Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

151. Beslutning om ændring af skoledistrikter i Tjørring

Sagsnr.: 17.01.04-A00-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning om ændring af skoledistrikter i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

  X

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg, Christina Madsen, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

På baggrund af kapacitetsudfordringerne på Tjørring Skole og i daginstitutionen Stjernen blev der på Børne- og Familieudvalgets møde den 10. april 2019 (punkt 37) fremlagt 3 scenarier med forslag til omstrukturering af skoledistrikterne i Tjørring. Børne- og Familieudvalget tilrettede scenarie 3 (inkl. og ekskl. Gødstrup) og sendte det tilrettede scenarie til udtalelse hos de implicerede skolebestyrelser. Der er indkommet 8 høringssvar. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter scenarierne ud fra høringssvarene og sender det besluttede scenarie til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Rapporten over forslag til ændring af skoledistrikter blev fremlagt på Børne- og Familieudvalgsmødet den 10. april 2019 (punkt 37). Børne- og familieudvalget valgte at tilføje det nordvestlige område i Tjørring til Lundgårdskolens distrikt i scenarie 3. Det nordvestlige område tilhører i dag Tjørring Skole.

 

Børne- og Familieudvalget sendte det tilrettede scenarie 3 til udtalelse hos de implicerede skolebestyrelser. Scenarie 3 er delt i to: eksklusiv Gødstrup og inklusiv Gødstrup.

 

Redegørelse og forvaltningens kommentarer til de indkomne høringssvar

 •  Skolebestyrelsen på Lundgårdskolen

Skolebestyrelsen bakker op om scenarie 3 inklusiv Gødstrup. Derudover er bestyrelsen interesseret i, at der laves en økonomisk beregning i forhold til incitamentsstrukturens konsekvenser ved distriktsgrænseflytning – med henblik på hvorvidt scenariet medfører yderligere udgifter for Lundgårdskolen. Afslutningsvis opfordrer bestyrelsen Børne- og Familieudvalget til at genoverveje og genbesøge det materiale, som Lundgårdskolen præsenterede for udvalget i foråret 2018 i forhold til at bygge daginstitution ved Lundgårdskolen for at skabe direkte sammenhæng mellem dagtilbud og skole.

 

 • Skolebestyrelsen på Tjørring Skole

Bestyrelsen mener, at Tjørring skole fint kan rumme alle eleverne i det nuværende skoledistrikt. Bestyrelsen mener, at andelen, der søger fra Lundgårdskolens distrikt til Tjørring Skoles distrikt, blot vil stige, hvis distrikterne ændres. Bestyrelsen forudser endvidere, at ændring af skoledistrikterne vil medføre større søgning til privatskolerne.

 

Bestyrelsen sætter spørgsmålstegn ved det høje børnetal i box 5 i år 2032/33. Forvaltningens svar på dette: det høje børnetal skyldes, at tallet indeholder børn fra både Kastanjebakken, Ahornbakken, Elmebakken og Løvbakken. Dette står i rapporten og høringsmaterialet på side 23.

 

Bestyrelsen stiller tilmed spørgsmålstegn ved det lave børnetal i box 3. Forvaltningens svar på dette: det lave børnetal skyldes, at det på nuværende tidspunkt primært er ældre folk, der bor i området. En stor del af grundene i området er netop opkøbt af en privatinvestor, hvilket formentligt vil medføre en stigning i børnetallet. Dette fremgår bl.a. af rapporten og høringsmaterialet på side 16.

 

Bestyrelsen mener endvidere, at det korrigerede søgemønster, der beskrives i rapporten og høringsmaterialet på side 6, burde hæves i stedet for sænkes. Forvaltningens svar på dette: andelen bør sænkes, da det ses, at 5 pct. af søgningen fra Lundgårdskolens distrikt til Tjørring Skoles distrikt i dag kommer specifikt fra Rosenholmkvarteret. Når Rosenholmkvarteret flyttes til Tjørring Skoles distrikt forventes alle disse børn at vælge distriktsskolen (Tjørring Skole). Dermed forventes de historiske søgemønstre (fra Lundgårdskolen til Tjørring Skole) ikke længere at være gennemsnitlig 20 pct. Når box 1 og 2 flyttes til Lundgårdskolens distrikt forventes andelen af disse børn, der søger til Tjørring Skole, at stemme overens med de historiske søgemønstre for resten af Lundgårdskolens distrikt. Derfor er andelen ikke hævet, som bestyrelsen foreslår.

