørgsel tilkendegivet ønske om, at der gives mulighed for etablering af grønne tage. Forvaltningen vurderer, at dette kan imødekommes, da grønne tage kan medvirke til at forbedre områdets klimatilpasning og visuelt understøtte områdets rekreative og grønne karakter.     

Haveforeningen har ligeledes ønsket, at der fortsat er mulighed for at etablere stipassager i den lave sammenhængende beplantning, der afgrænser den grønne kile mod vest. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at beplantningen kan brydes enkelte steder jf. de eksisterende forhold.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at der skal tilføjes en enkelt bestemmelse til lokalplanen i forhold til at sikre et ensartet plangrundlag for kolonihaverne. Lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk blev af Herning Byråd den 2. april 2019 vedtaget med nedenstående bestemmelse.

 

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af én hems på maksimalt 4,5 m2, der ikke skal medregnes i det samlede etageareal. Mulighed for etablering af en hems vil ikke påvirke omfanget af bebyggelsens grundflade, og det vurderes derfor rimeligt i forhold til at optimere udnyttelsen af kolonihavehuset.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 13.R3.1 for kolonihaver Sønderager i Herning endeligt vedtages med følgende tilføjelser,

 

at der under § 7.3 tilføjes følgende ordlyd: "Der må etableres én hems på maksimalt 4,5 m2. Hemsen medregnes ikke i det samlede etageareal",

 

at der under § 8.2 tilføjes, at tage kan udføres som grønne tage af mos, urter, græs og lignende planter,

 

at § 8.6 ændres til følgende bestemmelser: § 8.6 "Individuelle udendørs radio- og tv-antenner må højst rage 1 meter op over bygningens højeste punkt", § 8.7 "Parabolantenner må ikke opsætes påbygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Antennens diameter må ikke overskride 1 meter. Antennens farve skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå og § 8.8 "Der må kun opsættes én antenne pr. kolonihave",

 

at der under § 11.6 tilføjes, at beplantningen kan brydes enkelte steder i forhold til at skabe stipassage.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 13.R3.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 • Indsigelsesnotat LP 13.R3.1
 

139. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for klimasikring af Holstebro midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for klimasikring af Holstebro midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning byråd har på mødet den 30. august 2018 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Formålet med tillægget er at udlægge arealer langs Storåen som må oversvømmes ved ekstremregnhændelser. Holstebro Kommune vil etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune. Der er udarbejdet Miljøkonsekvensrapport for anlægget og Miljøvurdering af planerne.

 

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning fra Miljøstyrelsen. På baggrund af denne er der foretaget en præcisering i kommuneplantillægget i forhold til potentiel påvirkning af natur. I Holstebro Kommune kom der 15 høringssvar, som repræsenterer henholdsvis statslige myndigheder, interesseorganisationer, forsyningsselskaber og privatpersoner.

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34.

Sagsfremstilling

For at beskytte Holstebro by for oversvømmelser fra Storåen, og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storåen, ønsker Holstebro Byråd at etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 30. august til den 25. oktober 2018 og der er i perioden indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen. Denne er gengivet nedenfor.

 

"Naturbeskyttelsesområder og beskyttet natur.

Miljøstyrelsen vil gerne i dialog med Herning Kommune om nedenstående bemærkninger vedrørende de statslige naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplantillæg 34 til Herning Kommuneplan 2017, der er udarbejdet i forbindelse med Holstebro Klimatilpasningsprojekt af Storåen. Styrelsen har ligeledes sendt bemærkninger til Holstebro Kommune vedrørende det samme projekt.

 

Miljøstyrelsen finder, at der med projektet sker inddragelse og påvirkning af omfattende arealer med beskyttet natur hhv. 148 ha ved ådals-dæmningen og 135 ha ved vandkraftdæmningen, og hertil kommer påvirkning af selve den § 3-beskyttede Storå. 30 ha oversvømmelsesareal er beliggende inden for Herning Kommune. Dele af området er desuden udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser/Grønt Danmarkskort i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Det fremgår af Figur 9-12 i Miljørapporten, at der er en række søer inden for de udlagte oversvømmelsesområder. Styrelsen finder, at der i kommuneplantillæg og miljøvurdering savnes en vurdering af anlæggenes og opstemningernes indvirkning på naturværdierne i selve Storåen, samt de omkringliggende søer. Såvel Storåen, som søerne er udpeget/registreret som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. "

 

Bemærkningerne fra Miljøstyrelsen har betydet en præcisering af kommuneplantillæggets afsnit om natur, ændringerne fremgår af bilaget Tillæg 34.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 34 endeligt vedtages med præcisering af afsnit om natur.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr 34 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 • Tillæg 34 Herning Kommune - Endelig vedtagelse - Med markerede rettelser
 

140. Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj. Lokalplanen ønskes ophævet, da den sætter begrænsninger for nærliggende landbrug i forhold til landbrugets udvidelsesmuligheder. Den gældende lokalplan indeholder bestemmelser om rekreative anlæg ud over den egentlige funktion til skydebane. Det betyder, at det nærliggende landbrug ikke kan udvide grundet skærpede lugtgenekrav til rekreative anlæg.

 

Efter ophævelse af lokalplan nr. 118 vil omådet stadig kunne benyttes som skydebane, nu bare beliggende i landzone. Skydebaneanlægget er udpeget i Herning kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 118 blev endelig vedtaget i marts 2001. Formålet var, at udlægge et område til skydebane, rekreative og offentlige formål. Lokalplanområdet omfatter del af matrikel nr. 2g Aaskov By, Nr. Omme. Området er ca. 6,4 ha.

 

 

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan nr. 118 er de begrænsninger, lokalplanen sætter for en nærliggende landbrugsejendom. Lokalplanen indeholder bestemmelser om offentlige og rekreative anlæg, der begrænser landbrugets udvidelsesmuligheder på grund af skærpede lugtgenegrænser ved rekreative og offentlige anlæg. Området er udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028 til skydebane uden mulighed for rekreativ anvendelse.

 

Ejer af Baunsgårdvej 6 har rettet henvendelse til Herning Kommune på baggrund af et ønske om at udvide landbruget på adressen. I den forbindelse kunne det konstateres, at lokalplan nr. 118 indeholder bestemmelser der gør, at området skal betragtes som et offentligt og rekreativt område og ikke et landområde til skydebane som i kommuneplanramme 89.J4 udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028. Lokalplanen bliver derfor begrænsende for landbrugets udvidelsesmuligheder. Området ved skydebanen anvendes ikke til rekreative og offentlige formål, hvorfor forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 118 kan aflyses uden betydning for områdets anvendelse til skydebane.

 

Området vil fortsat være udpeget til skydebane i Herning Kommuneplan 2017-2028. Anlægget vil være beliggende i landzone og fremtidige tilladelser til eventuel udvidelse inden for gældende kommuneplanramme vurderes at kunne gives med en landzonetilladelse. Der er for nuværende ikke forventning om, at anlægget skal udvides. En aflysning af lokalplanen har ikke betydning for nuværende tilladelse til skydebane. Der behøves således ikke udarbejdes ny tilladelse ved aflysningen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 er foreløbig vedtaget.

 

141. Brug Byen! Revison af bestemmelser for Mobilt Gadesalg

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Brug Byen! Revison af bestemmelser for Mobilt Gadesalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Sylvester Madsen, Tove Overgaard

Sagsresume

Byrådet godkendte i oktober 2017 retningslinier og regulativ for anvendelese af gågadestrækningerne i Herning, for så vidt angår vareudstilling og udeservering. Herning City har rettet henvendelse vedr. gadesælgere, de såkaldte "facere" der bl.a. samler ind til velgørende formål og sælger mobiltelefonabonnementer, som Cityforeninen finder er alt for dominerende og fremfarende overfor kunder i gågaderne. Forvaltningen anbefaler at der der tages stilling til omfanget af "facere" i gågaderne.  

Sagsfremstilling

Gadesalg.

