Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

125. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 92 for erhverv ved Resenborgvej ved Kølkær

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 92 for erhverv ved Resenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 18. februar 2019, pkt. nr. 27, at der igangsættes planlægning for et område i landzone til erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 92, idet det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplan nr. 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Planområdet ligger langs med Resenborgvej ved Kølkær og omfatter ca. 27.000 m2. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed ved Kølkær. Det ansøgte projekt omhandler en udvidelse med en ny hal på ca. 1000 m2 sydøst for virksomhedens eksisterende bygninger.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 79.E16 til erhvervsformål ved Resenborgvej, som følger samme afgrænsning som lokalplanområde 79.E16.1.

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • forslag til Kommuneplantillæg 92