Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

152. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i Teksperimentet

Sagsnr.: 17.00.00-A00-2-19 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i Teksperimentet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær

Sagsresume

Teknologipagten er et samarbejde mellem bl.a. regeringen og Teknologirådet og har til formål at fremme STEM-uddannelserne (Science, Teknologi, Entreprenørskab, Matematik). Teknologipagten uddeler midler til aktiviteter, der fremmer målsætningen om, at blandt andet 20 pct. af en ungdomsårgang skal uddanne sig indenfor STEM om 10 år, samt at de danske STEM-kompetencer skal være blandt Europas bedste.

 

I den forbindelse er et af initiativerne, udarbejdelse af et undervisningsmateriale med titlen Teksperimentet, der ønskes afprøvet i praksis, inden det bredes ud til alle landets skoler.

 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, og indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet godkendes.

Sagsfremstilling

De fire skoler Lundgård, Tjørring, Sinding-Ørre Midtpunkt og Timring Læringscenter har sammen med Center for Børn og Læring søgt Teknologipagten om at måtte afprøve og teste undervisningsforløbene fra Teksperimentet i faget Natur og teknologi for 4.-6. klasse.

 

Skolerne deltager med 21 klasser. Hver klasse skal i et undervisningsforløb over 4 dage løse en opgave stillet af det lokale erhvervsliv. En opgave, som løses med videnssøgning, erhvervsbesøg, oplæring i programmering, innovativ tænkning, udvikling af idéer, programmering og bygning af modeller i forskellige teknologiske designs. Forløbene afvikles fra august til december 2019.

 

Undervisningen og indsatsen evalueres og erfaringerne viderebringes til de øvrige skoler i kommunen, blandt andet med deling af undervisningsforløb på Meebook. Endvidere med en egentlig formidling til netværk og med afholdelse af afsluttende kommunal konference for undervisere i faget Natur og Teknologi.

 

Forsøget har til formål at afprøve teknologiforståelse som faglighed i forventning om, at det bliver et obligatorisk fag, og vi ser det som en mulighed for at få opbygget faglig kapacitet omkring teknologiforståelse i kommunen.

Økonomi

Der er fra Teknologipagten bevilget 861.440 kr. til afprøvning og test af undervisningsmaterialet. Pengene udbetales med 60 % ved projektets start og med de sidste 40 % ved afslutning. Midlerne fordeles til de 4 skoler ud fra antallet af deltagende klasser. Midlerne anvendes til tolærerordning, teknisk udstyr, projektledelse, samarbejde de 4 skoler imellem og til evaluering og formidling. Fra Center for Børn og Læring deltager konsulent, og omkostninger hertil afholdes indenfor det eksisterende budget.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 861.000 kr. i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.