Efter de nuværende regler er der mulighed for mobilt gadesalg i gågadesystemet. Alle gadesælgere, gadehververe eller facere som de også kaldes, skal have en særlig tilladelse, som er tilknyttet en række vilkår for hvordan gadesalget skal foregå. Der er ikke særlige regler for facere, da administationen har anvendt reglerne for mobilt gadesalg. Der betales et gebyr for det mobile gadesalg, som for en årslicens i dag udgør 8040,- kr. incl. moms, som opkræves ved kommercielle formål.

 

Herning City finder at omfanget af gadesalget er blevet uhensigtsmæssigt, og at facerne er blevet markant mere pågående og konfronterende gennem de seneste år. Det anføres, at gadesælgerne nærmest skræmmer kunder i gågaderne væk eller de føler sig tvunget til at gå i en bue uden om, eller sågar gå en omvej.

 

Der er principiel to typer gadesælgere, den ene er kommercielle formål, som f.ek.s salg af mobiltelefonabonnementer, den anden er velgørende eller almennyttige organisationer, der samler penge ind til f.eks. velgørende formål. Begge typer betjener sig i højere grad af professionelle "facere" som efter det oplyste får provison af salget eller de indsamlede midler.

 

Indsamling er i øvrigt reguleret af "Lov om Indsamling", som fastlægger nærmere bestemmelser for bl.a. indsamling på gader. Myndigheden er Indsamlingsnævnet, som skal give tilladelse til indsamlinger, herunder godkende regskaber for de indsamlede midler. Indsamlingsnævnet har ikke myndighed over anvendelse af det offentlige vejareal, da det er den enkelte vejbestyrelse.

 

Almene velgørende organisationer o.l. kan ikke nægtes mulighed for at indsamle midler eller hverve medlemmer, hvis de har opnået godkendelse hos indsamligsnævnet. Derimod er det kommunalbestyrelsen der afgør omfanget af gadesalg til kommercielle formål, f.eks. salg af mobiltelefon abonnementer, smykker, brændte mandler samt torve og markedshandel. osv.

 

Politisk agitation i forbindelse med valg er ikke omfattet af reglerne.

 

Herning City anbefaler, at gadesalg ophører, dog således at det ikke omfatter velgørende formål jfr. lov om indsamling.

 

Adminstrationsgrundlaget for gadesalg er som anført sket efter reglerne for mobilt gadesalg. (se bilag) Disse regler har imidlertid stort set udlevet sig selv, da der næsten ikke forekommmer mobilt gadesalg længere, fordi salg på torve og gader i dag næsten udelukkende er knyttet til en fast stadeplads. Reglerne regulerer ikke adfæren hos gadesælgerne, hvilket synes at være blevet problemet i dag. I stedet er facere blevet mere almindelige, men med enkelte justeringer kan bestemmelserne for mobilt gadesalg også finde anvendelse for kommercielle facere.

 

Kommunen kan som vejbestyrelse fastsætte regler for benyttelse af det offentlige vejareal, f.eks. ved at forbyde gadesalg i form af facere, eller fastsætte regler for placering af stadepladser, tidsrum for benyttelse og udstrækning af stadepladsen. Reglerne gælder dog ikke for politiske organisationer og almene velgørende foreninger.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  kommercielle facere ikke tillades.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Brug Byen retningslinjer
 

142. Orientering om Årsrapport 2018 for Drift og Service

Sagsnr.: 00.32.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2018 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service - Park og Vej området i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og viser en omsætning på 90 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 4,258 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,087 mio. kr.  Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,922 mio. kr.

Merindtægten på 0,165 mio. kr. er søgt overført til 2019.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,922 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2018) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2018) er vedlagt som bilag.  

Økonomi

Merindtægten på 165.000 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Årsrapport 2018 - Drift og Service park/vej-området godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • DRIFT Park og Vej Grønt Regnskab 2018
 • DRIFT Park og Vej Årsrapport 2018
 • Drift og Service, CSRrapport 2018
 

143. Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Holtbjergskolen

Sagsnr.: 82.20.00-P00-12-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der er fremsat ønske om fremrykning af tagrenovering på flere af Holtbjergskolens bygninger. Renoveringen kan ikke indeholdes i det nuværende budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger, og derfor anbefales det, at der sker en fremrykning af allerede afsatte midler i investeringsoversigten til renovering af kommunens bygninger.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling til renoveringsarbejder på 4.325.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at renoveringsarbejder iværksættes med det samme.

Sagsfremstilling

Den samlede bygningsmasse på Holtbjergskolen udgør ca. 18.000 m2 og har igennem årene været løbende vedligeholdt i forhold til de aktiviteter, bygningerne skulle rumme.

 

I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 blev det besluttet, at der skulle etableres en bydelsskole i flere af bygningerne, samt at børn, der i dag modtager et specialtilbud på Sønderagerskolen, ligeledes skulle flyttes til Holtbjergskolen.

 

Disse flytninger stiller naturligvis krav til bygningernes beskaffenhed, hvorfor der udover de allerede iværksatte ombygninger, ønskes foretaget følgende renoveringsopgaver i løbet af 2019:

 

 

Betonrenovering af T-stolper ved solafskærmning samt demontering af defekte brædder og vinkelbeslag samt montering af nye.

Samlet overslag på udbedring solafskærmning: 950.000 kr.

 

 

Påføring af nyt lag tagpap, udførelse af nye inddækninger samt udskiftning af ovenlyskupler.

  Bygning 1

Ny bydelsskole fra sommer 2019 - tag skiftet i 2013/2017 – OK

  Bygning 2

Ny bydelsskole fra 2020 – tag skiftes inden 1. november 2019

  Bygning 3

Åmoseskolen i dag – tag skiftes inden 1. november 2019

  Bygning 4

Børn fra Sønderagerskolen – start 12. august 2019 – renovering forsøges prioriteret inden skolestart

  Bygning 5

Tag OK

  Bygning 6

Tag OK

  Bygning 7

Åmoseskolen flytter til bygning 7 - start 12. august 2019 - renovering forsøges prioriteret inden skolestart

  Bygning 8

Tag OK

  Bygning 9

Tag OK

  Bygning 10

1/3 del skiftet – rest skiftes inden 1. november 2019

  Bygning X

Børn fra Sønderagerskolen – start 12. august 2019 - Tag OK

 

     Samlet overslag på udbedring af tagarbejder: 3.375.000 kr.

 

Begge overslag sendes i udbud grundet beløbets størrelse. Udbuddet laves med 2 forskellige modeller:

1.

Renoveringsarbejdet bliver udført på én gang i 2019 med prioritering af bygning 4 og 7, som det første.

2.

Del-udbud på de forskellige opgaver, således renoveringen af tagene på Bygning 4 og 7 prioriteres først og dermed kan stå klar til skolestart 2019, øvrige tag- og betonrenoveringer vil ske i efteråret 2019/foråret 2020.

 

Forvaltningen har en forventning om, at der kan ske opstart af renoveringsarbejdet i uge 28, 2019.

Økonomi

Det samlede overslag på i alt 4.325.000 kr. i 2019 anbefales finansieret via en fremrykning af rådighedsbeløb afsat på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af klimaskærm og indeklima optimering i 2020. Der er afsat i alt 5.100.000 kr. i 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at de anbefalede renoveringsarbejder iværksættes med det samme

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4.325.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr. til renoveringsarbejder

 

at anlægsudgiften på 4.325.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af klimaskærm og indeklimaoptimering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Situationsplan bygninger Holtbjergskolen
 

144. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekter i Rødding Å ved Vildbjerg

Sagsnr.: 06.02.03-P20-25-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekter i Rødding Å ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

   X 

   X

  

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til udlægning af groft materiale i Rødding Å.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 56.436 kr. til forundersøgelser i forbindelse med vandløbs-restaureringsprojektet i Rødding Å.

 

Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelsen efter planen er gennemført et år fra tilsagnsdato, den 26. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojekter i Rødding Å.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Indsats i Rødding Å

I Rødding Å er der udpeget en indsats med udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 4,9 km.

Forud for gennemførelse af projektet, skal der udarbejdes en forundersøgelse med en vurdering af konsekvenser ved projektet og muligheden for realisering.

