Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

135. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar til planforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé endelig vedtages uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Allé er udarbejdet med henblik på at ajourføre planlægningen til de faktiske forhold og give mulighed for udvikling i henhold til de nutidige markedsforhold, da det gældende plangrundlag er udarbejdet før der var kendskab til de overordnede vejforløb og kommende ejerforhold. De eksisterende forhold i området betyder, at størstedelen af lokalplanen allerede er realiseret. Lokalplanen tilvejebringes ligeledes for at forebygge eventuelle fremtidige miljøkonflikter i og omkring lokalplanområdet. 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til erhvervsformål, og skal ligeledes forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, blandt andet gennem regulering af virksomhedsklasser inden for lokalplanområdet og håndtering af overfladevand, herunder etablering af fast belægning, der gør det muligt at opsamle afstrømmende vand.

 

Lokalplanen har desuden til formål at overføre en del af området fra landzone til byzone.

 

Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet og de omkringliggende arealer, herunder byudvikling ved Hammerum og koblingen til Ikast. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse og karakteristiske beplantningsprincipper inden for området.

 

Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne inden for lokalplanområdet.

  

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts til og med den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse og en bemærkning til planforslaget, jf. Bilag 1 – Høringssvar til lokalplan 31.E3.1.

 

Bemærkningen er fra Vejdirektoratet vedrører kommuneplanrammernes afgrænsning langs vejskel til Herningmotorvejen, som behandles under kommuneplantillæggets sagsfremstilling, samt et afsnit om støj og etablering af støjafskærmende foranstaltninger. Forvaltningen bemærker, at lokalplanområdet er beliggende nord for Transportcenter Alle og derfor mere end 500 meter fra vejskel til Herningmotorvejen. Samtidig er der tale om planlægning for et erhvervsområde, hvilket ikke er karakteriseret som støjfølsom anvendelse. Forvaltningen vurderer på baggrund af ovennævnte, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer eller tilføjelser i lokalplanens redegørelse.

 

Indsigelsen er fra en virksomhed i området og omhandler en kritik af lokalplanforslagets byggelinjer og dens begrænsninger på et fremtidigt byggeri. Byggelinjernes begrænsninger vil ifølge indsiger: ”… gøre det meget svært at bygge rationelt strukturerede bygninger på grundene. Som minimum bør de 15 meter reduceres”. Forvaltningen gør opmærksom på, at de 15 meter refererer til den eksisterende skovbeplantning (en del af den grønne bystruktur) inden for delområde I, på nordsiden af lokalvejen HI-Park mod nord, som med lokalplanens bestemmelser skal bibeholdes med en bredde på minimum 15 meter. Derudover er der i lokalplanen pålagt en bebyggelsesregulerende byggelinje 20 meter fra vejskel, så al bebyggelse inden for delområde I opføres nord herfor. Byggelinjen sikrer, at der holdes en afstand på minimum 5 meter til den eksisterende skovbeplantning.

 

Det er således ikke den påbudte facadebyggelinje, der ligger 25 meter fra vejskel til Hammerum Hovedgade, der er gjort indsigelse imod, men snarere den sydlige byggelinje langs med lokalvejen HI-Park langs den sydlige afgrænsning af delområde I. Inden for delområde I har byggegrundene en gennemsnitlig bredde på ca. 95 meter, når de to byggelinjer trækkes fra er der et 50 meter bredt byggefelt tilbage som skal indeholde både vejadgang, interne manøvrearealer, parkeringsarealer og bygning. Der er ikke fastsat en længde på byggefeltet, men ifølge lokalplanens udstykningsbestemmelser må grunde ikke udstykkes mindre end 2.000 m², og alle grunde skal have facade mod Hammerum Hovedgade, og grundens facadelængde skal udgøre minimum 60 meter. Der er således tale om et byggefelt på minimum 3.000 m2 (50x60 meter), hvis al manøvreareal og parkering holdes på den østlige eller vestlige side af byggefeltet.

 

Udsnit af lokalplanens kortbilag 2, der viser de to parallelle bebyggelsesregulerende byggelinjer inden for delområde I, som al bebyggelse skal holde sig inden for, samt den eksisterende skovbeplantning, der er udpeget som grøn bystruktur.

 

Forvaltningen vurderer, at skovbeplantningen og den tilhørende byggelinje er med til at sikre, at der ikke opføres bebyggelse, der i volumen ikke passer til forløbet langs med Hammerum Hovedgade. Der er i forvejen placeret meget store volumener i både delområde II og III, og forvaltningen ønsker derfor at bevare den variation, der er mulighed for at få i området, og som adskiller de forskellige delområder fra hinanden. Det er desuden de samme forhold, som er gældende for arealet nord for Hammerum Hovedgade og er i øvrigt videreført fra den eksisterende lokalplan. Forvaltningen indstiller derfor lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer til den grønne bystruktur eller de bebyggelsesregulerende byggelinjer.

  

Aflysning af servitut

Byrådet besluttede på møde den 5. marts 2019 at aflyse servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv (vedhæftet som Bilag 2) efter Tinglysningslovens §20 stk. 1, da den har mistet sin betydning. Mange af de oprindelige ambitioner med udviklingen i HI-Park er søgt efterlevet, men samlet set kan området ikke leve helt op til kravene i deklarationen. Hensigterne var højt prioriteret i de daværende Herning og Ikast Kommuner, og begge kommuner er derfor påtaleberettigede på deklarationen. Herning Kommune har i forbindelse med nærværende planforslag kontaktet Ikast-Brande Kommune, som gerne vil tiltræde ophævelsen af den pågældende deklaration.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til ophævelsen af servitutten i høringsperioden, og aflysning af servitut 18.04.1995 15702-57 Miljødeklaration mv afventer derfor blot den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan 31.E3.1. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 31.E3.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Bilag 1 - Høringssvar til lokalplan 31.E3.1
  • Bilag 2 - servitut18-04-1995-15702