Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

131. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-33-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 5. marts 2019, pkt. 51, at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 4. april 2019.

Der er i høringsperioden kommet en bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endelig vedtages med de foreslåede ændringer, som fremgår af nedenstående. 

Sagsfremstilling

 

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i tre delområder I, II og III.


Hvid prikket signatur- afgrænsning af lokalplanforslag 61.E6.2 + delområder I, II og III, samt kortlægning af byzone


Delområde I muliggør anvendelse til erhvervsformål, herunder erhvervsvirksomheder i form af kontorer og service- og udstillingsvirksomhed som lager/showroom, der ikke, eller kun i ubetydelig omfang, forurener med hensyn til støj, luft og trafik i miljøklasserne 3-4. Delområdet rummer både den eksisterende bebyggelse og de fremtidige udvidelsesmuligheder. Delområdet omfatter et stor byggefelt, der udover bebyggelse også inkluderer interne veje og parkeringsarealer.

Delområde II udlægger et mindre areal til parkering. Lokalplanen muliggør således at der etableres et afgrænset parkeringsareal til borgere, der deltager i forskellige arrangementer ved FDF, eller besøgende til de nærliggende rekreative områder, herunder Rind Plantage.

 

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal ved vedtagelse af nærværende lokalplanforslag overføres til byzone. Derfor er delområde III indarbejdet i lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen sikrer, at delområde III fortsat kan anvendes som rekreativt, grønt område.

 

Offentlig høring
Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i denne periode ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget. Dog har forvaltningen i samme periode holdt møde med ejer af virksomheden inden for lokalplanområdet, hvilket giver anledning til en mindre ændring i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Mødenotatet er vedhæftet sagen som bilag 1 - Mødenotat, og betragtes som en bemærkning fra virksomheden.

 

Bemærkningen omhandler forslag til ændringer i lokalplanens bestemmelser vedrørende terrænreguleringer.

 

Ifølge bestemmelsen må der ikke foretages permanente reguleringer af terrænet på mere end +/- 1 meter, og ikke nærmere skel til nabogrund end 1 meter. Bemærkningen vedrører et fremtidigt ønske om at forlænge den eksisterende vold i det sydlige skel mod nabo, idet volden er mellem 1,5 og 2 meter høj og beliggende i skel.

 

I den forbindelse vurderer forvaltningen, at den indkomne bemærkning medfører en ændring vedrørende lokalplanens bestemmelse §10.1, som foreslås ændres til følgende ordlyd: ''§10.1: Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 1 meter, og ikke tættere på skel end 1 meter, dog må der etableres en vold på op til 2 meter i skel, langs den sydlige og østlige afgrænsning til matrikel nr. 14eø, Lind By, Rind.

   

Teknik og Miljø har tilkendegivet, at der, i forbindelse med byggetilladelse til nybyggeri indenfor lokalplanens område, kan gives dispensation til skovbyggelinjen.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse med den anførte ændring i bestemmelserne.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 61.E6.2 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endeligt vedtages, dog således at §10.1 i lokalplanens bestemmelser ændres til følgende ordlyd:

''§10.1: Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 1 meter, og ikke tættere på skel end 1 meter, dog må der etableres en vold på op til 2 meter i skel, langs den sydlige og østlige afgrænsning til matrikel nr. 14eø, Lind By, Rind.''

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 61.E6.2 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

  • Bemærkning til lokalplanen, ved møde med Helms