Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

119. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Invitation til Landdistriktsforskningens Dag.pdf
 

120. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2022

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2022

Sagsfremstilling

Forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2022.


Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilføjelser er indskrevet i sagen.Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2022:


Januar

17.

Februar

28.

Marts

28.

April

Ingen

Maj

2.

Juni

13.

Juli

Ingen

August

15.

September

5. + 26.

Oktober

Ingen

November

7.

December

12.Byrådets møder i 2022:


Januar

25.

Februar

Ingen

Marts

8. Temamøde - 15.00-16.30

April

5.

Maj

10. Temamøde - 15.00-16.30

Juni

21. Temamøde - 15.00-16.30

Juli

Ingen

August

23.

September

13. Temamøde - 15.00-16.30

Oktober

4.

November

15. Temamøde - 15.00-16.30

December

20.Antallet af møder i 2022 er 10 som de forudgående år.


Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:


25. april

22. og 23. august


Der afholdes introseminar: 11. og 12. januar


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at mødekalenderen for 2022 godkendes, herunder at der afholdes introseminar den 11. og 12. januar, og at der afholdes 5 temamøder i forbindelse med byrådsmøder i marts, maj, juni, september og november.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Mødekalender 2022
 

121. Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk ansøger om kommunegaranti

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk ansøger om kommunegaranti

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk har fremsendt anmodning om en kommunegaranti til en byggekredit, der senere konverteres til et lån på op til 38 mio. kr. i forbindelse med investering i et varmepumpe produktionsanlæg.

Sagsfremstilling

Sdr. Felding Varmeværk har på nuværende tidspunkt et teknisk udtjent produktionsanlæg (fliskedel), hvorfor de har afdækket fremtidige scenarier i samarbejde med Dansk Fjernvarmes Projektselskab.


Her er de kommet frem til en løsning, hvor der skal investeres i et varmepumpeanlæg på 3MW, samt en elkedel på 10MV og hertil en akkumuleringstank.

Med denne løsning vil de opnå en høj energieffektivitet, udnyttelse af vedvarende energi (vindenergi og udeluft), bidrag til sektorkobling, fleksibelt energisystem samt mulighed for effektiv lagring af overskudsstrøm til varme.

Projektet er udover at være grønt og fleksibelt også den løsning, der frembringer den laveste varmepris for forbrugerne hos Sdr. Felding Varmeværk i fremtiden.


Den samlede investering vil udgøre 38 mio. kr.

I den forbindelse ansøges om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på op til 38 mio.kr., der efterfølgende skal konverteres til et fast forrentet lån med en løbetid på 20 år.


Ifølge Lånebekendtgørelsen vil en eventuelt garantistillelse ikke belaste den kommunale låneramme.


Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet.
Desuden opkræves der en årlig provision på 0,5 % af restgælden pr. ultimo året.


Herudover kan oplyses, at ifølge selskabets vedtægter §7.1 "kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån."


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 38 mio. kr.
at garantien gives under forudsætning af, at lånet alene anvendes til finansiering af udgifter vedrørende det angivne projekt
at garantien er betinget af, at de relevante myndighedsgodkendelser er opnået,
at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet og at der herudover opkræves en årlig provision på 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 21 Renteindtægter, funktion 07 58 79.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

122. Behandling af revisionsberetning nr. 21 vedrørende udgifter der er omfattet af statsrefusion for 2020

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Behandling af revisionsberetning nr. 21 vedrørende udgifter der er omfattet af statsrefusion for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens revision E&Y har den 15. juni 2021 fremsendt revisionsberetning nr. 21 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med revisionen på det sociale område:


Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, samt

procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.


Revisionens bemærkninger:

Revisionsberetningen har givet anledning til bemærkninger vedrørende manglende revisionserklæring for KY (Kommunens Ydelsessystem) og forbehold i revisionserklæringen for KSD (Kommunens SygeDagpengesystem), for nøjagtigheden i beregningen af sygedagpenge og refusion.

Desuden er der taget forbehold i erklæringen for beboerindskudslån.

Besvarelse:


Revisionsbemærkningerne omkring manglende revisorerklæring for KY, samt forbeholdet i revisorerklæringen for KSD, omkring nøjagtigheden i beregningen af sygedagpenge og refusion, gør sig gældende for alle kommuner, som anvender de to systemer.
I mellemtiden er den manglende revisorerklæring for KY dog udstedt.


Forbeholdet omkring Beboerindskudslån vil blive løst via en berigtigelse i 2021.


I det øvrige revision er der ikke fundet fejl og mangler.

