Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

139. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for klimasikring af Holstebro midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for klimasikring af Holstebro midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning byråd har på mødet den 30. august 2018 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Formålet med tillægget er at udlægge arealer langs Storåen som må oversvømmes ved ekstremregnhændelser. Holstebro Kommune vil etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune. Der er udarbejdet Miljøkonsekvensrapport for anlægget og Miljøvurdering af planerne.

 

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning fra Miljøstyrelsen. På baggrund af denne er der foretaget en præcisering i kommuneplantillægget i forhold til potentiel påvirkning af natur. I Holstebro Kommune kom der 15 høringssvar, som repræsenterer henholdsvis statslige myndigheder, interesseorganisationer, forsyningsselskaber og privatpersoner.

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34.

Sagsfremstilling

For at beskytte Holstebro by for oversvømmelser fra Storåen, og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storåen, ønsker Holstebro Byråd at etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 30. august til den 25. oktober 2018 og der er i perioden indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen. Denne er gengivet nedenfor.

 

"Naturbeskyttelsesområder og beskyttet natur.

Miljøstyrelsen vil gerne i dialog med Herning Kommune om nedenstående bemærkninger vedrørende de statslige naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplantillæg 34 til Herning Kommuneplan 2017, der er udarbejdet i forbindelse med Holstebro Klimatilpasningsprojekt af Storåen. Styrelsen har ligeledes sendt bemærkninger til Holstebro Kommune vedrørende det samme projekt.

 

Miljøstyrelsen finder, at der med projektet sker inddragelse og påvirkning af omfattende arealer med beskyttet natur hhv. 148 ha ved ådals-dæmningen og 135 ha ved vandkraftdæmningen, og hertil kommer påvirkning af selve den § 3-beskyttede Storå. 30 ha oversvømmelsesareal er beliggende inden for Herning Kommune. Dele af området er desuden udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser/Grønt Danmarkskort i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Det fremgår af Figur 9-12 i Miljørapporten, at der er en række søer inden for de udlagte oversvømmelsesområder. Styrelsen finder, at der i kommuneplantillæg og miljøvurdering savnes en vurdering af anlæggenes og opstemningernes indvirkning på naturværdierne i selve Storåen, samt de omkringliggende søer. Såvel Storåen, som søerne er udpeget/registreret som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. "

 

Bemærkningerne fra Miljøstyrelsen har betydet en præcisering af kommuneplantillæggets afsnit om natur, ændringerne fremgår af bilaget Tillæg 34.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 34 endeligt vedtages med præcisering af afsnit om natur.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr 34 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Tillæg 34 Herning Kommune - Endelig vedtagelse - Med markerede rettelser