Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

124. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planerne skal muliggøre etablering af et område til boliger, liberalt erhverv og offentlige formål på arealet, der i dag omfatter Hammerum Skole.

 

Lokalplan 31.BL1.1 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune opfører en ny skole, Lindbjergskolen, som skal afløse de eksisterende Hammerum og Gjellerup skoler. Det forventes, at Lindbjergskolen tages i brug i 2020, og der er derfor behov for ny planlægning for området omkring Hammerum Skole.

 

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 4m og 4t Hammerum By, Gjellerup, der er kommunalt ejet. Området er ca. 3,9 ha stort og afgrænses af Ny Gjellerupvej mod vest, Hammerum Hovedgade mod syd, Agroskolen mod øst og et eksisterende boligområde mod nord. Lokalplanområdet anvendes i dag til skoleformål med bl.a. tilhørende boldbaner samt skoletandpleje. Lokalplanområdet omfatter desuden den oprindelige Hammerum Skole fra 1908, der er bevaringsværdig.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse, liberalt erhverv samt offentlige formål. Området disponeres i fire delområder, hvoraf de tre delområder rummer byggemuligheder og det fjerde delområde udlægges til rekreativt areal.

 

Delområde I udlægges til boliger i form af åben-lav eller tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Delområde II udlægges til boliger i form af tæt-lav eller etagebebyggelse. Der kan desuden etableres offentlige formål. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal højde på 12 meter.

Delområde III udlægges til liberalt erhverv og offentlige formål. Der kan desuden indrettes boliger i den bevaringsværdige bygning. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal hjøde på 12 meter.

Delområde IV udlægges til rekreativt areal og regnvandsbassin.

 

Der kan etableres vejadgang til lokalplanområdets delområde II, III og IV fra Ny Gjellerupvej mod vest og til delområde I og IV fra K. Møllers Vej mod nord/øst. Der må ikke etableres gennemkørende veje, der forbinder Ny Gjellerupvej og K. Møllers Vej. Der skal desuden etableres stiforbindelse, der forbinder den eksisterende sti fra Gjellerup mod nord med lokalplanområdet og K. Møllers Vej.

Områdets eksisterende grønne præg søges fastholdt med lokalplanen bl.a. i form af beplatningsbælte mod det eksisterende boligområde mod nord, grøn støjvold mod vest samt udpegning af bevaringsværdige træer og haveanlæg. Derudover stiller lokalplanen krav om åbenhed med en grøn afstandszone mellem Hammerum Hovedgade og bebyggelsen i den sydlige del af området (delområde III).

 

Med Lokalplanen stilles krav om at den oprindelige skolebygning fra 1908, der har høj bevaringsværdi, skal bevares. De andre eksisterende bygninger i lokalplanområdet, der har middel bevaringsværdi, kan nedrives. I forbindelse med det kommende salg af arealet, vil det blive vurderet, om det giver mening at bevare dele af den eksisterende bygningsmasse i område II.

 

 

Lokalplanens kortbilag 2, der viser områdets disponering i delområder mv.

 

Plangrundlag

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2. Derudover justerer tillægget indholdet og den geografiske afgræsning af den eksisterende ramme 31.B6.

 

Vejnavn

Det indstilles, at delområde II og III, der har vejadgang fra Ny Gjellerupvej får adresse på Ny Gjellerupvej, og at delområde I, der har vejadgang fra K. Møllersvej får ny adresse - f.eks. Bøgeparken, da området er afgrænset af karaktergivende bøgetræer.

 Udbud/salg
Forvaltningen forventer at udbyde ca. 14 boliggrunde til salg i delområde I i 2020, og delområde II og III forventes udbudt til salg som storparceller i begyndelsen af 2020.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade foreløbigt vedtages, idet afgrænsningen mellem delområde II og III flyttes nordpå, således afgrænsningen kommer til at gå umiddelbart nord for aulabygningen, og at anvendelsesbestemmelsen for delområde III §3.7 ændres til liberalt erhverv, bolig og offentlige formål. Slutteligt ændres §8.8 hvor materialet: ”beton – naturligt eller indfarvet i farverne sort, grå eller hvid.” udgår

 

at det nye vejnavn fastsættes til Bøgeparken.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 31.BL1.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 31.BL1.1