Opfølgning på tidligere revisionsberetninger:

Der forekommer ifølge decisionsskrivelsen fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) vedrørende regnskabsåret 2019 to forhold til opfølgning fra 2019. Forholdene vedrører kommunens reberegning af fleksløntilskud samt beboerindskudslån.
Opfølgningen har vist, at kommunen har reberegnet de relevante sager og iværksat initiativer med henblik på at sikre, at normallønnen indkodes korrekt.

Forholdet anses dermed for afsluttet.


Revisionsberetning nr. 21 er behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. august 2021 og Social- og Sundhedsudvalgets møde den 18. august 2021.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Revisionsberetning nr. 21 godkendes med den afgivne besvarelse på revisionsbemærkningerne
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • 2021_p_Revisionsberetning nr 21 Social 2020_Herning Kommune.pdf
 

123. Afsluttende godkendelse af Årsregnskab 2020

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Afsluttende godkendelse af Årsregnskab 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2020 samt revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af årsregnskabet 2020 fremsendes til godkendelse.

Herudover vedlægges revisionspåtegningen til årsregnskabet til orientering.


Herning Kommunes årsregnskab for 2020 blev fremlagt i Byrådet den 20. april 2021, hvor det blev godkendt, at regnskabet blev oversendt til revisionen (EY).

Revisionen af årsregnskabet er nu færdigt, og revisionen har fremsendt deres afsluttende beretning for regnskabsåret 2020.


Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af august måned.


Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Ved den finansielle revision efterprøver revisionen, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.


Ved den juridisk-kritiske revision efterprøves, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.


Ved forvaltningsrevision vurderes, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Revisionen af årsregnskabet for 2020 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.


Revisionsbemærkning


Revisionen har afgivet en revisionsbemærkning vedrørende manglende revisionserklæring KY (Kommunens Ydelsessystem), samt forbeholdet i revisionserklæring for KSD (Kommunens SygeDagpengesystem)


Forslag til besvarelse af denne bemærkning fremgår af andet punkt på denne dagsorden

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Revisionsberetning nr. 22, Afsluttende revisionsberetning for 2020, godkendes
at Årsregnskabet for 2020 hermed også godkendes
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • 2021_p_Revisionsberetning nr 22 afsluttende_Herning Kommune.pdf
 • 2021_e_Påtegning årsregnskab 2020_Herning Kommune.pdf
 

124. Fællesbo søger godkendelse af salg af ejendommen Lindegårdsvej 1

Sagsnr.: 03.10.02-P19-2-21 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Fællesbo søger godkendelse af salg af ejendommen Lindegårdsvej 1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo har sendt ansøgning om godkendelse af salg af ejendommen beliggende på Lindegårdsvej 1 i Herning. Boligselskabet Fællesbo ønsker at sælge ejendommen til Børnehuset Lindely, der i dag lejer sig ind i ejendommen og driver daginstitution. Det kræver kommunens godkendelse, hvis et alment boligselskab vil afhænde ejendom. Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender ansøgningen om salg.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fællesbo har sendt ansøgningen om salg af matr. nr. 1294d, beliggende på Lindegårdsvej 1 i Herning.


Ejendommen er opført i 1973 og afdeling 102 består alene af denne bygning. Lindegårdsvej 1 er en fritliggende bygning på 275 m2 beliggende på en særskilt matrikel på 1.557 m2. Børnehaven Lindely blev oprettet som en selvejende institution af Herning Sogns Menighedsråd i 1973. Herning Kommune opsagde kontrakten med bestyrelsen i 2011 gældende fra den 31. juli 2012. Efterfølgende besluttede bestyrelsen, forældregruppen og menighedsrådet at oprette den private institution Børnehuset Lindely fra den 1. august 2012.


Børnehuset Lindely henvendte sig i 2019 til Fællesbo med en forespørgsel om tilbygning til institutionen. Fællesbo oplyser, at de på grund af opnåede erfaringer ikke længere er interesserede i at udleje ejendomme til institutioner, hvorfor de i stedet foreslog, at institutionen købte ejendommen. Institutionen er interesseret i at købe og har indtil nu brugt tid på at få finansieringen på plads. Der er ingen boliger i denne afdeling og bygningen har siden opførelse alene været anvendt til daginstitution.


Beboerdemokratiet


Organisationsbestyrelsen har godkendt salget på møde afholdt den 27. april 2021. FællesBos organisationsbestyrelse har fået mandat af repræsentantskabet til at træffe beslutninger vedrørende køb og salg. Der er ingen afdelingsbestyrelse, da afdelingen alene består af denne ene ejendom, der er et erhvervslejemål.


