Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

153. Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedrørende forkøbsret

Sagsnr.: 00.01.00-P30-3-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedrørende forkøbsret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Lone Nielsen (G) har henvendt sig til borgmesteren med ønske om at få et forslag forelagt Byrådet.

 

Sagen fremsendes til byrådets behandling, jf. kommunestyrelseslovens § 11. Efter normal praksis ville sagen have været på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til orientering forud for Byrådets behandling af sagen. Grundet fremsættelse af forslaget efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde har dette ikke været muligt.

Sagsfremstilling

Lone Nielsens sagsfremstilling, som sendt til borgmesteren:

 

"Spørgsmål vedr. forkøbsret på ejendommen matr. nr. 2i og 2k, Brændgårde, Herning Jorder.

 

Baggrunden er, at Herning Kommune, den 19. maj 2003 har indgået aftale med gårdejer vedrørende oplæg af jord og eventuelt etablering af campingplads på gårdejerens tilhørende areal, matr. nr. 2 i og 2 k Brændgarde, Herning Jorder.

 

I aftalen står der:

”Såfremt Herning Kommune eller en person, med hvem Herning Kommune indgår aftale herom, ønsker at anlægge campingsplads på arealet eller at udnytte arealet til et tilsvarende formål, vil dette blive erhvervet ved ekspropriation.”

Endvidere står der:

”Ved nærværende aftale erhverver Herning Kommune forkøbsret til arealet, når og hvis den nuværende ejer ønsker at afhænde det.”

 

Arealet er i april 2018 købt af Jacobsen Group.

 

Det fremgår ikke, at Herning Kommune har taget stilling til at gøre forkøbsretten gældende eller søgt betaling for det arbejde, der er udført på ejendommen i forbindelse med salget.

 

Borgerlisten er af den opfattelse, at det er normal praksis at sager om Herning kommunes forkøbsrettigheder forelægges Økonomi og Erhvervsudvalget.

 

Efter Borgerlistens opfattelse ville det have været naturligt, at borgmesteren/forvaltningen havde varetaget skatteydernes interesse, i forbindelse med den forkøbsret kommunen har erhvervet.

 

Desuden er der tvivlsspørgsmål vedr. hvilke arbejder kommunen forpligter sig til i forbindelse med denne type udstykningssager. I ovennævnte sag er det kommunen der betaler både for ekspropriation af tredjemands ejendom og anlæggelse af rundkørsel.

 

Derfor vil Borgerlisten gerne indstille til byrådet, at der bliver udarbejdet en redegørelse med svar på følgende:

 

Hvordan er praksis i forhold til om Herning kommune skal gøre brug af eller kapitaliserer deres tinglyste forkøbsrettigheder?

 

Er den pågældende sag behandlet anderledes end andre sager om forkøbsret?

 

Hvordan er praksis i forhold til betaling af rundkørsler mv. i forbindelse med udstykningssager i Herning kommune?

 

 

Bilag:

Aftale om forkøbsret.

Tingbogsattest"

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at byrådet tager stilling til Lone Nielsens forslag.
Borgmesteren indstiller,

Beslutning

Byrådet konstaterer, at korrekt praksis er overholdt.

 

Fra mødets start var der omdelt redegørelse til sagen.

Bilag

  • Aftale om oplægning af jord samt forkøbsret..pdf
  • Tinglysning af salg.pdf
  • Notat til Byrådet om forkøbsret