Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

154. Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedr. salg af varmenet

Sagsnr.: 00.01.00-P30-2-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedr. salg af varmenet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Lone Nielsen (G) har henvendt sig til borgmesteren med ønske om at få et forslag forelagt Byrådet.

 

Sagen fremsendes til byrådets behandling, jf. kommunestyrelseslovens § 11. Efter normal praksis ville sagen have været på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til orientering forud for Byrådets behandling af sagen. Grundet fremsættelse af forslaget efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde har dette ikke været muligt.

Sagsfremstilling

Lone Nielsens forslag som fremsendt til borgmesteren:

 

"Forslag fra Borgerlisten vedrørende muligt tilbagekøb af varmeforsyningsnettet

 

På baggrund af den verserende debat vedr. salg af forbrugerne i Hernings varmenet, vil Borgerlisten anmode om at få sagen vedr. forbrugernes forkøbsret belyst.

 

Varmeforsyningslovens siger:

 

”§ 23 f. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris.

Stk. 2. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre, skal den eller de kommuner, hvori anlægget er beliggende, tilbydes at købe anlægget til markedspris.”

 

Varmeforsyningsloven er en forbrugerbeskyttelseslov og denne foreskriver i henhold til ovenstående en forkøbsret inden ledningsnettet kan overdrages til andre.

I den forbindelse ønsker Borgerlisten en politisk behandling af ønsker og muligheder for eventuelt tilbagekøb af forsyningsnettet.

I følge dagspressen har Verdo oplyst, at de køber Hernings Varmeforbrugere for 160 mio. kr. Dette skulle være en forhandlet pris, der bygger på tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Realistisk må det anslås, at den nedskrevne værdi af Hernings Varmeforsyning er 100 mio. kr. eller mindre og de 60 mio. kr. er goodwill.

 

Det kan bemærkes, at Horten Advokater i det notat, de har udarbejdet til Randers Kommune har skrevet følgende om Herning Kommunes forkøbsret:

 

”Herning Kommune har dog oplyst, at den ikke mener at have forkøbsret, da der er tale om en aktieoverdragelse. Det fremgår ikke af det materiale, Verdo har fremsendt til Randers Kommune, at varmenettet overdrages som en aktieoverdragelse, eller hvilket selskab, der er tale om.

 

Herning Kommune vil imidlertid have forkøbsret til aktierne, hvis aktierne i det varmeselskab, der ejer nettet, overdrages til Verdo. Herning Kommunes formodning om ikke at have forkøbsret, er derfor sandsynligvis ikke korrekt.”

 

På Baggrund af ovenstående ønsker Borgerlisten en politisk stillingtagen til følgende forslag:

 

1.) Afdækning af de juridiske forhold, der skulle give Herning Kommune forkøbsret.

 

2.) Såfremt den juridiske afklaring viser, at Herning Kommune har forkøbsret i henhold til Varmeforsyningslovens § 23f, at Byrådet nu stemmer om en positiv tilkendegivelse af, at man vil gå videre med forhandlinger om overtagelse af varmeforsyningsnettet, hvis det kan erhverves til en fordelagtig pris.

 

Bilag: Notat fra Horton advokaterne." 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at byrådet tager stilling til Lone Nielsens forslag
Borgmesteren indstiller,

Beslutning

Byrådet konstaterer, at der ikke er en forkøbsret.

Bilag

  • Horten Advokater notat.pdf