 

I forbindelse med forundersøgelsen vil der blive udarbejdet  beskrivelser af de nuværende forhold samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering".

Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.

 

Kortet nedenfor angiver udpeget projektstrækning på 4,9 km ved Vildbjerg by.

 

 

 

Økonomi

Rødding Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekterne på i alt 56.436 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Rødding Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter på 10.036 kr. til løn til eget personale og 46.400 kr. på udgifter til konsulent.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 56.000 kr. i forbindelse med forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Rødding Å.

  

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført den 26. marts 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

atder til projektet i Rødding Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 56.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å",

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 56.000 kr. i 2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å, Udgiften finansieres af tilskuddet. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Tilsagn forundersøgelse
 

145. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Sønderbæk ved Vildbjerg

Sagsnr.: 06.02.03-P20-24-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Sønderbæk ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X 

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Annika Sundberg Lauridsen, Winnie Post

Sagsresume

I vandområdeplan 2015 - 2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, er angivet at der skal ske en indsats med hensyn til genslyngning og udlægning af groft materiale i Sønderbæk.

 

Projekterne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til vandområdeplanene. Miljø og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 92.720 kr. til forundersøgelse i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Sønderbæk.

 

Kommunen kan søge om udbetaling, når forundersøgelsen efter planen er gennemført, et år efter tilsagnsdato, den 26. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der frigives anlægsbevilling til vandområdeprojekter i Sønderbæk.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015 - 2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100% finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Indsats i Sønderbæk

Sønderbæk er der udpeget en indsats med genslyngning samt udlægning af groft materiale på en vandløbsstrækning på 2,46 km.

Forud for gennemførelse af projektet, skal der udarbejdes en forundersøgelse med en vurdering af konsekvenser ved projektet og muligheden for realisering.

 

I forbindelse med forundersøgelsen vil der blive udarbejdet  beskrivelser af de nuværende forhold samt forslag til restaureringstiltag, konsekvenser af projektet og et overslag på budgettet for realisering, som beskrevet i "Vejledning om tilskud til de kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering".

Der vil være stor fokus på at få beskrevet og illustreret alle påvirkninger afledt af projektets realisering, således at der er et godt grundlag for en dialog med lodsejere og den videre sagsbehandling.

 

Kortet nedenfor angiver udpegede projektstrækning på 2,46 km vest for Vildbjerg By.

 

 

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet på i alt 92.720 kr. til forundersøgelse i forbindelse med et kommende vandløbsrestaureringsprojekt i Sønderbæk. Tilsagnet fordeler sig på 46.320 kr. til udgifter til løn til eget personale og de 46.400 kr. til udgifter til konsulent.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Forundersøgelse- vandområdeplanprojekt, Sønderbæk" til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde, i alt 93.000 kr. i forbindelse med forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Sønderbæk.

 

Udgifterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning med vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når undersøgelserne efter planen er gennemført den 26. marts 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 93.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr "Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk",

 

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 93.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr "Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk". Udgiften finansieres af tilskuddet.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Tilsagn
 

146. Foreløbig vedtagelse af tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand, som ønsker at ændre placeringen af et bassin til afledning af regnvand fra et nyt byggemodningsområde i Snejbjerg. Samtidig ønskes afledningen ændret fra ”udløb til Fonvad Bæk” til nedsivning. Derudover ønskes en ændring i afgrænsningen af spildevandsplanens oplande, så mest muligt overfladevand fra de nye byggemodningsområder nedsiver.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for opland T17.P og T06.P i Snejbjerg. Områderne er omfattet af lokalplan nr. 51.B9.2 Boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape).

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg: 

 •  Der etableres et nyt regnvandsbassin nordvest for det nye byggemodningsområde ved Ørskovvej til erstatning for det tidligere planlagte bassin placeret i opland T17.P. Bassinet etableres som et nedsivningsbassin, og placeringen er valgt ud fra muligheden for nedsivning af vandet (jordbundsforhold, grundvandsstand og grundvandssårbarhed) samt på baggrund af de kommende byggefelter i byudviklingen af Gødstrup ned mod Snejbjerg (se bilag 1).
 •  Områdeafgrænsningen mellem opland T17.P og T06.P ændres således, at mest muligt overfladevand ledes til nedsivningsbassinet i stedet for til recipient. Afgrænsningen er bestemt af topografien i området (se bilag 1). 

 

Alt spildevand fra oplandene ledes til Herning Renseanlæg.

 

Alt overfladevand fra opland T17.P vil fremover nedsive og påvirker dermed ikke Fonvad Bæk.

 

Ændringen af områdeafgrænsningen for opland T06.P medfører ikke en øget udledning af overfladevand, og påvirkningen af Biløb til Tyvkær Bæk ændres derfor ikke med dette tillæg. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Bilag 1. Kortbilag Snejbjerg
 • Bilag 2. Udløbsskema Snejbjerg
 • Bilag 3. Oplandsskema Snejbjerg
 • Bilag 4. Tillæg 25 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025
 

147. Beslutning om ekspropriation til fordel for Herning Vand. Overpumpningsanlæg Herning Nord

Sagsnr.: 06.01.00-G14-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Beslutning om ekspropriation til fordel for Herning Vand. Overpumpningsanlæg Herning Nord

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. marts 2019, pkt. 51 at igangsætte en eks-propriationssag vedrørende ekspropriation af rettigheder til anlæggelse af nye spildevandsledninger mellem Sørvad og Aulum, og Haderup og Aulum over Feldborg.

 

Ledninger skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad.

 

Efterfølgende blev der indkaldt til åstedsforretning samt efterfølgende besigtigelser henholdsvis den 29. og 30. april.

 

Forvaltningen anbefaler, at de ønskede arealer og rettigheder eksproprieres til fordel for Herning Vand A/S. 

Sagsfremstilling

Renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup er ikke længere teknisk tidssvarende og driftsmæssig rentable. Der arbejdes derfor på, at de 3 nævnte rensningsanlæg skal

nedlægges, og spildevandet skal pumpes til Aulum Renseanlæg.

 

Med vedtagelsen af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan optages de nye ledningstraceer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum via Feldborg) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres ret til etablering af ledninger med tilhørende brønde og areal til etablering af pumpestationer.

 

Herning Kommune vil tilbyde lodsejerne en erstatning, som er baseret på ”Landsaftalen for vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord”, der er indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Danske Vandværker.

 

Landsaftalen indeholder satser for etablering af ledningsanlæg og brønde, strukturskade og afgrødetab m.v.

 

Lovhjemlen til at ekspropriere i den konkrete sag findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som siger følgende:

 

"Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og offentligt ejede affaldshåndterings- og deponeringsanlæg, jf. dog stk. 2, når der er meddelt tilladelse til anlægget."

 

Tilladelsen til anlægget er meddelt af kommunen i tillæg nr. 20 til Herning Kommunes spildevandsplan: Den nødvendige hjemmel for at ekspropriere er derfor tilstede.

 

En stor del af arbejdet udføres via styret underboring, på den måde påvirkes lodsejernes jord mindst muligt.

 

Åstedsforretningen

Da sagen vedrører 54 forskellige ejendomme og en strækning på næsten 30 kilometer, blev åstedsforretningen gennemført ved afholdelse af en samlet åstedsforretning. Alle lodsejere var derfor indbudt til møde den 29. april om aftenen. Ved mødet var 31 ud af 54 ejendomme repræsenteret.

 

Ved åstedsforretningen blev der udleveret en kuvert, som indeholdt et erstatningstilbud samt en nærmere beskrivelse af, hvordan projektet påvirkede den enkelte lodsejers jord. Projektet og det juridiske grundlag blev gennemgået for de fremmødte, og efterfølgende var der lejlighed til, at de enkelte lodsejere kunne snakke individuelt med kommunen og Herning Vand A/S, hvis der var specifikke spørgsmål og kommentarer vedrørende den enkeltes tilbud og ejendom.

 

Besigtigelsen

Den 30. april blev der gennemført besigtigelse af hele strækningen, som ledningsanlægget berører. Besigtigelsen blev gennemført via minibus, og strækningen blev kørt igennem, sådan at bilen stoppede med jævne mellemrum, så hele ruten blev besigtiget.

