Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

138. Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Sønderager

Sagsnr.: 01.02.05-P16-37-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Sønderager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 13.R3.1 for kolonihaver Sønderager i Herning. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er kommet én indsigelse i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 13.R3.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med enkelte ændringer og tilføjelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Herning By, og området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningen Sønderager. Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver, at give mulighed for øget bebyggelse og fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019, og der er kommet én indsigelse i høringsperioden vedr. parkeringspladser, skelafstand ved drivhuse og udendørs antenner.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelsen, som forvaltningen vurderer, giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Lokalplanens bestemmelse omkring opsætning af individuelle udendørs tv- og radioantenner hindrer ikke, at der opsættes antenner, men at de er synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være vanskeligt at imødekomme kravet og foreslår, at bestemmelsen omkring antenner ændres til, at der kun må opsættes én antenne pr. kolonihave, at individuelle udendørs radio- og tv-antenner højst må rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, og at parabolantenner ikke må opsættes på bygninger. Parabolantenner skal endvidere placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overskride 1 meter, og farven skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå. 

 

Kolonihaveforeningen har på baggrund af en konkret forespørgsel tilkendegivet ønske om, at der gives mulighed for etablering af grønne tage. Forvaltningen vurderer, at dette kan imødekommes, da grønne tage kan medvirke til at forbedre områdets klimatilpasning og visuelt understøtte områdets rekreative og grønne karakter.     

Haveforeningen har ligeledes ønsket, at der fortsat er mulighed for at etablere stipassager i den lave sammenhængende beplantning, der afgrænser den grønne kile mod vest. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at beplantningen kan brydes enkelte steder jf. de eksisterende forhold.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at der skal tilføjes en enkelt bestemmelse til lokalplanen i forhold til at sikre et ensartet plangrundlag for kolonihaverne. Lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk blev af Herning Byråd den 2. april 2019 vedtaget med nedenstående bestemmelse.

 

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af én hems på maksimalt 4,5 m2, der ikke skal medregnes i det samlede etageareal. Mulighed for etablering af en hems vil ikke påvirke omfanget af bebyggelsens grundflade, og det vurderes derfor rimeligt i forhold til at optimere udnyttelsen af kolonihavehuset.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 13.R3.1 for kolonihaver Sønderager i Herning endeligt vedtages med følgende tilføjelser,

 

at der under § 7.3 tilføjes følgende ordlyd: "Der må etableres én hems på maksimalt 4,5 m2. Hemsen medregnes ikke i det samlede etageareal",

 

at der under § 8.2 tilføjes, at tage kan udføres som grønne tage af mos, urter, græs og lignende planter,

 

at § 8.6 ændres til følgende bestemmelser: § 8.6 "Individuelle udendørs radio- og tv-antenner må højst rage 1 meter op over bygningens højeste punkt", § 8.7 "Parabolantenner må ikke opsætes påbygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Antennens diameter må ikke overskride 1 meter. Antennens farve skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå og § 8.8 "Der må kun opsættes én antenne pr. kolonihave",

 

at der under § 11.6 tilføjes, at beplantningen kan brydes enkelte steder i forhold til at skabe stipassage.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 13.R3.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

  • Indsigelsesnotat LP 13.R3.1