Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

136. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

  X

 

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg

nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11.C34.1 for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019.

Der er i perioden indkommet et høringssvar til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 55 endelig vedtages med en ændring af bebyggelsesprocenten for området som helhed.

Sagsfremstilling

Lokalplan 11.C34.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning af rammeområde 11.C34, placeringen af et højhus inden for rammeområdet, det generelle etageantal samt kravet til etablering af udendørs opholdsareal.

Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Fremtidig kommuneplanramme

 

Kommuneplantillægget udvider rammeområdet til at omfatte matrikel 1239 og del af matrikel 1065cv, begge Herning Bygrunde. Derudover regulerer kommuneplantillægget retningslinjerne for placering af højhus til at være på hjørnet af Møllegade og Danasvej samt etageantal, herunder bl.a. for at give mulighed for etablering af tagterrasse. Endeligt foreskriver kommuneplanrammen, at kravet til opholdsarealer for boliger er minimum 10 % af boligetagearealet.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til og med den 4. april 2019. Der er indkommet et høringssvar med ændringer til lokalplanen, som er afsendt på vegne af grundejer, se bilag.

 

Et af punkterne i høringssvaret omhandler byggeretter, som vedrører kommuneplantillægget, da byggeretter relaterer sig til retningslinjen for bebyggelsesprocenten for området under et. Generelt ønsker bygherren byggeretten for området reduceret, så det svarer til det man ønsker at opføre.  

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har behandlet ændringsforslag til lokalplan 11.C34.1 i forbindelse med den endelig vedtagelse af lokalplanen, som behandles på efterfølgende punkt på dagsorden, herunder bl.a. byggeretten for de enkelte byggefelter, hvor byggeretten ønskes ændret. På baggrund af forvaltningens vurdering i efterfølgende punkt på dagsorden for endelig vedtagelse af lokalplan 11.C34.1, at bebyggelsesprocenten for området under et ændres til 220% i stedet for 250% såfremt, at forvaltningens indstilling til endelig vedtagelse af lokalplan 11.C34.1 tiltrædes. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændring,

 

at bebyggelsesprocenten for området som helhed ændres til 220%.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er med den anførte ændring endeligt vedtaget.

 

Anne Marie Christensen deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

  • Indsigelsesdokument for lokalplan 11.C34.1 og kommuneplantillæg nr. 55