Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

141. Brug Byen! Revison af bestemmelser for Mobilt Gadesalg

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Brug Byen! Revison af bestemmelser for Mobilt Gadesalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Sylvester Madsen, Tove Overgaard

Sagsresume

Byrådet godkendte i oktober 2017 retningslinier og regulativ for anvendelese af gågadestrækningerne i Herning, for så vidt angår vareudstilling og udeservering. Herning City har rettet henvendelse vedr. gadesælgere, de såkaldte "facere" der bl.a. samler ind til velgørende formål og sælger mobiltelefonabonnementer, som Cityforeninen finder er alt for dominerende og fremfarende overfor kunder i gågaderne. Forvaltningen anbefaler at der der tages stilling til omfanget af "facere" i gågaderne.  

Sagsfremstilling

Gadesalg.

Efter de nuværende regler er der mulighed for mobilt gadesalg i gågadesystemet. Alle gadesælgere, gadehververe eller facere som de også kaldes, skal have en særlig tilladelse, som er tilknyttet en række vilkår for hvordan gadesalget skal foregå. Der er ikke særlige regler for facere, da administationen har anvendt reglerne for mobilt gadesalg. Der betales et gebyr for det mobile gadesalg, som for en årslicens i dag udgør 8040,- kr. incl. moms, som opkræves ved kommercielle formål.

 

Herning City finder at omfanget af gadesalget er blevet uhensigtsmæssigt, og at facerne er blevet markant mere pågående og konfronterende gennem de seneste år. Det anføres, at gadesælgerne nærmest skræmmer kunder i gågaderne væk eller de føler sig tvunget til at gå i en bue uden om, eller sågar gå en omvej.

 

Der er principiel to typer gadesælgere, den ene er kommercielle formål, som f.ek.s salg af mobiltelefonabonnementer, den anden er velgørende eller almennyttige organisationer, der samler penge ind til f.eks. velgørende formål. Begge typer betjener sig i højere grad af professionelle "facere" som efter det oplyste får provison af salget eller de indsamlede midler.

 

Indsamling er i øvrigt reguleret af "Lov om Indsamling", som fastlægger nærmere bestemmelser for bl.a. indsamling på gader. Myndigheden er Indsamlingsnævnet, som skal give tilladelse til indsamlinger, herunder godkende regskaber for de indsamlede midler. Indsamlingsnævnet har ikke myndighed over anvendelse af det offentlige vejareal, da det er den enkelte vejbestyrelse.

 

Almene velgørende organisationer o.l. kan ikke nægtes mulighed for at indsamle midler eller hverve medlemmer, hvis de har opnået godkendelse hos indsamligsnævnet. Derimod er det kommunalbestyrelsen der afgør omfanget af gadesalg til kommercielle formål, f.eks. salg af mobiltelefon abonnementer, smykker, brændte mandler samt torve og markedshandel. osv.

 

Politisk agitation i forbindelse med valg er ikke omfattet af reglerne.

 

Herning City anbefaler, at gadesalg ophører, dog således at det ikke omfatter velgørende formål jfr. lov om indsamling.

 

Adminstrationsgrundlaget for gadesalg er som anført sket efter reglerne for mobilt gadesalg. (se bilag) Disse regler har imidlertid stort set udlevet sig selv, da der næsten ikke forekommmer mobilt gadesalg længere, fordi salg på torve og gader i dag næsten udelukkende er knyttet til en fast stadeplads. Reglerne regulerer ikke adfæren hos gadesælgerne, hvilket synes at være blevet problemet i dag. I stedet er facere blevet mere almindelige, men med enkelte justeringer kan bestemmelserne for mobilt gadesalg også finde anvendelse for kommercielle facere.

 

Kommunen kan som vejbestyrelse fastsætte regler for benyttelse af det offentlige vejareal, f.eks. ved at forbyde gadesalg i form af facere, eller fastsætte regler for placering af stadepladser, tidsrum for benyttelse og udstrækning af stadepladsen. Reglerne gælder dog ikke for politiske organisationer og almene velgørende foreninger.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  kommercielle facere ikke tillades.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Brug Byen retningslinjer