 

Bestyrelsen undrer sig over, at Poppelbakken ikke er medtaget til Tjørring Skoles distrikt i scenariet. Forvaltningen svar på dette: Poppelbakken er naturligvis lagt til Tjørring Skoles distrikt i samtlige scenarier.

 

Bestyrelsen finder det problematisk, at de kommende boligområder ud mod Gullestrup ikke er medtaget som en del af Tjørring Skoles distrikt. Forvaltningens svar på dette: Disse områder er ikke medtaget Tjørring Skoles distrikt, da skolen jf. prognosen ikke har kapacitet til at rumme disse. Det har Gullestrup Skole derimod kapacitet til. Argumentet fremgår af rapporten og høringsmaterialet på side 5.

 

Bestyrelsen foreslår, at Børne- og Familieudvalget overvejer at knytte området ved Skolen på Sønderager til Lundgårdskolen i stedet for områderne i Tjørring Skoles nuværende distrikt.

 

Såfremt scenarie 3 vælges, foreslår bestyrelsen, at der laves en overgangsordning for de børn, der allerede er indmeldt i daginstitutionen Stjernen, og som ikke vil tilhøre Tjørring Skoles distrikt. 

 

 • Skolebestyrelsen på Engbjergskolen

Bestyrelsen gør opmærksom på, at elevtalsprognosen ved de nuværende skoledistrikter ikke stemmeroverens med det faktuelle elevtal på Engbjergskolen. Bestyrelsen redegør for elevtallet i skoleåret 2019/2020, hvor der er indskrevet 229 elever pt. Forvaltningens svar på dette: Rapporten og høringsmaterialet bygger på elevtalsprognosen lavet i 2018 af Cowi. Her viste prognosen, at der i skoleåret 2019/2020 ville være 247 elever på Engbjergskolen. Dvs. der er en afvigelse på 18 elever.

Det faktuelle elevtal på Engbjergskolen betyder, at de tre kommende årgange vil være et-sporede. Bestyrelsen argumenter derfor for, at Engbjergskolen godt kan rumme de kommende børn i Gødstrup.

 

Bestyrelsen pointerer afslutningsvis, at det vil være omkostningstungt at bygge en sikkerskolevej fra Gødstrup til Lundgårdskolen, da det formentligt vil kræve en tunnel under jernbanen. Derudover vil pointeres det, at scenariet medfører, at de fleste børn i Gødstrup vil være berettigede til skolebuskort. Den sikre skolevej fra Gødstrup til Engbjergskolen er derimod allerede ved at blive etableret.

 

 • Skolebestyrelsen på Snejbjerg Skole

Bestyrelsen anbefaler scenarie 3 eksklusiv Gødstrup. Dette begrundes med, at det er muligt at sikre skolevejen fra nybyggeriet i Gødstrup til Snejbjerg, og at scenariet sikrer en omfordeling af eleverne i Tjørring. Bestyrelsen pointerer, at der er ledig kapacitet på både Engbjergskolen og Snejbjerg Skole. 

 

 

 • Skolebestyrelsen på Gullestrup Skole

Bestyrelsen støtter, at Kastanjebakken flyttes fra Gullestrup Skoles distrikt til Tjørring Skoles distrikt, da der ikke er en forventning om, at Gullestrup Skole vil opleve en nævneværdig søgning af elever fra dette område – uanset om området indgår i skoledistriktet i Gullestrup eller Tjørring.

Bestyrelsen opfordrer til, at de næste etaper af udstykningen mellem Tjørring og Gullestrup igangsættes i Gullestrup (dvs. i området syd for Skov- og Egebakken), og at udstykningerne herefter generelt sker fra Gullestrup siden. Dette for at gøre det mere naturligt for tilflyttere at vælge Gullestrup Skole.