 

Forinden besigtigelsen var hele ledningsstrækket blevet markeret op af landinspektøren, sådan at placeringen af ledninger og brønde var tydeligt markeret i marken.

 

Det var forinden besluttet, på hvilke steder og tidspunkter, bussen ville holde, og interesserede lodsejere kunne møde kommunen og Herning Vand's folk langs hele ruten.

  

Under besigtigelsen var det især hensynet til markdræn, som var af størst interesse for de fremmødte lodsejere. Repræsentanter fra Herning Vand A/S kunne i den forbindelse oplyse, at hvis et markdræn ved et uheld, under nedgravningen af spildevandsledningen, blev kappet, så var det op til Herning Vand A/S at sørge for at reparere drænet igen, og skulle det efter et stykke tid vise sig, at der var et dræn, der var gået i stykker, og årsagen stammede fra nedgravningen af spildevandsledningen, så var man berettiget til at forlange drænet repareret på Herning Vand A/S regning. - Denne ret forældes ikke. Så længe man kan påvise en sammenhæng, så vil Herning Vand skulle reparere drænet.  

 

En lang række af de lodsejere, som mødte frem til åstedsforretningen og/eller besigtigelsen, har valgt at acceptere det fremsendte tilbud om erstatning. Det betyder, at hvis der træffes endelig ekspropriationsbeslutning, så kan sagen afsluttes med udbetaling af den beskrevne erstatning, og at sagen ikke efterfølgende skal indbringes for taksationskommissionen.

 

Efter afholdelse af åstedsforretning og besigtigelse var der stadig et par lodsejere, som vi endnu ikke havde hørt fra, dem har vi i perioden efter, arbejdet for at komme i kontakt med. Status er ved sagens udarbejdelse, at 6 lodsejere endnu ikke har svaret på henvendelserne. Det er planlagt, at de vil få besøg på deres hjemadresse, så man kan indlede en dialog med dem. - Det forventes, at også de vil være indstillet på at indgå forlig om erstatningens størrelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at hovedparten af de berørte lodsejere vil underskrive det udleverede tilbud om erstatning. Ved åstedsforretningen og de efterfølgende telefonsamtaler, har der alene været én lodsejer, som ikke har ønsket at indgå i dialog med forvaltningen. Denne lodsejer gav dog udtryk for, at det var utilfredshed med en tidligere ekspropriation (Vejdirektoratets ekspropriation til motorvejen mellem Holstebro og Gødstrup), som var udslagsgivende, mere end det var utilfredshed med den i denne konkrete sag planlagte ekspropriation.

 

Ekspropriationsbeslutning

Forvaltningen anbefaler, at den i sagen beskrevne ekspropriation gennemføres. Efter beslutningen om ekspropriation vil der på den enkelte berørte ejendom blive tinglyst et dokument, som siger, at der er blevet eksproprieret fra ejendommen. Efter dette vil den tilbudte erstatning blive udbetalt. Senere vil der blive tinglyst et dokument, som omhandler den konkrete placering af ledningen.  

Økonomi

Herning Kommune har ingen udgifter i sagen, da alle udgifter betales af Herning Vand A/S.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at arealerne og rettighederne beskrevet i denne sag samt bilag eksproprieres til fordel for Herning Vand A/S

 

at de sager, hvor der ikke kan opnås enighed med lodsejeren om erstatningen, der indbringes sagen for taksationskommissionen i henhold til de gældende regler på området. I de øvrige sager udbetales den aftalte erstatning

 

at Herning Vand A/S afholder de til sagen forbundne udgifter. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Punkt_197_Bilag_2_Tillaeg_20_bilag_1_Oversigtskort.pdf
 • 1707850_besigtigelsesplaner samlet
 

148. DNV-Gødstrup - arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

DNV-Gødstrup - arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med færdiggørelsen af kommunalt vejanlæg omkring DNV-Gødstrup er der behov for at gennemføre matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede arealfordeling mellem Regionen og Herning Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Hilmar Sølunds Vej, fordelingsvej, stationsforplads og udvidelse af Gødstrupvej skal der gennemføres matrikulære tilpasninger mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 

En foreløbig skitse over arealfordeling er tidligere behandlet på byrådsmødet den 27. januar 2015 pkt. 27. Vejanlægget er nu så langt fremskreden, at den endelige fordeling af arealerne kan fastlægges.

 

Regionen behandler sagen på deres møde den 26. juni 2019

 

Landinspektøren har opgjort arealerne, som kan ses på nedenstående oversigtskort. De gule områder er regionens, de overgår til Herning Kommune, og de røde arealer er Herning Kommunes, og de områder overgår til regionen, som friarealer omkring DNV-Gødstrup.

 

 

 

Økonomi

Prisen på jorden blev på byrådsmødet den 27. januar 2015 pkt. 27 fastsat til 14 kr./m2. Differensen mellem arealerne som Herning Kommune skal overtage og afgive, er opmålt til 30.867 m2, hvilket giver en udgift på 432.138 kr.

 

Udgiften afholdes indenfor det til formålet afsatte anlægsbudget på Serviceområde 09 Trafik, stednummer 222030 Regionshospitalet vest - infrastruktur.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at arealfordelingen mellem Herning Kommune og Region Midtjylland til etablering af kommunale vejanlæg og friarealer omkring hospitalet godkendes

 

atHerning Kommune overtager et areal på 30.867 m2 fra Region Midtjylland

 

at arealerne overdrages og købes til markedspris svarende til 14,00 kr./m2.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

149. Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Kildehøj

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-2-19 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Kildehøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd afsatte i forbindelse med budgetforliget 2018 anlægsmidler til udvidelse af Plejecenter Kildehøj i Vildbjerg. I budgetforliget var antallet af boliger benævnt til "op til 20 boliger". Ved nærmere bearbejdning af behovet for plejeboliger i Herning Nord har behovet vist, at være væsenligt mindre og bla. for at tilpasse sig den eksisterende arkitektur på Kildehøj er udvidelsen reduceret til 12 boliger.

 

Kildehøj består i dag af 36 boliger og ønskes udvidet med 12 boliger.

 

Kildehøj drives af Danske Diakonhjem og bygningerne ejes af Herning Kommune. 

 

Den 28. december 2018 pkt. 293, tiltrådte Byrådet Social- og Sundhedsudvalgets indstilling til korrigerende handlinger til løsning af budgetmæssige udfordringer på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Som en del af løsningsforslaget indgik udskydelse af tidspunktet for udvidelse af Kildehøj fra 2019/2020 til 2024/2025.

Sagsfremstilling

Herning Byråd afsatte i forbindelse med budgetforliget 2018 anlægsmidler til udvidelse af Plejecentret Kildehøj i Vildbjerg.

 

Jævnfør ”Plejeboligplan 2015-2025” er det politisk besluttet, at udbygge Kildehøj Plejecenter for at imødekomme et forventet stigende plejeboligbehov i den nordlige del af Herning Kommune frem til 2025. Budgetforligspartierne har derfor afsat i alt 26,8 mio. kr. i årerne 2019 og 2020 til etableringen af nye boliger. Pladserne etableres som en tilbygning til Kildehøj i Vildbjerg.

 

Der er budgetmæssigt afsat midler til udvidelse med 16 pladser.

 

Følgende er afsat til Kildehøj efter pris- og lønfremskrivningen til 2019:

Kildehøj

2019

2020

I alt

Sted nr. 019099.02.03

Kildehøj - Boligdel

13.668,00

13.668,00

27.336,00

Sted nr. 018099.02.03

Kildehøj - Servicedel

1.224,00

1.224,00

2.448,00

I alt Kildehøj

14.892,00

14.892,00

29.784,00

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet programoplæg for udvidelse af Kildehøj, som omfatter en udvidelse på 12 boliger.

 

I forbindelse med besparelser på Handicap- og Psykiatriområdet besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2018 at udskyde udvidelsen af Kildehøj til åbning i 2024/2025, hvorved det afsatte beløb til årlig afledt drift på 1,5 mio. kr. kan spares i årene fra 2020 og frem til åbningen.

