Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

133. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 2. april 2019 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Øskovvej i Snejbjerg (3. etape) samt tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden kommet en bemærkning og en indsigelse til lokalplanforslaget, som er behandlet nedenfor.

Lokalplan nr. 51.B9.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse med de nedenfor anførte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart vest for det eksisterende boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg og er ca. 14 ha stort.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse i området må opføres i maksimum 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. Lokalplanområdet disponeres i fire delområder:

 

Delområde I omfatter et område til åben/lav bebyggelse.

Delområde II omfatter et område til  åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

Delområde III omfatter et område til fælles, fri og opholdsareal.

Delområde IV omfatter et område til dige, plantebælte og afstandszone.

 

Offentlig høring

Lokalplan nr. 51.B9.2 og tillæg nr. 69 har været i offentlig høring fra den 4. april til den 2. maj 2019, og der er kommet en bemærkning fra Vejdirektoratet og en indsigelse fra 8 beboere på Helstrupvej (4 naboejendomme til lokalplanområdet). Indsigelsen vedrører primært de trafikale forhold, og er behandlet i indsigelsesnotatet (se bilag).

 

På baggrund af indsigelsen indstiller forvaltningen, at lokalplanen endelige vedtages med følgende ændringer:

 

§ 4.3 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Stamvej A-B skal udlægges i en bredde af minimum 18 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",

§4 i lokalplanens bestemmelser tilføjes "Stamvej C-D skal udlægges i en bredde af minimum 12,5 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",

§ 4.2 i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at der ikke må etableres gennemgående veje og bestemmelsen ændres dermed til "Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres gennemgående veje, så Ørskovvej, Helstrupvej eller Gl. Ørskovvej forbindes".

Afsnittet "Lokalplanens indhold" i lokalplanens redegørelse tilføjes, at stamvej C-D-E på sigt kan betjene evt. fremtidig byudvikling vest for lokalplanområdet, og det pågældende afsnit ændres til "Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet, tænkes stamvejen i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet videreført til betjening af de fremtidige byudviklingsområder".

 

Kortbilag 2 og lokalplanens redegørelse tilrettes jf. ovenstående.

Forvaltningen har desuden erfaret, at den i lokalplanen beskrevne afstandszone på minimum 5 meter (i tilknytning til plantebæltet) ikke nødvendigvis skal være bredere end minimum 2 meter. Derudover vil den indstillede ændring af stamvej C-D-E bevirke, at afstandszonen kun skal etableres langs den strækning af plantebæltet, der ligger nord for stamvejen. Det indstilles derfor, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

 

 

 

Kortbilag 2, tilrettet i henhold til de indstillede ændringer.   

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape) endeligt vedtages med følgende ændringer;
at § 4.3 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Stamvej A-B skal udlægges i en bredde af minimum 18 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",
at §4 i lokalplanens bestemmelser tilføjes "Stamvej C-D skal udlægges i en bredde af minimum 12,5 meter med en kørebanebredde på minimum 7 meter. I den ene side af stamvejen skal der udlægges græsrabat med en bredde på minimum 1 meter og fællessti med en bredde på minimum 3 meter",
at § 4.2 i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at der ikke må etableres gennemgående veje og bestemmelsen ændres dermed til "Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres gennemgående veje, så Ørskovvej, Helstrupvej eller Gl. Ørskovvej forbindes",
at afsnittet "Lokalplanens indhold" i lokalplanens redegørelse tilføjes, at stamvej C-D-E på sigt kan betjene evt. fremtidig byudvikling vest for lokalplanområdet, og det pågældende afsnit ændres til "Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet, tænkes stamvejen i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet videreført til betjening af de fremtidige byudviklingsområder",
at § 9.4 i lokalplanens bestemmelser ændres til "Nord for stamvej C-D og i forlængelse heraf, skal der i delområde IV etableres en afstandszone mellem plantebæltet, jf. § 11.5, og udstykningen, i princippet som vist på kortbilag 2. Afstandszonen skal have en bredde på minimum 2 meter og henligge med græs", og
at lokalplanens kortbilag 2 og lokalplanens redegørelse tilrettes jf. ovenstående.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 51.B9.2 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

  • Indsigelsesnotat