Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

127. Foreløbig vedtagelse af rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-19 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup, og hermed frigøres arealerne til nye formål. Det nordlige område af den nye bydel Herning+ har været i udbud og er blevet solgt. Det sydøstlige område skal som det næste i udbud og forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 12.BL5.2 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 12.BL5.2 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Herning bymidte. Området afgrænses mod vest af Nørgaards Allé, mod nord af de ældste sygehusbygninger og mod øst og syd af 1½ etages byhuse, der ligger ud til henholdsvis Skolegade og Nørgaards Allé.

 

Lokalplanområdets størrelse er ca. 9000 m2 og udgøres af en del af matr. nr. 806a, Herning Bygrunde.

 

Området benyttes i dag til sygehus.

 

Luftfoto fra 2018. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at danne grundlag for omdannelse af området fra sygehus til en del af Herning+. Lokalplanen skal fastlægge overordnede rammer for områdets struktur og udvikling som grundlag for en opfølgende byggeretsgivende lokalplan. Området udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål. Lokalplanen skal desuden muliggøre nedrivning af bevaringsværdig bygning.

 

Lokalplanens indhold

Inden for lokalplanområdet er der eksisterende bygninger, der tilsammen danner en karréstruktur omkring et grønt gårdrum. De eksisterende bygninger kan nedrives, men den overordnede disponering af området skal følge princippet i den nuværende struktur og ny bebyggelse skal opføres som karrébebyggelse. Bygningen, som er markeret med skråskravering på lokalplankortet, er udpeget som bevaringsværdig og må, såfremt den bevares, ikke ombygges eller på anden måde ændres i modstrid med bygningens oprindelige arkitektur uden Herning Byråds tilladelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et samlet etageareal på maksimum 8000 m2 som tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse.

 

Bebyggelsen må opføres i minimum to etager og maksimum fire etager. Røde teglsten skal være et gennemgående materiale i det arkitektoniske udtryk.

 

Adgang til området skal ske via den eksisterende vejadgang fra Skolegade. Der skal fastholdes stipassage i den sydlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser og cykelparkering.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 20 % af etagearealet til boliger i op til to etager, 10 % af etagearealet til boliger fra tre til fire etager og 5 % af etagearealet til erhverv og institutioner. 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 12.BL5, lokalplan nr. 12.OF7.3 og 12.BL5.1.

 

Kommuneplanramme 12.BL5

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplan nr. 12.OF7.3 og 12.BL5.1

Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 12.OF7.3 og lokalplan 12.BL5.1. Lokalplan 12.OF7.3 for Psykiatrisk afdeling ved Herning Centralsygehus udlægger området til offentlige formål som sygehus og sociale institutioner. Rammelokalplan nr. 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning udlægger området til blandet bolig- og erhverv og dannede grundlag for det første udbud af Herning+.

 

Nærværende lokalplan er udarbejdet for at udlægge hele området til blandet bolig- og erhvervsformål samt at skabe et samlet plangrundlag for det kommende udbud og salg af grunden. Lokalplan 12.OF7.3 og den del af lokalplan 12.BL5.1, som bliver omfattet lokalplan 12.BL5.2, aflyses ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 12.BL5.2 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 12.BL5.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til lokalplan nr. 12.BL5.2