Økonomi


Bogført værdi af oprindelig bygning er nedskrevet til 0 kr. Opsparede vedligeholdelseshenlæggelser udgør 168.333,26 kr. Institutionen har indbetalt 42.296 kr. i indskud. Kontant pantebrevsrestgæld vedrørende ombygning udgør 746.026,56 kr. pr. 31/12 2020. Skattemæssig kursværdi af lånet udgør 839.689,82 kr. pr. 31/12 2020. Handelsomkostninger deles 50/50 mellem parterne. Af opsparede vedligeholdelseshenlæggelser betales 100.000 kr. til køber.


Ved hel eller delvis afståelse af dele af boligafdelinger tilhørende almene boligorganisationer, herunder institutionsbygninger, skal afdelingens kreditorer primært inddækkes af provenuet. Derudover skal øvrige omkostninger forbundet med salget, inddækkes af provenuet.


Ejendommen er af mægler vurderet til 1.000.000 kr. Børnehuset Lindely ønsker at erhverve ejendommen til 1.000.000 kr.


Ved et salg ud fra ovenstående oplæg, forventes således et mindre overskud, som tilfalder dispositionsfonden.

Økonomi

Herning Kommune har ikke stillet garanti for de lån, der indfries i forbindelse med salget, og salget har således ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at ansøgningen om salg godkendes
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

125. Landsbycenter Vind søger om godkendelse af ændret projektplan

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Landsbycenter Vind søger om godkendelse af ændret projektplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med henvisning til budgetforligsbeslutning af september 2020 søger Landsbycenter Vind om udvalgets godkendelse af alternativ løsning på flytning af ventilation og udskydelse af renovering af klubhus.


Der søges om, at Herning Kommune med coronasituationen in mente anser de anførte projektændringer og målet med den samlede bevilling på 670.000 kr. for opfyldt.

Sagsfremstilling

Jf. indgået budgetforlig er der i budget 2021 afsat 670.000 kr. til Landsbycenter Vind til gennemførelse af 3 delprojekter på i alt 1,104 mio. kr. mod en forventet egenbetaling på 434.000 kr. hhv.


 1. Flytning af ventilationsanlæg til over tag for at tilvejebringelse af lagerplads: 340.000 kr.
 2. Udfasning af oliefyr og installering af 2 varmepumper: 375.000 kr.
 3. Udvendig renovering af klubhus med nyt tag, efterisolering mm.: 389.000 kr.


I foråret 2021 besluttede bestyrelsen for Landsbycenter Vind i lyset af coronasituationen at droppe punkt 1 med flytning af ventilationsanlæg over tag mhp. på tilvejebringelsen af lagerplads.


En beslutning, som blev truffet på baggrund af en udfordret økonomi og den kendsgerning, at bestyrelsen i 2020 øjnede en mulighed for i stort omfang at løse lagerudfordringen med en udvidelse af et aktuelt projekt med et offentligt døgnåbent toilet i forbindelse med de mange udendørs aktiviteter (fx. krolf, fitnessanlæg, legeplads mm) i tilknytning til centret.


Byggeriet beløb sig til i alt 340.000 kr. og er gennemført i 2020. Byggeriet blev finansieret via landsbykontaktmidler, overskud fra landsbyfesten i 2019, lokal sponsor samt frivilligt arbejde.


Bestyrelsen besluttede endvidere, at planen for gennemførelsen af projekt 2 med udfasning af oliefyr og installation af varmepumper igangsættes medio 2021. Der er ingen ændringer til dette delprojekt.


Endeligt besluttede bestyrelsen at udskyde delprojekt 3 vedr. renovering af klubhus. Dvs. en projektændring, som består i ønsket om en udsættelse fra 2021 til 2022 foranlediget af økonomiske årsager på grund af Covid-19 og den seneste tids store lejeindtægtstab og manglende indtjening/overskud på arrangementer på tværs af foreningslivet. Hertil kommer afledt stigning i byggepriser og -materialer og udfordringer i forhold til leverancer.


Landsbycenter Vind søger om udvalgets godkendelse af ændring og disposition ift. projekt 1 samt anmodning om overførsel af tilskud til projekt 3 fra 2021 til 2022.


Der søges om, at Herning Kommune med coronasituationen in mente anser de anførte projektændringer og målet med den samlede bevilling på 670.000 kr. for opfyldt.


Tilskuddet på i alt 670.000 er forholdsmæssigt fordelt på de 3 projekter med flg. beløb:

 • Projekt 1: 206.000 kr.
 • Projekt 2:.228.000 kr.
 • Projekt 3: 236.000 kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at forholdsmæssigt reserveret tilskud til projekt 1 på 206.000 kr. bortfalder, idet udfordring med tilvejebringelse af lagerplads allerede er gennemført og løst i 2020
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 228.000 kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031084, til projekt 2, udfasning af oliefyr og installation af varmepumper,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 236.000 kr. i 2021 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031084, til projekt 3, renovering af klubhus til gennemførelse i 2022,
at udbetaling af tilskud er under forudsætning af dokumentation for, at egenfinansieringen er tilvejebragt, og at Landsbycenter Vind har indhentet de nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse,
at den samlede anlægsudgift på 464.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2021 på samme stednr.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

126. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-20 Sagsbehandler: Mette Møller  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Planforslagene skal give mulighed for at opføre én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med tilhørende parkering og grønne friarealer, samt areal til trafikafvikling. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan fremstå som flere enheder under samme tag.

Kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor ledsages lokalplanforslaget af tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 (bilag 1). Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.


Med kommuneplantillæg nr. 2 gives der mulighed for én enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning. Der er tale om en eksisterende butik på cirka 900 m2, som er blevet opført i 1963 på baggrund af Byplanvedtægt nr. 9, som nu optages i Herning Kommuneplan 2021-2032 med mulighed for udvidelse.


Der gives med kommuneplantillægget mulighed for en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning på op til 1.200 m2 bruttoetageareal inklusiv personalefaciliteter.


Kommuneplanramme 13.B2 tilføjes ”en enkeltstående butik” i kommuneplanens hovedstrukturafsnit for detailhandel. Rammeområdets afgrænsning og øvrige bestemmelser ændres ikke.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen ikke betyder en ændring af Herning Kommunes overordnede detailhandelsstruktur, da der er tale om udvidelse af en eksisterende butik til lokalområdets daglige forsyning. Ved at give mulighed for en udvidelse kan en utidssvarende butik moderniseres, og den lokale indkøbsmulighed kan fastholdes. Dagligvarebutikken vil medvirke til at fremme et varieret butiksudbud for den nordlige del af Herning By, med god adgang for de forskellige trafikarter, især for gående og cyklende.


Hvid stiplet markering viser kommuneramme 13.B2 og en røde markering viser lokalplanafgrænsningen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • TilForløbigVedtagelse_Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for kommuneramme 13.B2
 

127. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-20 Sagsbehandler: Mette Møller  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet 12. august 2019 at igangsætte en ny lokalplan for en dagligvarebutik på Porsvænget i Herning.

Forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 giver mulighed for at opføre én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med tilhørende parkering og grønne friarealer, samt areal til trafikafvikling. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan fremstå som flere enheder under samme tag.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan og følges derfor af et tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplan nr. 13.B2.1 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet 12. august 2019 at igangsætte en ny lokalplan for en dagligvarebutik på Porsvænget i Herning. Planlægningen skulle tage udgangspunkt i skitseforslagets model 2 som var kendetegnet af at have en dagligvarebutik mod nord og 12 almene familieboliger mod syd og parkeringsarealer derimellem.

Planen var oprindeligt et samarbejde mellem FællesBo og Coop, hvormed de inkluderede 12 almene boliger. Da der ikke er bevilliget en almenboligkvote til de 12 boliger, er boligerne taget ud af projektet.

Forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 er udarbejdet på baggrund af driftsoperatørens ønske om at opføre en ny og større dagligvarebutik med apotek, tilhørende parkering samt grønne arealer, og derved nedrive og erstatte den eksisterende bebyggelse.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er et cirka 4.950 m2 stort område i et boligområde i den nordvestlige del af Herning, hvor det i nord, øst og syd grænser op til henholdsvis H.P. Hansens Vej, Fruehøjvej og Porsvænget

Bebyggelsen i nærområdet er primært almen etageboligbebyggelse opført 2-4 etager i rød tegl.

På den sydlige del af området ligger der i dag en dagligvarebutik og apotek på i alt cirka 900 m2 med tilhørende parkering. På den nordlige del af området ligger en bygning, som tidligere har været daginstitution med tilhørende legeplads.

I lokalplanområdet er der flere træer, specielt store egetræer, som er vurderet bevaringsværdige, og som indgår som en del af det grønne areal langs H.P. Hansens Vej.


Eksisterende forhold. Hvid stiplet markering viser lokalplanafgrænsningen.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 13.B2.1 (bilag 1) giver mulighed for at opføre i alt 1.200 m² til dagligvarebutik til lokalområdets forsyning.

Lokalplanområdet må anvendes til detailhandel med dagligvarer inden for virksomhedsklasse 1-3. Dagligvarebutikken må fremstå som flere små enheder under samme tag således, at det er muligt for det eksisterende apotek at blive genhuset og være en del af den nye dagligvarebutik. Det vil dermed være muligt at opretholde de eksisterende servicefunktioner i lokalområdet.


Placering

Lokalplanen udlægger et byggefelt, som sikrer eksisterende og nye grønne områder ud mod H.P. Hansens Vej, Fruehøjvej og Porsvænget. Lokalplanen stiller ikke krav til dagligvarebutikken konkrete placering i området, men udlægger en række bestemmelser, som skal sikre en god disponering af området, samt gode forbindelser til nærområdet.