 

 • Forældrebestyrelsen på Stjernen

Formålet med forældrebestyrelsens høringssvar er at sikre en så god overgang fra daginstitution til skole. Forældrebestyrelsen opfordrer til en overgangsperiode, så børn der allerede er startet i daginstitution, og som i dag tilhører Tjørring skole, kan sikres en plads på den tilknyttede skole (Tjørring Skole).

 

 • Privat høringssvar

Høringssvaret er fra et forældrepar, der i dag tilhører Tjørring Skoles distrikt, men som i samtlige scenarier vil komme til at tilhøre Lundgårdskolens distrikt, da de har adresse på Lundagervej. Parrets to børn går i daginstitutionen Stjernen. Det ene barn starter i skole til august og vil derfor ikke være omfattet af ændringerne, mens det andet barn vil være omfattet. Forældreparret foreslår, at beslutningen suppleres med, at søskende får fortrinsret til Tjørring Skole i overgangsårene for effektuering af den påtænkte distriktsændring.

 

 • Privat høringssvar

Høringssvaret er fra et forældrepar, der i dag tilhører Tjørring Skoles distrikt, men som i samtlige scenarier vil komme til at tilhøre Lundgårdskolens distrikt, da de har adresse på Tjørring Vænget. Parrets to børn går i daginstitutionen Stjernen. Parret stiller sig kritisk til, at børnene ikke kan starte i den tilknyttede skole (Tjørring Skole), da Herning Kommune går ind for en god og tryg overgang fra dagtilbud til skole. Såfremt skoledistrikterne ændres, opfordrer parret til, at overgangsperioden forlænges. Børne- og Familieudvalget godkendte scenarie 3 eksklusiv Gødstrup. Når byplansarbejdet i Gødstrup-området er længere fremme, genoptages sagen for så vidt angår Gødstrupområdet.

I forhold til dagtilbudsbørn i Stjernen, der bor i det nuværende Tjørring skoledistrikt, og som fremadrettet kommer til at høre til Lundgårdskolens distrikt, afdækkes eventuel mulighed for at lave en overgangsordning i forhold til, om børnene kan fortsætte på Tjørring Skole.

Økonomi

Økonomien afhænger af hvilket scenarie, der besluttes.

 

Hvis scenarie 3 eksklusiv Gødstrup vælges, vil det som udgangspunkt resultere i, at få elever får bevilget et skolebuskort til Lundgårdskolen. I forhold til den sikre skolevej fra Gødstrup til Engbjergskolen og Snejbjerg Skolen er der allerede afsat midler hertil. Tildelingen til skolerne afhænger bl.a. af elevtal, hvorfor denne kan ændres, såfremt Lundgårdskolen får flere elever, og Tjørring får færre elever.

 

Hvis scenarie 3 inklusiv Gødstrup vælges, vil det medføre, at byplanlægningen i forhold til den sikre skolevej skal revideres i Gødstrup. Det vil formentligt være mere omkostningstungt at bygge en sikker skolevej fra Gødstrup til Tjørring end fra Gødstrup til Snejbjerg. Derudover vil de fleste elever i Gødstrup være berettigede til et skolebuskort - på grund af afstand (og trafikfarlige veje indtil den sikre skolevej er bygget).

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at scenarie 3 eksklusiv Gødstrup godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen med Børne- og Familiudvalgets bemærkninger.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, herunder at når byplansarbejdet i Gødstrup-området er længere fremme, genoptages sagen for så vidt angår Gødstrupområdet.

I forhold til dagtilbudsbørn i Stjernen, der bor i det nuværende Tjørring skoledistrikt, og som fremadrettet kommer til at høre til Lundgårdskolens distrikt, afdækkes eventuel mulighed for at lave en overgangsordning i forhold til, om børnene kan fortsætte på Tjørring Skole.

Bilag

 • Hørringssvar - Snejbjerg Skole
 • Høringssvar - Tjørring Skole
 • Høringssvar - Gullestrup Skole
 • Høringssvar - Børnehuset Stjernen
 • Høringssvar - Jesper Clemmensen
 • Høringssvar - Lundgårdskolen
 • Høringssvar - Privat
 • Høringsmateriale
 • Høringssvar - Engbjergskolen