Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

121. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Kibæk

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

Kibæk IF anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 3,556 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og Kibæk IF har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 2,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Kibæk, hvor Kibæk IF skal finansiere den del af anlægsudgiften som ligger ud over 2,5 mio. kr.

 

Anlægsudgiften er med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter budgetteret til i alt 3,556 mio. kr.

 

Udgiften finansieres med 2,500 mio. kr. fra Herning Kommune og netto 1,056 mio. kr. fra Kibæk IF efter fradrag af moms. Kibæk IF har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads med henblik på overførsel til projektet.

 

Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse i efteråret 2019.

 

I det videre arbejde med anlægget inddrages den nyeste viden om miljøpåvirkning fra kunststofbanerne i samarbejde med miljømyndighederne. Desuden arbejdes der med foranstaltninger, som skal mindske transport af granulat væk fra banerne.Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen. Borgerlisten kunne ikke tiltræde.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. Kunststofbane i Kibæk. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på stednr. 318097 i 2019,

at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. i 2019 på samme stednr. vedr. indbetaling fra Kibæk IF,

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. , finansieret af de indbetalte midler fra Kibæk IF,

at

forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten kan ikke tiltræde, da de ønsker en mere miljørigtig løsning.

Bilag

  • Notat - fodboldbaner