Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

137. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbig vedtaget lokalplan 11.C34.1 og kommuneplantillæg nr. 55 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning, som giver mulighed for byfortætning i form af ny etagebebyggelse og randbebyggelse, herunder et højhus på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er i perioden indkommet et ændringsforslag til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C34.1 endelig vedtages med ændringer vedr. byggeret, trappeopgange til tagterrasser, minimumshøjde inden for byggefelt A samt mulighed for et torv.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Herning Bymidte. Lokalplanområdet er afgrænset af Møllegade mod øst, Danasvej mod syd og Møllevænget mod vest. Lokalplanområdet omtales i daglig tale som ”Møllegrunden”, da der tidligere har været drevet møllerivirksomhed i mange år.

 

Lokalplanen

Lokalplan 11.C34.1 giver mulighed for etablering af et højhus/boligtårn på 11 etager plus en tagterrasse på hjørnet af Møllegade og Danasvej samt opførelse af etagebyggeri i form af randbebyggelse langs Møllegade, Danasvej og Møllevænget. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til at være centerområde, herunder boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål.

 

Lokalplankort

 

Lokalplanplanområdet er inddelt i fire delområder (I, IIa, IIb og III). Delområde I, som er hjørnet af Møllegade og Danasvej, må anvendes til boliger, liberale erhverv, cafe/restaurant, detailhandel og offentlige formål. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for, hvad der kan etableres i stueetage og de resterende etager samt størrelse på detailhandel. Delområde IIa og IIb må kun anvendes til boliger. Delområde III må kun anvendes til grønne fri- og opholdsarealer, vej samt parkeringsarealer.

 

Lokalplanen udlægger forskellige byggefelter, som er mellem 4-9 etager langs Møllegade, foruden byggefeltet til 12 etager på hjørnet af Møllegade og Danasvej. Den øverste etage i hvert byggefelt skal udformes som tagetage, da tagetage medregnes som en etage, dvs. at inden for byggefelterne kan etableres mellem 3-8 reelle etager samt 11 reelle etager på hjørnet ad Møllegade og Danasvej.

Byggefelterne med forskellige etageantal er for at sikre et varieret arkitektonisk udtryk mod Møllegade. Lokalplanen stiller endvidere krav om en minimumshøjde for at sikre, at nyt byggeri følger lokalplanens intention om fortætning og bymæssighed.

 

Mod Danasvej og Møllevænget kan der etableres bebyggelse på maksimalt 4 etager, hvoraf den 4. etage skal udformes som tagterrasse.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er i perioden indkommet et høringssvar til planforslagene på vegne af grundejer, se høringssvar i det vedlagte bilag. Høringssvar omhandler ændringsforslag til generelt reducering af byggeretten inden for lokalplanområdet, minimum etager inden for byggefeltet med højhuset, adgang til tagterrasser, mulighed for etablering af torv, gæstelejligheder og altaner langs Møllegade og Danasvej. De enkelte punkter er gengivet med et resume i indsigelsesnotatet og er behandlet tematisk, hvor forvaltningens kommentarer er angivet med kursiv. Indsigelsesnotatet er vedlagt som bilag til sagen.

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i hørringsvaret, som forvaltningen vurderer, at de giver anledningen til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Byggeretter

Generelt ønsker grundejer at få ændret byggeretterne for de enkelte byggefelter, så de stemmer overens med det, som bygherre ønsker at opføre, dvs. en reducering af byggeretten inden for byggefelt A, en mindre øgning af byggeretten inden for byggefelt B og en reducering af byggefelterne D, E og F tilsammen.

 

Forvaltningen vurderer, at det foreslåede ændringsforslag for byggefelt A og B kan imødekommes, da der er sket en projekttilpasning siden udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Forvaltningen finder det ikke ønskværdigt, at byggeretten for byggefelterne D, E og F bliver en samlet byggeret, da det vil være svært at administrere i praksis og intentionen om en randbebyggelse kan være svær at realisere på baggrund af den reducerede byggeret.