 

Som følge af udskydelsen har administrationen derfor bedt ekstern rådgiver om at stoppe arbejdet.

Udgifter til projektarbejdet eksl. moms udgør på nuværende tidspunkt:

 Afholdte Udgifter

Leverandør

Pris eksl. moms

Kildehøj – Rådgivningshonorar

Sweco Danmark A/S

619.000,00

Kildehøj - Geoteknisk undersøgelse

Sweco Danmark A/S

15.000,00

Rådgivningshonorar

Kommunale Ejendomme

20.000,00

I alt

 

654.000,00

 

Ved genopstart af projektet skal det påregnes, at der vil komme ekstra udgifter til rådgiverhonorar mv., da projektet skal gennemgås for bl.a. at sikre, at nyeste lovgivning følges.

 

Da projektet ikke realiseres på nuværende tidspunkt, kan finansieringen ikke ske ved optagelse af lån mv. jf. almenboliglovens bestemmelser. Udgifter skal derfor dækkes af afsatte anlægsmidler til servicearealer.

 

De afholdte udgifter forslås finansieret som en nyt anlægsprojekt, der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 til finansiering af udvidelse af Kildehøj.

 

De resterende afsatte rådighedsbeløb til projektet udskydes til 2024/2025, hvor de indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at forundersøgelser vedr. projektet, udvidelse af Kildehøj, afholdes af afsatte midler til servicearealer vedr. Kildehøj, konto 00.25.18, sted 018099.02.03 i alt 0,654 mio. kr. i 2019.
at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri, nyt stednr. 018099 Udvidelse af Kildehøj med i alt 0,654 mio. kr.
at rådighedsbeløb vedr. boligdelen på sted nr. 019099.02.03 i alt 27,336 mio. kr. flyttes fra 2019 og 2020 til 2024/2025 fordelt med 13,668 mio. kr. i 2024 og 13,668 mio. kr. i 2025.
at rådighedsbeløb vedr. servicedel på sted nr. 018099.02.03 i alt 1,794 mio. kr. flyttes fra 2019 og 2020 til 2024/2025 fordelt med 0,570 mio. kr. i 2024 og 1,224 mio. kr. i 2025.
at indarbejdet låneoptagelse på 08.55.77 Lån til ældreboliger i alt 22,512 mio. kr. i 2019 og 2020 flyttes til år 2024/2025 fordelt med 11,256 mio. kr. i 2024 og 11,256 mio. kr. i 2025.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

150. Rosenholm - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 82.06.01-G01-1-18 Sagsbehandler: Susanne Haaning Rasmussen  

Rosenholm - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna Stokholm, Jan Märcher, Steen Holk Bank, Jens Bech Vestergård

 

Sagsresume

Herning Byråd har i forbindelse med budget 2019 afsat midler til udvidelse af Rosenholm.

 

Rosenholm indeholder i dag 38 pladser og udbygges med 10 pladser og 3 aflastnings-pladser. Rosenholm er et botilbud til målgruppen udviklingshæmmede. Målgruppen er kendetegnet ved at have behov for døgndækket botilbud med støtte og hjælp efter Servicelovens §§ 83 og 85.

 

Arbejdsgruppen for udvidelse af Rosenholm, har udarbejdet et programoplæg og været involveret i arbejdet omkring udbuddet af anlægsopgaven.

 

Byggeopgaven har været i udbud og der har været afholdt licitation.

 

På baggrund af nævnte har Administrationen udarbejdet forslag til skema A og skema B til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning på ca. 1.120 m². Den nye tilbygning indeholder 10 boliger med tilhørende fællesarealer og der indrettes 3 aflastningspladser..

 

Byggeriet omfatter desuden lokaler til medarbejdere, depot, køkken og kontorer.

 

Byggeprojektet har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriteriet har været ”Laveste pris”.

 

Licitationen blev afholdt 3. maj. 2019 og den billigste entreprenør er fundet.

 

Satsen for grundkapitalindskud er fra Ministeriet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet sat til 10 %.

Økonomi

Skema A og B:

På baggrund af administrationens vurdering og de indkomne priser på byggeriet er der udarbejdet et skema A samt et tilhørende skema B for byggeriet.

 

Forslag skema A og B: (beløb i kr.)

 

 

 

 

Boliger

Servicedel

I alt

Grundudgifter

950.000

290.000

1.240.000

Håndværkerudgifter

16.520.000

5.045.000

21.565.000

Omkostninger

2.075.000

492.000

2.567.000

Inventar

690.000

388.000

1.078.000

Gebyrer

331.000

23.000

354.000

Anskaffelsesudgift i alt (skema B)

20.566.000

6.238.000

26.804.000

 

 

 

 

Momsrefusion

0

-1.222.000

-1.222.000

Investering i alt

20.566.000

5.016.000

25.582.000

 

 

 

 

Lån 88%

-18.098.000

 

-18.098.000

Beboerindskud 2%

-411.000

 

-411.000

Servicearealtilskud

 

-400.000

-400.000

Finansiering i alt

-18.509.000

-400.000

-18.909.000

 

 

 

 

Kommunal nettoudgift

2.057.000

4.616.000

6.673.000

 

Det skal bemærkes, at tallene for boligdelen i skema A og B er inkl. moms.

 

Investeringsoversigt Budget 2019:

 

Investeringsoversigt jf. vedtaget budget. (beløb i kr.)

 

 

Anskaffelsesudgift

21.522.000

7.191.000

28.713.000

Lån

-18.078.000

0

-18.078.000

Beboerindskud

0

0

0

Servicearealtilskud

0

-480.000

-480.000

I alt nugældende investeringsoversigt

3.444.000

6.711.000

10.155.000

 

 

 

 

 

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløb:

 

Rådighedsbeløb (beløb i 1.000 kr.):

 

 

 

 

 

2019

I alt

Nuværende rådighedsbeløb

 

 

Boliger

 

21.522

21.522

Service

 

7.191

7.191

Beboerindskud

 

0

0

Servicearealtilskud

 

-480

-480

Lån

 

-18.078

-18.078

I alt

 

10.155

10.155

 

Nyt forslag

 

 

 

Boliger

 

20.566

20.566

Service

 

5.016

5.016

Beboerindskud

 

-411

-411

Servicearealtilskud

 

-400

-400

Lån

 

-18.098

-18.098

I alt

 

6.673

6.673

 

Ændringer

 

 

 

Boliger

 

-956

-956

Service

 

-2.175

-2.175

Beboerindskud

 

-411

-411

Servicearealtilskud

 

80

80

Lån

 

-20

-20

I alt

 

-3.482

-3.482

 

 

Konklusion på skemaet

For boligdelen er finansieringsudgiften i alt 1,387 mio. kr. lavere for Herning Kommune og for servicedelen 2,095 mio. kr. lavere.
I alt en mindreudgift for Herning Kommune på 3,482 mio. kr.

 

Boligdelen bliver 0,956 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

Finansieringsdelen forhøjes med beboerindskud 0,411 mio. kr. og med lån 0,020 mio. kr.

Servicearealer bliver netto 2,095 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

 

Forskellen på rådighedsbeløbet og forslaget er begrundet med mindre antal kvadratmeter end først budgetteret.

 

Projektet vil give en netto mindreudgift på 3,482 mio. kr. som tilgår de likvide aktiver.

 

Husleje

Huslejeniveauet for projektet er beregnet til ca. 1.111 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 7.944 kr. gennemsnitlig pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 182 kr. pr. m² årligt eller 1.301 kr. gennemsnitlig pr. måned pr. bolig.

 

Ved sammenlægning af den nye afdeling (nybyggeriet) og den eksisterende afdeling vil det forventede niveau for huslejen på Rosenholm fremover svare til niveauet i dag som er på 1.067 kr. pr. m² svarende til en månedlig husleje på 7.487 kr. gennemsnitlig pr. bolig. Forskellen på den beregnede månedlige husleje og den forventede månedlige husleje på 457 kr. skyldes at de nye boliger er lidt større end de eksisterende.

 

Det bemærkes at anskaffelsessummen svarer til statens maksimumsbeløb.

 

Afledt drift

Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

  

Hovedtidsplan  

 

Politisk behandling af projekt i Social- og Sundhedsudvalget

29 maj 2019

Politisk behandling af projekt i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17 juni 2019

Politisk behandling af projekt i Byrådet

25 juni 2019

 

 

Aflevering af byggeriet til Social- og Sundhedsudvalget uge 20 - 2020

12 maj 2020

Ibrugtagning

18.maj 2020

 

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at

skema A og skema B for tilbygning til Rosenholm godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsesskum for boligdelen udgør 20,566 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 6,238 mio. kr. inkl. moms,

 

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 019099 01 03 Rosenholm, boligdel med 20,566 mio. kr. i udgift i 2019. Der oprettes nyt sted nr. til boligdelen.

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 018099 01 03 Rosenholm, servicedel med 5,016 mio. kr. i udgift i 2019. Der oprettes nyt sted nr. til servicedelen.

 

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 018099 01 03 Rosenholm, servicedel med 0,4 mio. kr. i indtægt (servicearealtilskud) i 2019. Der oprettes nyt sted nr. til servicearealtilskud.

 

 

at

bevillingen på serviceområde 28 optagne lån samt serviceområde 24, finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overenstemmelse med forslag til ændringer i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordensteksten,

 

at

ændringer til rådighedsbeløb vedr. boligdel, servicedel og servicearealtilskud tilrettes administrativt beløbene i skema B,

 

 

at

netto mindreudgiften på 3,482 mio. kr. tilgår de likvide reserver,

 

at

omkostninger i byggeperioden finansieres via optagelse af byggekredit,

 

 

at

den årlige husleje for boligerne på 1.111 kr. pr. m², svarende til en måedlig husleje på 7.944 kr. gennemsnitlig pr. bolig (ekskl. Forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

151. Beslutning om ændring af skoledistrikter i Tjørring

Sagsnr.: 17.01.04-A00-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning om ændring af skoledistrikter i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

  X

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg, Christina Madsen, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

På baggrund af kapacitetsudfordringerne på Tjørring Skole og i daginstitutionen Stjernen blev der på Børne- og Familieudvalgets møde den 10. april 2019 (punkt 37) fremlagt 3 scenarier med forslag til omstrukturering af skoledistrikterne i Tjørring. Børne- og Familieudvalget tilrettede scenarie 3 (inkl. og ekskl. Gødstrup) og sendte det tilrettede scenarie til udtalelse hos de implicerede skolebestyrelser. Der er indkommet 8 høringssvar. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter scenarierne ud fra høringssvarene og sender det besluttede scenarie til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Rapporten over forslag til ændring af skoledistrikter blev fremlagt på Børne- og Familieudvalgsmødet den 10. april 2019 (punkt 37). Børne- og familieudvalget valgte at tilføje det nordvestlige område i Tjørring til Lundgårdskolens distrikt i scenarie 3. Det nordvestlige område tilhører i dag Tjørring Skole.

 

Børne- og Familieudvalget sendte det tilrettede scenarie 3 til udtalelse hos de implicerede skolebestyrelser. Scenarie 3 er delt i to: eksklusiv Gødstrup og inklusiv Gødstrup.

 

Redegørelse og forvaltningens kommentarer til de indkomne høringssvar

 •  Skolebestyrelsen på Lundgårdskolen

Skolebestyrelsen bakker op om scenarie 3 inklusiv Gødstrup. Derudover er bestyrelsen interesseret i, at der laves en økonomisk beregning i forhold til incitamentsstrukturens konsekvenser ved distriktsgrænseflytning – med henblik på hvorvidt scenariet medfører yderligere udgifter for Lundgårdskolen. Afslutningsvis opfordrer bestyrelsen Børne- og Familieudvalget til at genoverveje og genbesøge det materiale, som Lundgårdskolen præsenterede for udvalget i foråret 2018 i forhold til at bygge daginstitution ved Lundgårdskolen for at skabe direkte sammenhæng mellem dagtilbud og skole.

 

 • Skolebestyrelsen på Tjørring Skole

Bestyrelsen mener, at Tjørring skole fint kan rumme alle eleverne i det nuværende skoledistrikt. Bestyrelsen mener, at andelen, der søger fra Lundgårdskolens distrikt til Tjørring Skoles distrikt, blot vil stige, hvis distrikterne ændres. Bestyrelsen forudser endvidere, at ændring af skoledistrikterne vil medføre større søgning til privatskolerne.

 

Bestyrelsen sætter spørgsmålstegn ved det høje børnetal i box 5 i år 2032/33. Forvaltningens svar på dette: det høje børnetal skyldes, at tallet indeholder børn fra både Kastanjebakken, Ahornbakken, Elmebakken og Løvbakken. Dette står i rapporten og høringsmaterialet på side 23.

 

Bestyrelsen stiller tilmed spørgsmålstegn ved det lave børnetal i box 3. Forvaltningens svar på dette: det lave børnetal skyldes, at det på nuværende tidspunkt primært er ældre folk, der bor i området. En stor del af grundene i området er netop opkøbt af en privatinvestor, hvilket formentligt vil medføre en stigning i børnetallet. Dette fremgår bl.a. af rapporten og høringsmaterialet på side 16.

 

Bestyrelsen mener endvidere, at det korrigerede søgemønster, der beskrives i rapporten og høringsmaterialet på side 6, burde hæves i stedet for sænkes. Forvaltningens svar på dette: andelen bør sænkes, da det ses, at 5 pct. af søgningen fra Lundgårdskolens distrikt til Tjørring Skoles distrikt i dag kommer specifikt fra Rosenholmkvarteret. Når Rosenholmkvarteret flyttes til Tjørring Skoles distrikt forventes alle disse børn at vælge distriktsskolen (Tjørring Skole). Dermed forventes de historiske søgemønstre (fra Lundgårdskolen til Tjørring Skole) ikke længere at være gennemsnitlig 20 pct. Når box 1 og 2 flyttes til Lundgårdskolens distrikt forventes andelen af disse børn, der søger til Tjørring Skole, at stemme overens med de historiske søgemønstre for resten af Lundgårdskolens distrikt. Derfor er andelen ikke hævet, som bestyrelsen foreslår.

 

Bestyrelsen undrer sig over, at Poppelbakken ikke er medtaget til Tjørring Skoles distrikt i scenariet. Forvaltningen svar på dette: Poppelbakken er naturligvis lagt til Tjørring Skoles distrikt i samtlige scenarier.

 

Bestyrelsen finder det problematisk, at de kommende boligområder ud mod Gullestrup ikke er medtaget som en del af Tjørring Skoles distrikt. Forvaltningens svar på dette: Disse områder er ikke medtaget Tjørring Skoles distrikt, da skolen jf. prognosen ikke har kapacitet til at rumme disse. Det har Gullestrup Skole derimod kapacitet til. Argumentet fremgår af rapporten og høringsmaterialet på side 5.

 

Bestyrelsen foreslår, at Børne- og Familieudvalget overvejer at knytte området ved Skolen på Sønderager til Lundgårdskolen i stedet for områderne i Tjørring Skoles nuværende distrikt.

 

Såfremt scenarie 3 vælges, foreslår bestyrelsen, at der laves en overgangsordning for de børn, der allerede er indmeldt i daginstitutionen Stjernen, og som ikke vil tilhøre Tjørring Skoles distrikt. 

 

 • Skolebestyrelsen på Engbjergskolen

Bestyrelsen gør opmærksom på, at elevtalsprognosen ved de nuværende skoledistrikter ikke stemmeroverens med det faktuelle elevtal på Engbjergskolen. Bestyrelsen redegør for elevtallet i skoleåret 2019/2020, hvor der er indskrevet 229 elever pt. Forvaltningens svar på dette: Rapporten og høringsmaterialet bygger på elevtalsprognosen lavet i 2018 af Cowi. Her viste prognosen, at der i skoleåret 2019/2020 ville være 247 elever på Engbjergskolen. Dvs. der er en afvigelse på 18 elever.

Det faktuelle elevtal på Engbjergskolen betyder, at de tre kommende årgange vil være et-sporede. Bestyrelsen argumenter derfor for, at Engbjergskolen godt kan rumme de kommende børn i Gødstrup.

 

Bestyrelsen pointerer afslutningsvis, at det vil være omkostningstungt at bygge en sikkerskolevej fra Gødstrup til Lundgårdskolen, da det formentligt vil kræve en tunnel under jernbanen. Derudover vil pointeres det, at scenariet medfører, at de fleste børn i Gødstrup vil være berettigede til skolebuskort. Den sikre skolevej fra Gødstrup til Engbjergskolen er derimod allerede ved at blive etableret.

 

 • Skolebestyrelsen på Snejbjerg Skole

Bestyrelsen anbefaler scenarie 3 eksklusiv Gødstrup. Dette begrundes med, at det er muligt at sikre skolevejen fra nybyggeriet i Gødstrup til Snejbjerg, og at scenariet sikrer en omfordeling af eleverne i Tjørring. Bestyrelsen pointerer, at der er ledig kapacitet på både Engbjergskolen og Snejbjerg Skole. 

 

 

 • Skolebestyrelsen på Gullestrup Skole

Bestyrelsen støtter, at Kastanjebakken flyttes fra Gullestrup Skoles distrikt til Tjørring Skoles distrikt, da der ikke er en forventning om, at Gullestrup Skole vil opleve en nævneværdig søgning af elever fra dette område – uanset om området indgår i skoledistriktet i Gullestrup eller Tjørring.

Bestyrelsen opfordrer til, at de næste etaper af udstykningen mellem Tjørring og Gullestrup igangsættes i Gullestrup (dvs. i området syd for Skov- og Egebakken), og at udstykningerne herefter generelt sker fra Gullestrup siden. Dette for at gøre det mere naturligt for tilflyttere at vælge Gullestrup Skole.

 

 • Forældrebestyrelsen på Stjernen

Formålet med forældrebestyrelsens høringssvar er at sikre en så god overgang fra daginstitution til skole. Forældrebestyrelsen opfordrer til en overgangsperiode, så børn der allerede er startet i daginstitution, og som i dag tilhører Tjørring skole, kan sikres en plads på den tilknyttede skole (Tjørring Skole).

 

 • Privat høringssvar

Høringssvaret er fra et forældrepar, der i dag tilhører Tjørring Skoles distrikt, men som i samtlige scenarier vil komme til at tilhøre Lundgårdskolens distrikt, da de har adresse på Lundagervej. Parrets to børn går i daginstitutionen Stjernen. Det ene barn starter i skole til august og vil derfor ikke være omfattet af ændringerne, mens det andet barn vil være omfattet. Forældreparret foreslår, at beslutningen suppleres med, at søskende får fortrinsret til Tjørring Skole i overgangsårene for effektuering af den påtænkte distriktsændring.

 

 • Privat høringssvar

Høringssvaret er fra et forældrepar, der i dag tilhører Tjørring Skoles distrikt, men som i samtlige scenarier vil komme til at tilhøre Lundgårdskolens distrikt, da de har adresse på Tjørring Vænget. Parrets to børn går i daginstitutionen Stjernen. Parret stiller sig kritisk til, at børnene ikke kan starte i den tilknyttede skole (Tjørring Skole), da Herning Kommune går ind for en god og tryg overgang fra dagtilbud til skole. Såfremt skoledistrikterne ændres, opfordrer parret til, at overgangsperioden forlænges. Børne- og Familieudvalget godkendte scenarie 3 eksklusiv Gødstrup. Når byplansarbejdet i Gødstrup-området er længere fremme, genoptages sagen for så vidt angår Gødstrupområdet.

I forhold til dagtilbudsbørn i Stjernen, der bor i det nuværende Tjørring skoledistrikt, og som fremadrettet kommer til at høre til Lundgårdskolens distrikt, afdækkes eventuel mulighed for at lave en overgangsordning i forhold til, om børnene kan fortsætte på Tjørring Skole.

Økonomi

Økonomien afhænger af hvilket scenarie, der besluttes.

 

Hvis scenarie 3 eksklusiv Gødstrup vælges, vil det som udgangspunkt resultere i, at få elever får bevilget et skolebuskort til Lundgårdskolen. I forhold til den sikre skolevej fra Gødstrup til Engbjergskolen og Snejbjerg Skolen er der allerede afsat midler hertil. Tildelingen til skolerne afhænger bl.a. af elevtal, hvorfor denne kan ændres, såfremt Lundgårdskolen får flere elever, og Tjørring får færre elever.

 

Hvis scenarie 3 inklusiv Gødstrup vælges, vil det medføre, at byplanlægningen i forhold til den sikre skolevej skal revideres i Gødstrup. Det vil formentligt være mere omkostningstungt at bygge en sikker skolevej fra Gødstrup til Tjørring end fra Gødstrup til Snejbjerg. Derudover vil de fleste elever i Gødstrup være berettigede til et skolebuskort - på grund af afstand (og trafikfarlige veje indtil den sikre skolevej er bygget).

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at scenarie 3 eksklusiv Gødstrup godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen med Børne- og Familiudvalgets bemærkninger.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, herunder at når byplansarbejdet i Gødstrup-området er længere fremme, genoptages sagen for så vidt angår Gødstrupområdet.

I forhold til dagtilbudsbørn i Stjernen, der bor i det nuværende Tjørring skoledistrikt, og som fremadrettet kommer til at høre til Lundgårdskolens distrikt, afdækkes eventuel mulighed for at lave en overgangsordning i forhold til, om børnene kan fortsætte på Tjørring Skole.

Bilag

 • Hørringssvar - Snejbjerg Skole
 • Høringssvar - Tjørring Skole
 • Høringssvar - Gullestrup Skole
 • Høringssvar - Børnehuset Stjernen
 • Høringssvar - Jesper Clemmensen
 • Høringssvar - Lundgårdskolen
 • Høringssvar - Privat
 • Høringsmateriale
 • Høringssvar - Engbjergskolen
 

152. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i Teksperimentet

Sagsnr.: 17.00.00-A00-2-19 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i Teksperimentet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær

Sagsresume

Teknologipagten er et samarbejde mellem bl.a. regeringen og Teknologirådet og har til formål at fremme STEM-uddannelserne (Science, Teknologi, Entreprenørskab, Matematik). Teknologipagten uddeler midler til aktiviteter, der fremmer målsætningen om, at blandt andet 20 pct. af en ungdomsårgang skal uddanne sig indenfor STEM om 10 år, samt at de danske STEM-kompetencer skal være blandt Europas bedste.

 

I den forbindelse er et af initiativerne, udarbejdelse af et undervisningsmateriale med titlen Teksperimentet, der ønskes afprøvet i praksis, inden det bredes ud til alle landets skoler.

 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, og indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet godkendes.

Sagsfremstilling

De fire skoler Lundgård, Tjørring, Sinding-Ørre Midtpunkt og Timring Læringscenter har sammen med Center for Børn og Læring søgt Teknologipagten om at måtte afprøve og teste undervisningsforløbene fra Teksperimentet i faget Natur og teknologi for 4.-6. klasse.

 

Skolerne deltager med 21 klasser. Hver klasse skal i et undervisningsforløb over 4 dage løse en opgave stillet af det lokale erhvervsliv. En opgave, som løses med videnssøgning, erhvervsbesøg, oplæring i programmering, innovativ tænkning, udvikling af idéer, programmering og bygning af modeller i forskellige teknologiske designs. Forløbene afvikles fra august til december 2019.

 

Undervisningen og indsatsen evalueres og erfaringerne viderebringes til de øvrige skoler i kommunen, blandt andet med deling af undervisningsforløb på Meebook. Endvidere med en egentlig formidling til netværk og med afholdelse af afsluttende kommunal konference for undervisere i faget Natur og Teknologi.

 

Forsøget har til formål at afprøve teknologiforståelse som faglighed i forventning om, at det bliver et obligatorisk fag, og vi ser det som en mulighed for at få opbygget faglig kapacitet omkring teknologiforståelse i kommunen.

Økonomi

Der er fra Teknologipagten bevilget 861.440 kr. til afprøvning og test af undervisningsmaterialet. Pengene udbetales med 60 % ved projektets start og med de sidste 40 % ved afslutning. Midlerne fordeles til de 4 skoler ud fra antallet af deltagende klasser. Midlerne anvendes til tolærerordning, teknisk udstyr, projektledelse, samarbejde de 4 skoler imellem og til evaluering og formidling. Fra Center for Børn og Læring deltager konsulent, og omkostninger hertil afholdes indenfor det eksisterende budget.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 861.000 kr. i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

153. Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedrørende forkøbsret

Sagsnr.: 00.01.00-P30-3-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedrørende forkøbsret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Lone Nielsen (G) har henvendt sig til borgmesteren med ønske om at få et forslag forelagt Byrådet.

 

Sagen fremsendes til byrådets behandling, jf. kommunestyrelseslovens § 11. Efter normal praksis ville sagen have været på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til orientering forud for Byrådets behandling af sagen. Grundet fremsættelse af forslaget efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde har dette ikke været muligt.

Sagsfremstilling

Lone Nielsens sagsfremstilling, som sendt til borgmesteren:

 

"Spørgsmål vedr. forkøbsret på ejendommen matr. nr. 2i og 2k, Brændgårde, Herning Jorder.

 

Baggrunden er, at Herning Kommune, den 19. maj 2003 har indgået aftale med gårdejer vedrørende oplæg af jord og eventuelt etablering af campingplads på gårdejerens tilhørende areal, matr. nr. 2 i og 2 k Brændgarde, Herning Jorder.

 

I aftalen står der:

”Såfremt Herning Kommune eller en person, med hvem Herning Kommune indgår aftale herom, ønsker at anlægge campingsplads på arealet eller at udnytte arealet til et tilsvarende formål, vil dette blive erhvervet ved ekspropriation.”

Endvidere står der:

”Ved nærværende aftale erhverver Herning Kommune forkøbsret til arealet, når og hvis den nuværende ejer ønsker at afhænde det.”

 

Arealet er i april 2018 købt af Jacobsen Group.

 

Det fremgår ikke, at Herning Kommune har taget stilling til at gøre forkøbsretten gældende eller søgt betaling for det arbejde, der er udført på ejendommen i forbindelse med salget.

 

Borgerlisten er af den opfattelse, at det er normal praksis at sager om Herning kommunes forkøbsrettigheder forelægges Økonomi og Erhvervsudvalget.

 

Efter Borgerlistens opfattelse ville det have været naturligt, at borgmesteren/forvaltningen havde varetaget skatteydernes interesse, i forbindelse med den forkøbsret kommunen har erhvervet.

 

Desuden er der tvivlsspørgsmål vedr. hvilke arbejder kommunen forpligter sig til i forbindelse med denne type udstykningssager. I ovennævnte sag er det kommunen der betaler både for ekspropriation af tredjemands ejendom og anlæggelse af rundkørsel.

 

Derfor vil Borgerlisten gerne indstille til byrådet, at der bliver udarbejdet en redegørelse med svar på følgende:

 

Hvordan er praksis i forhold til om Herning kommune skal gøre brug af eller kapitaliserer deres tinglyste forkøbsrettigheder?

 

Er den pågældende sag behandlet anderledes end andre sager om forkøbsret?

 

Hvordan er praksis i forhold til betaling af rundkørsler mv. i forbindelse med udstykningssager i Herning kommune?

 

 

Bilag:

Aftale om forkøbsret.

Tingbogsattest"

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at byrådet tager stilling til Lone Nielsens forslag.
Borgmesteren indstiller,

Beslutning

Byrådet konstaterer, at korrekt praksis er overholdt.

 

Fra mødets start var der omdelt redegørelse til sagen.

Bilag

 • Aftale om oplægning af jord samt forkøbsret..pdf
 • Tinglysning af salg.pdf
 • Notat til Byrådet om forkøbsret
 

154. Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedr. salg af varmenet

Sagsnr.: 00.01.00-P30-2-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedr. salg af varmenet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Lone Nielsen (G) har henvendt sig til borgmesteren med ønske om at få et forslag forelagt Byrådet.

 

Sagen fremsendes til byrådets behandling, jf. kommunestyrelseslovens § 11. Efter normal praksis ville sagen have været på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til orientering forud for Byrådets behandling af sagen. Grundet fremsættelse af forslaget efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde har dette ikke været muligt.

Sagsfremstilling

Lone Nielsens forslag som fremsendt til borgmesteren:

 

"Forslag fra Borgerlisten vedrørende muligt tilbagekøb af varmeforsyningsnettet

 

På baggrund af den verserende debat vedr. salg af forbrugerne i Hernings varmenet, vil Borgerlisten anmode om at få sagen vedr. forbrugernes forkøbsret belyst.

 

Varmeforsyningslovens siger:

 

”§ 23 f. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris.

Stk. 2. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre, skal den eller de kommuner, hvori anlægget er beliggende, tilbydes at købe anlægget til markedspris.”

 

Varmeforsyningsloven er en forbrugerbeskyttelseslov og denne foreskriver i henhold til ovenstående en forkøbsret inden ledningsnettet kan overdrages til andre.

I den forbindelse ønsker Borgerlisten en politisk behandling af ønsker og muligheder for eventuelt tilbagekøb af forsyningsnettet.

I følge dagspressen har Verdo oplyst, at de køber Hernings Varmeforbrugere for 160 mio. kr. Dette skulle være en forhandlet pris, der bygger på tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Realistisk må det anslås, at den nedskrevne værdi af Hernings Varmeforsyning er 100 mio. kr. eller mindre og de 60 mio. kr. er goodwill.

 

Det kan bemærkes, at Horten Advokater i det notat, de har udarbejdet til Randers Kommune har skrevet følgende om Herning Kommunes forkøbsret:

 

”Herning Kommune har dog oplyst, at den ikke mener at have forkøbsret, da der er tale om en aktieoverdragelse. Det fremgår ikke af det materiale, Verdo har fremsendt til Randers Kommune, at varmenettet overdrages som en aktieoverdragelse, eller hvilket selskab, der er tale om.

 

Herning Kommune vil imidlertid have forkøbsret til aktierne, hvis aktierne i det varmeselskab, der ejer nettet, overdrages til Verdo. Herning Kommunes formodning om ikke at have forkøbsret, er derfor sandsynligvis ikke korrekt.”

 

På Baggrund af ovenstående ønsker Borgerlisten en politisk stillingtagen til følgende forslag:

 

1.) Afdækning af de juridiske forhold, der skulle give Herning Kommune forkøbsret.

 

2.) Såfremt den juridiske afklaring viser, at Herning Kommune har forkøbsret i henhold til Varmeforsyningslovens § 23f, at Byrådet nu stemmer om en positiv tilkendegivelse af, at man vil gå videre med forhandlinger om overtagelse af varmeforsyningsnettet, hvis det kan erhverves til en fordelagtig pris.

 

Bilag: Notat fra Horton advokaterne." 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at byrådet tager stilling til Lone Nielsens forslag
Borgmesteren indstiller,

Beslutning

Byrådet konstaterer, at der ikke er en forkøbsret.

Bilag

 • Horten Advokater notat.pdf
 

155. Event

Sagsnr.: 18.20.04-G01-3-19 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

156. Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af ledningsrettigheder og areal i Ørnhøj

Sagsnr.: 06.01.00-P19-20-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af ledningsrettigheder og areal i Ørnhøj

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

157. Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af mindre areal til brug for pumpestation i Ørnhøj

Sagsnr.: 06.01.00-P28-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af mindre areal til brug for pumpestation i Ørnhøj

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

158. Ekspropriation

Sagsnr.: 01.02.32-A00-1-19 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

159. Deklaration vedrørende betaling af byggeretter

Sagsnr.: 13.06.02-56-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Deklaration vedrørende betaling af byggeretter

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

160. Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

161. Lokalesag

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Lokalesag

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.