Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

126. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 18. februar 2019, pkt. nr. 27, godkendt, at der igangsættes planlægning for et område i landzone til nyt erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 efterfølger forslag til kommuneplantillæg nr. 92 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed ved Kølkær. Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenvorgvej ved Kølkær til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

 

 

Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning samt nære omgivelser

 

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning fra en virksomhed ved Kølkær. Virksomheden har de sidste år oplevet en større vækst, da der opleves en øget forespørgsel på deres produkter. For at kunne efterkomme denne forespørgsel på længere sigt, har virksomheden behov for øgede produktionsfaciliteter og bygningsmasse til produktion. Der er i den forbindelse søgt om mulighed for udvidelse med en ny hal på ca. 1000 m2.

 

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da området ikke er rammelagt som erhvervsområde. Den ønskede udvidelse af virksomheden overskrider mulighederne indenfor rammerne af Planlovens landzonebestemmelser. Derfor er der udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg jf. Lov om planlægning.

 

Lokalplanområdet ligger ved Resenborgvej nordvest for Kølkær og omfatter et areal på ca. 27.000 m2. Forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 har til formål at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til erhverv. I den forbindelse udlægger lokalplanforslaget et byggefelt hvor den nye hal skal etableres. Ny bebyggelse må etableres med en højde på maksimum 12,5 meter og en bebyggelsesprocent på 50% for den enkelte ejendom.

Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser vedrørende vejadgang, etablering af afskærmende beplantning omkring lokalplanområdet for at skabe sammenhæng til det omliggende landskab.  

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær foreløbigt vedtages

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 79.E16.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Lokaplanforslag 79.E16.1