 

Byggefelt A

Bygherre ønsker mulighed for, at en mindre del af bebyggelsen inden for byggefelt A kan opføres i minimum 6 etager, da man ønsker en fleksibilitet i forhold til skellet mellem byggefelt A og B.

 

Forvaltningen vurderer, at ændringsforslaget kan imødekommes og stadig fastholde lokalplanens intention om at sikre en tårnbebyggelse. Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanforslagets §7.5 tilføjes følgende: ”Dog kan en mindre del af bebyggelsen svarende til maks. 4 meter af facaden etableres i minimum 6 etager, hvis det er i forlængelse af byggefelt B.”

 

Altaner

Bygherre ønsker mulighed for at etablere altaner eller karnapper mod Møllegade og Danasvej, da det kan skabe værdi for en bolig og give dybde til facadeudtrykket.

 

Forvaltningen anbefaler ikke, at lokalplanen skal give mulighed for etablering af altaner mod Møllegade og Danasvej inden for byggefelt B, C, D, E og F grundet bl.a. det arkitektoniske udtryk, men anbefaler, at der i lokalplanens redegørelse tilføjes, at der kan etableres franske altaner.

 

Adgang til tagterrasser

Bygherre ønsker sikkerhed for, at der kan gives adgang til tagterrasser ved, at trappeopgange og elevatortårne overskrider den maksimale bygningshøjde, da det er nødvendigt for at komme op og ned fra tagterrasserne.

Forvaltningen vurderer, at de skal sikres adgang til og fra tagterrasserne ved elevatortårne og trappeopgange. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i lokalplanforslagets § 7.6 tilføjes:”… samt trappeopgange som adgang til tagterrasser.”

 

Torv

Bygherre ønsker mulighed for, at der kan anlægges et urbant torv (ca. 15 gange 20 meter) ved boligtårnet i byggefelt A som kan supplere de grønne uderum i bebyggelsen.

 

Forvaltningen vurderer, at et urbant torv ved boligtårnet vil harmonere med den bymæssighed, der er omkring tårnet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der i lokalplanforslagets §9.5 tilføjes ”pladsdannelse” og i lokalplanforslagets §11.4 tilføjes: ”Undtaget er pladsdannelse, som dog skal indrettes med bede og/eller beplantning.” for at sikre, at pladsdannelsen får et grønt udtryk.    

 

Byplanudvalget tiltrådte, dog således at byggefeltet mod Danasvej udgår som boligbebyggelse, men opretholdes som garagebyggeri, der mod Danasvej fremstår i arkitektonisk sammenhæng med resten af karreen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 11.C34.1 for et centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at lokalplanforslagets § 7.10 ændres til: ”Der er en maksimal byggeret på 5.000 m2 inden for byggefelt A.”

 

at lokalplanforslagets § 7.11 ændres til: ”Der er en maksimal byggeret på 1.300 m2 inden for byggefelt B.”

 

at der i lokalplanforslagets §7.5 tilføjes følgende vedr. byggefelt A: ”Dog kan en mindre del af bebyggelsen svarende til maks. 4 meter af facaden etableres i minimum 6 etager, hvis det er i forlængelse af byggefelt B.”

 

at der i lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit, som beskriver, at der kan etableres franske altaner langs Møllegade og Danasvej i byggefelt B, C, D, E og F.

 

at der i lokalplanforslagets §7.6 tilføjes følgende: ”… samt trappeopgange som adgang til tagterrasser. ”

 

at der i lokalplanforslagets §9.5 tilføjes: ”pladsdannelse”

 

at der i lokalplanforslagets §11.4 tilføjes: ”Undtaget er pladsdannelse, som dog skal indrettes med bede og/eller beplantning.”

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen med Byplanudvalgets bemærkning.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C34.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget, herunder at byggefeltet mod Danasvej udgår som boligbebyggelse, men opretholdes som garagebyggeri, der mod Danasvej fremstår i arkitektonisk sammenhæng med resten af karreen.

 

Anne Marie Christensen deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

  • Høringssvar Lokalplan 11.C34.1