Bebyggelsens fremtræden

For at indpasse den nye dagligvarebutik i det omkringliggende boligbebyggelse stiller lokalplanen krav til butikkens udseende. Butikken skal derfor primært opføres i en rød tegl, som er kendetegnet for området og med detaljer i trælistebeklædning. Da taget ville kunne ses fra de omkringliggende etagebyggerier, skal det være et fladt grønt tag (sedum tag), hvor tekniske installationer skal være afskærmet.


Støj

Der er udarbejdet en støjrapport for projektforslaget, som viser, at det er nødvendigt at opsætte støjafskærmning mod boligerne mod vest for, at dagligvarebutikken kan overholde gældende grænseværdier for støj. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der skal etableres en støjafskærmning mellem butikken og etageboligerne vest for lokalplanområdet. Foruden at håndtere støjgenerne stiller lokalplanen også krav til støjafskærmningens udseende, således at dagligvarebutikken og støjafskærmningen fremstår som én helhed i lokalområdet.


Grønne arealer

Lokalplanen stiller krav om, at arealerne ud mod H.P. Hansens Vej, Fruehøjvej og Porsvænget skal være grønne, så der bliver skabt en grøn ramme om bygning, parkeringspladser og veje samt sammenhæng til især de grønne arealer langs H.P. Hansens Vej. Der stilles også krav til bevaring af de bevaringsværdige træer, specielt egetræer, i lokalplanområdet. Dog tillades det under anlægsfasen at fælde de eksisterende bevaringsværdige træer, der står midt på grunden, såfremt de erstattes med nye egetræer af en vis størrelse langs vejene.


Trafikafvikling

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for parkeringsforhold, vejadgang og stiforbindelser i området, for at sikre trygge forhold for både bløde og hårde trafikanter. Lokalplanen fastlægger at området skal vejbetjenes med én overkørsel fra Fruehøjvej, som skal være ind- og udkørsel for kundebiler samt indkørsel for varelevering. Vareleverings udkørsel skal ske via en overkørsel til Porsvænget. Det er et krav at al manøvreareal for varelevering med sættevogn, varebiler og lignende holdes inden for lokalplanområdets afgrænsning.


Lokalplankortet fra lokalplanens kortbilag 2.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 13.B2.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 13.B2.1 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 13.B2.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • TilForløbigVedtagelse_Forslag til lokalplan 13.B2.1 – Dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning
 

128. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 vedr. boligområde ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-21 Sagsbehandler: Mette Korsgaard Kjeldgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 vedr. boligområde ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Tillægget skal sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for et boligområde ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 21.B7.3 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, hvad angår afgrænsning og anvendelse for rammeområde 21.R3 og 21.B7. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forslag til kommuneplantillægget udvider afgrænsning for rammeområde 21.R3 samt ændrer afgrænsning for 21.B7 ved at overføre en del af rammeområde 21.B7 til rammeområde 21.R3. Derved følger rammeområderne det eksisterende vejforløb - Skalmejevej og Hjejlevej, og de eksisterende matrikler inden for området.


Da lokalplan 21.B7.3 skal give mulighed for etablering af regnvandsbassin tilføjer kommuneplantillægget bestemmelser vedrørende anvendelse, så der gives mulighed for etablering af regnvandsbassin inden for både rammeområde 21.R3 og 21.B7.


Forslag til ny afgrænsning for rammeområde 21.R3 og 21.B7

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for rammeområde 21.R3 og 21.B7
 

129. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-21 Sagsbehandler: Mette Korsgaard Kjeldgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds samt tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplanforslaget skal give mulighed for etablering af et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds.

Forslag til lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Skalmejevej og Hjejlevej i den sydvestlige del af Sunds og er ejet af Herning Kommune. Lokalplanområdet har et areal på cirka 6 ha. og omfatter matrikel nr. 4ev samt en del af matrikel nr. 6dm og 8a Sunds Præstegård, Sunds.


Området afgrænses af Hjejlevej mod syd og af Sunds Idrætsforening og deres tilhørende arealer mod vest. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af et rekreativt grønt område og mod nord af et eksisterende åben-lav boligområde samt cykelsti. Lokalplanområdet opledes af Skalmejevej og der udlægges areal på begge sider af vejen. Området er i dag ubebygget, og fremstår som dyrket markareal.


Lokalplanafgrænsning og de nære omgivelser


Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, åben-lav på små grunde og tæt-lav boligbebyggelse. Området disponeres i tre delområder, hvoraf de to delområder rummer mulighed for bebyggelse, og det tredje delområde giver mulighed for regnvandsbassin, rekreativt areal og parkering til offentlige formål.


