Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

130. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 5. marts 2019, pkt. 50, foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 29. april 2019.

 
Der er indkommet en bemærkning til forslaget.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med de anbefalede ændringer. 

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63, der har til formål at muliggøre udvidelsen af den eksisterende virksomhed i området ved Tavlundvej i Lind.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 4. april 2019. Der er i den periode indkommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende det nye rammeområde 61.E6.

 

Bemærkningen kan ses i sin fulde længde i det vedhæftede bilag - Indsigelsesnotat til Kommuneplantillæg nr. 63 sammen med forvaltningens kommentarer hertil. Den sydlige del af rammeområde 61.E6 indgår i Herning Kommunes udpegning af overordnet grøn struktur og er registreret som potentielt naturbeskyttelsesområde i Herning Kommuneplan 2017-2028. På baggrund af Miljøstyrelsens bemærkning blev der udarbejdet en supplerende meddelelse af offentlig høring af kommuneplantillægget over en periode fra den 21. marts 2019 til den 18. april 2019.

 

Den overordnede grønne struktur skal bidrage til at beskytte og sikre vilde dyr, planter og naturtyper i kommunen. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det desuden, at potentielle naturbeskyttelsesområder skal søges udviklet, så de understøtter områdets natur, og så naturindholdet øges, og bestandene af vilde dyr og planter sikres.  

I forbindelse med den supplerende offentliggørelse af Kommuneplantillæg nr. 63 blev der indarbejdet en reduktion af arealet, der i Herning Kommuneplan 2017-2028 er udpeget som potentielt naturbeskyttelsesområde, da tillægget har til formål at udlægge et nyt rammeområde 61.E6, til erhvervsformål, hvilket er i strid med naturudpegningen. Det opdaterede kommunelantillæg nr. 63 med den indarbejdede ændring kan ses i det vedhæftede bilag - Supplerende Kommuneplantillæg 63.

 

Miljøstyrelsens bemærkningen gik på, at kommuneplantillægget manglede at redegøre for den reduktion. Af den grund blev der i kommuneplantillæggets redegørelse tilføjet et nyt afsnit, herunder ’’Kommuneplantillæggets forhold til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 - Overordnet grønstruktur’’, samt et oversigtskort over ændringer i udpegning af potentielt naturbeskyttelsesområde.   

 

Kommuneplantillæg nr. 63 har derfor været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til og med den 29. april 2019.

 

Der er udover Miljøstyrelsens indledende bemærkning herefter ikke indkommet yderligere bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

   

Forvaltningen indstiller derfor kommuneplantillæg nr. 63 til endelig vedtagelse uden yderligere ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Indsigelsesnotat til Kommuneplantillæg nr. 63