Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

140. Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj. Lokalplanen ønskes ophævet, da den sætter begrænsninger for nærliggende landbrug i forhold til landbrugets udvidelsesmuligheder. Den gældende lokalplan indeholder bestemmelser om rekreative anlæg ud over den egentlige funktion til skydebane. Det betyder, at det nærliggende landbrug ikke kan udvide grundet skærpede lugtgenekrav til rekreative anlæg.

 

Efter ophævelse af lokalplan nr. 118 vil omådet stadig kunne benyttes som skydebane, nu bare beliggende i landzone. Skydebaneanlægget er udpeget i Herning kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 118 blev endelig vedtaget i marts 2001. Formålet var, at udlægge et område til skydebane, rekreative og offentlige formål. Lokalplanområdet omfatter del af matrikel nr. 2g Aaskov By, Nr. Omme. Området er ca. 6,4 ha.

 

 

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan nr. 118 er de begrænsninger, lokalplanen sætter for en nærliggende landbrugsejendom. Lokalplanen indeholder bestemmelser om offentlige og rekreative anlæg, der begrænser landbrugets udvidelsesmuligheder på grund af skærpede lugtgenegrænser ved rekreative og offentlige anlæg. Området er udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028 til skydebane uden mulighed for rekreativ anvendelse.

 

Ejer af Baunsgårdvej 6 har rettet henvendelse til Herning Kommune på baggrund af et ønske om at udvide landbruget på adressen. I den forbindelse kunne det konstateres, at lokalplan nr. 118 indeholder bestemmelser der gør, at området skal betragtes som et offentligt og rekreativt område og ikke et landområde til skydebane som i kommuneplanramme 89.J4 udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028. Lokalplanen bliver derfor begrænsende for landbrugets udvidelsesmuligheder. Området ved skydebanen anvendes ikke til rekreative og offentlige formål, hvorfor forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 118 kan aflyses uden betydning for områdets anvendelse til skydebane.

 

Området vil fortsat være udpeget til skydebane i Herning Kommuneplan 2017-2028. Anlægget vil være beliggende i landzone og fremtidige tilladelser til eventuel udvidelse inden for gældende kommuneplanramme vurderes at kunne gives med en landzonetilladelse. Der er for nuværende ikke forventning om, at anlægget skal udvides. En aflysning af lokalplanen har ikke betydning for nuværende tilladelse til skydebane. Der behøves således ikke udarbejdes ny tilladelse ved aflysningen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 er foreløbig vedtaget.