 • Delområde I må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse, anlæg til håndtering af regnvand, veje, stier og grønne friarealer.
 • Delområde II må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel og åben-lav på små grunde, anlæg til håndtering af regnvand, veje, stier og grønne friarealer.
 • Delområde III må kun anvendes til anlæg til håndtering af regnvand, rekreative formål og parkering til offentlige formål.


Lokalplanen giver i delområde I mulighed for udstykning af grunde til åben-lav bebyggelse med en grundstørrelse på minimum 700 m2 og maksimum 1200 m2. Bebyggelsen kan opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. I delområde II er der mulighed for udstykning af grunde til tæt-lav bebyggelse og åben-lav på små grunde med en grundstørrelse på minimum 400 m2. Bebyggelsen kan opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.


Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Skalmejevej. Der skal desuden etableres stiforbindelser indenfor lokalplanområdet, som forbinder området med den eksisterende cykelsti mod nord og det rekreative grønne areal mod øst.


Langs Skalmejevej og Hjejlevej skal der etableres et beplantningsbælte. Beplantningsbæltet skal fungere som afskærmning for de omkringliggende veje og vil fremstå som en naturlig afgrænsning af lokalplanområdet. Bæltet er en fortsættelse af de eksisterende beplantningsbælter ved boligområdet langs Skalmejevej nord for lokalplanområdet og langs Hjejlevej sydøst for lokalplanområdet. Derudover skal der etableres et grønt friareal mellem delområde I og II. Det grønne areal vil indgå i lokalplanområdet som en naturlig opdeling mellem tæt-lav boligbebyggelsen mod øst og åben-lav boligbebyggelsen mod vest.


Der kan indenfor lokalplanområdets delområde I og III etableres regnvandsbassin. I delområde I kan der etableres et forbassin i områdets sydvestlige hjørne på øst siden af Skalmejevej. Dette bassin leder regnvand til hovedbassinet, som kan etableres i delområde III på vest siden af Skalmejevej. Hovedbassinet skal håndtere regnvand fra det kommende boligområde inden for lokalplanområdet samt fremtidige boligområder syd for Hjejlevej.


Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen kommet et ønske fra Sunds Idrætsforening om mulighed for, at en del af delområde III kan benyttes til parkeringsareal. Derfor er der i lokalplanen givet mulighed for, at der kan etableres parkering til offentlige formål inden for delområde III i tilfælde af, at de har behov for at udvide deres parkeringsarealer til brug ved større arrangementer. Parkeringsarealerne er ikke finansieret og der er ikke yderligere planlægning for parkeringspladser i delområde III på nuværende tidspunkt.


Herning kommuneplan

Lokalplan nr. 21.B7.3 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning for rammeområde 21.R3 og 21.B7 ved at overføre en del af rammeområde 21.B7 til rammeområde 21.R3. Derved følger rammeområderne det eksisterende vejforløb – Skalmejevej og Hjejlevej, og de eksisterende matrikler. Derudover justerer tillægget bestemmelser om anvendelse for rammeområderne, så der gives mulighed for etablering af regnvandsbassin inden for både rammeområde 21.R3 og 21.B7.


Vejnavn

Forvaltningen anbefaler at boligområderne får ét vejnavn som gælder for hele lokalplanområdet, samt at vejene inden for lokalplanområdet navngives Skalmejevej. Området har vejadgang fra den eksisterende vej, Skalmejevej, og er beliggende syd for et eksisterende boligområde som ligeledes har adresse på Skalmejevej.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 21.B7.3 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til lokalplan 21.B7.3 - Boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds
 

130. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Wedelsborgvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-20 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Wedelsborgvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Julie Krengelund Bertelsen

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 14. september 2020, sag om igangsættelse af ny planlægning for etablering et nyt boligområde på matriklerne nr. 11ad, 11acd og 11acc, alle Tjørring, Herning Jorder.

Området, der er et tidligere erhvervsområde, afslutter hermed et større boligområde fra syd mod nord frem til Wedellsborgvej.

Forslag til lokalplan nr. 41.B5.1 for Boliger ved Wedellsborgvej i Tjørring, indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 11.703 m2 er beliggende i den sydlige del af Tjørring.

Mod nord og vest er et større erhvervsområde samt et stort boligområde mod syd og øst.


Lokalplanområdets afgrænsning


Lokalplanen giver mulighed for at omdanne et erhvervsområde til nyetablering af tæt-lav boliger eller etageboligbebyggelse i op til 3 etager.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed er fastsat til 60, med tilhørende bil- og cykelparkering samt grønne friarealer.


Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder:


Delområde I må kun anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse, samt veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde II må kun anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse, samt veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde III må kun anvendes som grønt areal og må ikke bebygges.


Bebyggelsen må indenfor delområde I eller II kun opføres som tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel eller etageboliger med vandret lejlighedsskel. Der må ikke være en blanding af de to typer bebyggelse indenfor det samme delområde.

Etagebebyggelsen må maksimalt opføres i 3 etager med en maksimalhøjde på 12,5 meter.


Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Wedellsborgvej. Hvis delområde I og II ikke udstykkes på samme tid, må delområde II kun vejbetjenes fra Knuthenborgvej.

Der må kun være ind- og udkørsel fra Wedellsborgvej, hvis de to delområder disponeres som én samlet bebyggelse.
Der etableres ligeledes stiforbindelser til de øvrige veje i området af hensyn til de bløde trafikanter.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 41.B5.1 for boliger ved Wedellsborgvej i Tjørring foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 41.B5.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • LP_41.B5.1_Foreløbig vedtagelse_28-06-2021
 

131. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.T47.1 for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-20 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.T47.1 for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solcelleanlæg ved Gindeskovgård ved Hessellundvej samt medfølgende Miljøvurdering af planen og Miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse, har været i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 6. maj 2021.


Der er indkommet i alt seks høringssvar i høringsperioden.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med indskrænkning til afgrænsningen af, hvor der kan opstilles solceller, samt at §25-tilladelsen præciseres. Ændringerne har til formål at øge hensynet til naboer samt sikre bedre forhold for vildtet.

Sagsfremstilling

European Energy A/S ønsker at etablere et solcelleanlæg på op til 190 ha med en forventet installeret effekt på ca.166 MWp.


Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af et solcelleanlæg, herunder at stille krav til anlæggets udformning. Endvidere stilles der krav til udformningen af de for anlæggets drift nødvendige tekniske installationer, transformere, bygninger o.lign. Det sikres endvidere, at anlægget gennem placering og udformning tilpasses nærområdets beskyttede natur og indpasses i landskabet.


Planforslaget har sammen med miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tiladelse været i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 6. maj 2021. Der er i alt indkommet seks høringssvar i perioden.


Høringssvarenes hovedpunkter er gengivet i bilaget Indsigelsesnotat. Se i øvrigt ligeledes bilag med de samlede høringssvar. Af særlige emner kan fremhæves indblik til projektområdet, beplantning, hegning, vildtets frie bevægelighed og sikring af udvidelsesmuligheder for Rute 34 og 26.


På baggrund af de indkomne høringssvar indskrænkes arealerne, hvor der kan opstilles solceller til arealerne vist på figur 1. I forhold til det fremlagte planforslag er projektet indskrænket med 6-8 ha. Ændringerne sikrer, at vildtet får nemmere ved at finde ind på naturarealerne, at naboerne får mindsket indbliksgener til området og at Vejdirektoratet kan udvide rute 34 og 26 uden øget udgift til etablering af ny vej, se nærmere beskrivelse i indsigelsesnotatet.


Lokalplanens kortbilag 2 tilrettes i overensstemmelse med figur 1.


Figur 1, placering af solceller (sort skravering), beplantning (grøn streg) og grænse for vejinteressezone (rød streg)


§25-tilladelsen præciseres ligeledes, i forhold til at sikre at Vejdirektoratets vejinteressezone i forhold til mulig udvidelse af rute 34 og 26. Dette kan betyde op til 8-10 ha reduktion af det samlede projektområde. §25-tilladelsen er vedlagt som bilag. Vilkåret formuleres som følgende:


”3. Bygherre skal for egen regning fjerne solcelleanlægget inden for vejinteressezone beskrevet i Vejdirektoratets rapport 395 fra 2012 om Rute 34 og 26, hvis Vejdirektoratet træffer beslutning om anlæg af vej på arealet.”


Desuden præciseres §25-tilladelsen ligeledes for, at vildtet beskyttes yderligere i forhold til det fremlagte lokalplanforslag. Vilkårene formuleres som følgende:


”6. Hegning skal udformes på en sådan måde, at vildtet ikke kan fanges i hegnet.

"7. Hegning skal placeres på en sådan måde at vildtet ikke drives ud over offentlig vej ved jagt på arealer der støder op til projektområdet.”


I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 09.T47.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse. (se bilag)


Forvaltningen er blevet opmærksom på, at §13.2 er en såkaldt kompetencenorm, som henviser til et andet administrationsgrundlag, og som ikke kan håndhæves gennem lokalplanens bestemmelser, men håndhæves gennem de normale miljøtilsyn. Der er tale om bestemmelsen med formuleringen ”Støj fra tekniske anlæg skal overholde retningslinjer i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”. Det er forvaltningens vurdering, at §13.2 bør aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse.


Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 endeligt vedtages med reduceret område til opstilling af solceller som vist på figur 1, samt at §25-tilladelsen præciseres med nyt vilkår 3, 6 og 7 som beskrevet ovenfor og at §13.2 aflyses.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solcelleområde ved Gindeskovgård ved Hessellundvej endelig vedtages med følgende ændringer:
at området til opstilling af solceller reduceres jf. figur 1
at §13.2 aflyses
at §25-tilladelsen tilføjes følgende vilkår; ” 3. Bygherre skal for egen regning fjerne solcelleanlægget inden for vejinteressezone beskrevet i Vejdirektoratets rapport 395 fra 2012 om Rute 34 og 26, hvis Vejdirektoratet træffer beslutning om anlæg af vej på arealet.” , ”6. Hegning skal udformes på en sådan måde, at vildtet ikke kan fanges i hegnet.” og ”7. Hegning skal placeres på en sådan måde, at vildt ikke drives ud over offentlig vej ved jagt på arealer der støder op til projektområdet.”


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 09.T47.1 er endeligt vedtaget med de anførte ændringer.

Bilag

 • Indsigelsesnotat - lokalplan nr. 09.T47.1
 • Bilag 1 Høringssvar samlet solceller Gindeskovgaard
 • Bilag 2 Uddybning af MKR på bagrund af bemærkninger fra 8 ugers høring_28.05.21_01
 • §25-tilladelse for solcelleanlæg ved Gindeskovgård
 • Sammenfattende redegørelse til Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport
 

132. Frigivelse af anlægsbevilling - renovering af eksisterende cykelstier 2021

Sagsnr.: 05.04.08-G01-1-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling - renovering af eksisterende cykelstier 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. til renovering af eksisterende cykelstier.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten 2021 - 2025 afsat et rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. årligt i perioden 2021 - 2023 og 0,773 mio. kr. årligt i perioden 2024 - 2025 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af eksisterende cykelstier.


I forbindelse med budgetforlig 2021-2022 har forligskredsen besluttet, at midlerne skal anvendes til følgende fem projekter:


 • 2021: Gjellerup Skolestien, Gjellerup
 • 2022: Østergade mod friskolen, Aulum
 • 2023: Bavnehøjstien, Kibæk
 • 2024: Engbjerg Skolesti, Engbjerg
 • 2025: Gisselfeldstien, Tjørring


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet i 2021 på 0,762 mio. kr. anvendes til renovering af Gjellerup Skolestien i Gjellerup med ny asfaltbelægning. Stiforløbet er vist med blåt på nedenstående oversigtskort.Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 Renovering af eksisterende cykelstier.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Gjellerup Skolestien renoveres med ny asfaltbelægning
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 Cykelstier, herunder Løvbakke og Tranekærvej
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 "Renovering af eksisterende cykelstier".


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

133. Forslag fra Dansk Folkeparti

Sagsnr.: 00.01.00-A00-5-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Forslag fra Dansk Folkeparti

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


(x)


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Erling Præstekjær fremsætter på vegne Dansk Folkeparti forslag til behandling i Byrådet.

Sagen fremsendes til Byrådets behandling i henhold til styrelseslovens § 11.

Sagen har været rundsent til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering forud for Byrådets behandling af sagen.


Sagsfremstilling

Erling Præstekjær har den 13. august 2021 på vegne Dansk Folkeparti i Herning anmodet om at få følgende sag på Byrådets dagsorden, jf. den kommnale styrelseslov § 11:


"Jeg vil gerne have et forslag om valgplakater behandlet i byrådssalen.

Forslaget går på, at jeg/DF i Herning ikke mener, vi skal hænge plakater op til kommunalvalget.

Begrundelsen er, at det er miljøforurening, og det ikke er bæredygtigt. Det er heller ikke rigtigt efter FN’s verdensmål".Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Byrådet tager stilling til Dansk Folkepartis forslag.
Borgmesteren indstiller,

Beslutning

Sagen drøftet.

 

134. Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

Sagsnr.: 13.11.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

135. Gavedokument mellem Carl-Henning Pedersens Fond og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

Sagsnr.: 20.04.01-P24-2-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Gavedokument mellem Carl-Henning Pedersens Fond og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

136. Anmodning om ekspropriation af areal i Vildbjerg til fordel for Herning Vand

Sagsnr.: 06.01.00-P19-19-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation af areal i Vildbjerg til fordel for Herning Vand

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


 

137. Anmodning om ekspropriation af areal i Hammerum til fordel for Herning Vand

Sagsnr.: 06.01.00-P19-20-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation af areal i Hammerum til fordel for Herning Vand

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.