Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

128. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde ved Violens Kvarter i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde ved Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 2. april 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2008, og forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 4. april til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser og bemærkninger til planforslagene. Indsigelserne medfører ændringer i lokalplanforslaget.

 

Tillæg nr. 65 indstilles hermed til endelig vedtagelse med få ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter planlovens §14 mod opførelse af en etageboligbebyggelse. Et forbud efter Planloven skal følges af en lokalplan, som nærmere fastlægger, hvordan der kan opføres bebyggelse i området. Forbuddet betyder, at der også skal ske en justering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i forhold til bebyggelsestype og omfang.

 

Lokalplan 15.B5.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning, anvendelse, bebyggelsesforhold, og grønne områder. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 15.B5 – Boligområde ved Violens Kvarter, 15.B2 – Etageboliger i Engens Kvarter, og 15.R1 – Rekreativt område nord for Engens Kvarter. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 15.B5, i forhold til at den nordlige del af rammeområdet trafikbetjenes af Sahlholtvej og den midterste, samt sydligste del af rammeområde 15.B5, trafikbetjenes af stamveje via 15.B2 og 15.R1.

På baggrund af dette er der i kommuneplanramme 15.R1 fastlasgt, at den sydlige del af rammen kan gennembrydes af vej (Engens Kvarter) til trafikbetjening af 15.B5. Ændringen er foretaget på baggrund af, hvordan området trafikbetjenes i dag, og det er ikke vurderet at være hensigtsmæssigt, at rammeområdet trafikbetjenes via et boligområde og gennemskærer et grønt område.

 

Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår indsigelserne.

 

Der er efter Forvaltningens vurdering kommet indsigelser, som giver anledning til få ændringer i forslag til tillæg nr. 65 jfr. indstillingen.

 

   Fremtidig kommuneplanramme

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændringer,

 

at med kommuneplantillæg nr. 65 foreslås følgende bestemmelser for området: Indenfor Kommuneplanramme 15.B5 - Under bebyggelsesforhold ændres til:

    " Ved etageboliger må bebyggelse ikke opføres i mere end 2 etager."

     " Ved etageboliger må bebyggelseshøjden ikke overstige 8,5 m."

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.