Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

134. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan vedr. erhvervsom-rådet ved HI-Park

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan vedr. erhvervsom-rådet ved HI-Park

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. marts 2019 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse og en bemærkning til planforslagene.

 

Kommuneplantillæg nr. 59 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 59 vedr. erhvervsområde ved HI-Park og erhvervsområde til transport og logistikerhverv er udarbejdet for at bringe forslag til lokalplan nr. 31.E3.1 for Erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget ændrer den geografiske afgrænsning af de to rammeområder 31.E3 og 31.E7 med henblik på at afspejle de faktiske forhold i området. Derudover justerer tillægget på den mindst tilladte miljøklasse inden for rammeområde 31.E3 og ændrer i anvendelsesbestemmelserne. Tillægget ændrer ikke på bestemmelserne for rammeområde 31.E7 - Erhvervsområde til transport og logistikerhverv.

 

Kort med den fremtidige afgrænsning af kommuneplanrammerne.

 

Offentlig høring

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 7. marts til og med den 4. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse fra en virksomhed i området vedrørende lokalplanens byggelinjer, som behandles under den tilhørende lokalplansag, samt en bemærkning fra Vejdirektoratet vedrørende støjforhold og rammeområdernes afgrænsning til Herningmotorvejen, jf. Bilag 1 – Bemærkning fra Vejdirektoratet.

 

Vejdirektoratet skriver: ”Afgrænsning af rammeområderne bør tilpasses vejskel tilhørende statsvejen [red.: Herningmotorvejen]”.

 

Rammeområdernes afgrænsning langs motorvejen er ikke ændret i forbindelse med tillægget. Udover ændringer til bestemmelser i rammeområde 31.E3, er det udelukkende afgrænsningen mellem de to rammeområder samt afgrænsningen langs N.O. Hansens Vej, der er ændret med tillæg nr. 59. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at rammeområdernes afgrænsning allerede er tilpasset vejskel til motorvejen. Bemærkningen giver derfor ingen anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Tillæg nr. 59 fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområdet ved HI-Park endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Bilag 1 - Bemærkning fra Vejdirektoratet