Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

122. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner og renovering af korsal hos Den Jyske Sangskole

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner og renovering af korsal hos Den Jyske Sangskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner, blandt andet for at imødekomme en ansøgning om renovering af korsalen samt toiletter på Den Jyske Sangskole.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts, samt efterfølgende Økonomi- og Erhvervsudvalg, samt Byråd blev en del af puljen til vedligeholdelse af kulturelle institutioners bygninger frigivet. Der blev på mødet fremlagt planlagte vedligeholdelsesarbejder for 502.500 kr. Kultur- og Fritidsudvalget indstillede at frigive 700.000 kr. ud af årets pulje på 999.000 kr., for at gøre forvaltningen i stand til at imødekommende løbende nødvendige vedligehold og reparationer på de kulturelle institutioners bygninger.

 

Siden frigivelsen er varmestyringen i Huset No7 gået i stykker. Et nyt anlæg beløber sig til mellem 200.000 og 250.000 kr.

 

Samtidig har forvaltningen modtaget en ansøgning om støtte til renovering af korsalen på Den Jyske Sangskole og toiletter i samme bygning. Toiletterne er utidssvarende og trænger til en renovering. Korsalen trænger til en renovering, både af vedligeholdelseshensyn og i forhold til at indrette salen, så den lever op til de mangeartede læringssituationer der gerne skal finde sted i salen. Korsalen skal både benyttes af Den Jyske Sangskole, Swinging Europe og byens borgere og foreninger. Salen skal indrettes æstetisk og funktionelt – i stor respekt for den historiske bygning, som salen er en del af.

 

Renoveringen andrager en udgift på budgetteret 463.000 kr., excl. moms, og finansieres således:

  • Der er indhentet 150.000 kr. fra Real Dania til projektet
  • Sponsorer og fonde i øvrigt står for 63.000
  • Den Jyske Sangskole finansierer selv 150.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget søges om støtte på 100.000 kr., som forvaltningen foreslår finansieret af puljen til vedligeholdelsesarbejde på de kommunale kulturinstitutioner.

 

For at fastholde muligheden for løbende at imødekomme mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på de kulturelle institutioner foreslås den resterende del af puljen frigivet. Der forventes aflagt regnskab for benyttelsen af midlerne ved årets udgang.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 299.000 kr. i 2019 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364098,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2019,
at der af de 299.000 kr. bevilliges et tilskud til renovering af korsal og toiletter på Den Jyske Sangskole på 100.000  kr. i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.