Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

131. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.T47.1 for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-20 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.T47.1 for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solcelleanlæg ved Gindeskovgård ved Hessellundvej samt medfølgende Miljøvurdering af planen og Miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse, har været i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 6. maj 2021.


Der er indkommet i alt seks høringssvar i høringsperioden.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med indskrænkning til afgrænsningen af, hvor der kan opstilles solceller, samt at §25-tilladelsen præciseres. Ændringerne har til formål at øge hensynet til naboer samt sikre bedre forhold for vildtet.

Sagsfremstilling

European Energy A/S ønsker at etablere et solcelleanlæg på op til 190 ha med en forventet installeret effekt på ca.166 MWp.


Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af et solcelleanlæg, herunder at stille krav til anlæggets udformning. Endvidere stilles der krav til udformningen af de for anlæggets drift nødvendige tekniske installationer, transformere, bygninger o.lign. Det sikres endvidere, at anlægget gennem placering og udformning tilpasses nærområdets beskyttede natur og indpasses i landskabet.


Planforslaget har sammen med miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tiladelse været i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 6. maj 2021. Der er i alt indkommet seks høringssvar i perioden.


Høringssvarenes hovedpunkter er gengivet i bilaget Indsigelsesnotat. Se i øvrigt ligeledes bilag med de samlede høringssvar. Af særlige emner kan fremhæves indblik til projektområdet, beplantning, hegning, vildtets frie bevægelighed og sikring af udvidelsesmuligheder for Rute 34 og 26.


På baggrund af de indkomne høringssvar indskrænkes arealerne, hvor der kan opstilles solceller til arealerne vist på figur 1. I forhold til det fremlagte planforslag er projektet indskrænket med 6-8 ha. Ændringerne sikrer, at vildtet får nemmere ved at finde ind på naturarealerne, at naboerne får mindsket indbliksgener til området og at Vejdirektoratet kan udvide rute 34 og 26 uden øget udgift til etablering af ny vej, se nærmere beskrivelse i indsigelsesnotatet.


Lokalplanens kortbilag 2 tilrettes i overensstemmelse med figur 1.


Figur 1, placering af solceller (sort skravering), beplantning (grøn streg) og grænse for vejinteressezone (rød streg)


§25-tilladelsen præciseres ligeledes, i forhold til at sikre at Vejdirektoratets vejinteressezone i forhold til mulig udvidelse af rute 34 og 26. Dette kan betyde op til 8-10 ha reduktion af det samlede projektområde. §25-tilladelsen er vedlagt som bilag. Vilkåret formuleres som følgende:


”3. Bygherre skal for egen regning fjerne solcelleanlægget inden for vejinteressezone beskrevet i Vejdirektoratets rapport 395 fra 2012 om Rute 34 og 26, hvis Vejdirektoratet træffer beslutning om anlæg af vej på arealet.”


Desuden præciseres §25-tilladelsen ligeledes for, at vildtet beskyttes yderligere i forhold til det fremlagte lokalplanforslag. Vilkårene formuleres som følgende:


”6. Hegning skal udformes på en sådan måde, at vildtet ikke kan fanges i hegnet.

"7. Hegning skal placeres på en sådan måde at vildtet ikke drives ud over offentlig vej ved jagt på arealer der støder op til projektområdet.”


I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 09.T47.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse. (se bilag)


Forvaltningen er blevet opmærksom på, at §13.2 er en såkaldt kompetencenorm, som henviser til et andet administrationsgrundlag, og som ikke kan håndhæves gennem lokalplanens bestemmelser, men håndhæves gennem de normale miljøtilsyn. Der er tale om bestemmelsen med formuleringen ”Støj fra tekniske anlæg skal overholde retningslinjer i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”. Det er forvaltningens vurdering, at §13.2 bør aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse.


Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 endeligt vedtages med reduceret område til opstilling af solceller som vist på figur 1, samt at §25-tilladelsen præciseres med nyt vilkår 3, 6 og 7 som beskrevet ovenfor og at §13.2 aflyses.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solcelleområde ved Gindeskovgård ved Hessellundvej endelig vedtages med følgende ændringer:
at området til opstilling af solceller reduceres jf. figur 1
at §13.2 aflyses
at §25-tilladelsen tilføjes følgende vilkår; ” 3. Bygherre skal for egen regning fjerne solcelleanlægget inden for vejinteressezone beskrevet i Vejdirektoratets rapport 395 fra 2012 om Rute 34 og 26, hvis Vejdirektoratet træffer beslutning om anlæg af vej på arealet.” , ”6. Hegning skal udformes på en sådan måde, at vildtet ikke kan fanges i hegnet.” og ”7. Hegning skal placeres på en sådan måde, at vildt ikke drives ud over offentlig vej ved jagt på arealer der støder op til projektområdet.”


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 09.T47.1 er endeligt vedtaget med de anførte ændringer.

Bilag

  • Indsigelsesnotat - lokalplan nr. 09.T47.1
  • Bilag 1 Høringssvar samlet solceller Gindeskovgaard
  • Bilag 2 Uddybning af MKR på bagrund af bemærkninger fra 8 ugers høring_28.05.21_01
  • §25-tilladelse for solcelleanlæg ved Gindeskovgård
  • Sammenfattende redegørelse til Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport