Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

130. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Wedelsborgvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-20 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Wedelsborgvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Julie Krengelund Bertelsen

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 14. september 2020, sag om igangsættelse af ny planlægning for etablering et nyt boligområde på matriklerne nr. 11ad, 11acd og 11acc, alle Tjørring, Herning Jorder.

Området, der er et tidligere erhvervsområde, afslutter hermed et større boligområde fra syd mod nord frem til Wedellsborgvej.

Forslag til lokalplan nr. 41.B5.1 for Boliger ved Wedellsborgvej i Tjørring, indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 11.703 m2 er beliggende i den sydlige del af Tjørring.

Mod nord og vest er et større erhvervsområde samt et stort boligområde mod syd og øst.


Lokalplanområdets afgrænsning


Lokalplanen giver mulighed for at omdanne et erhvervsområde til nyetablering af tæt-lav boliger eller etageboligbebyggelse i op til 3 etager.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed er fastsat til 60, med tilhørende bil- og cykelparkering samt grønne friarealer.


Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder:


Delområde I må kun anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse, samt veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde II må kun anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse, samt veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde III må kun anvendes som grønt areal og må ikke bebygges.


Bebyggelsen må indenfor delområde I eller II kun opføres som tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel eller etageboliger med vandret lejlighedsskel. Der må ikke være en blanding af de to typer bebyggelse indenfor det samme delområde.

Etagebebyggelsen må maksimalt opføres i 3 etager med en maksimalhøjde på 12,5 meter.


Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Wedellsborgvej. Hvis delområde I og II ikke udstykkes på samme tid, må delområde II kun vejbetjenes fra Knuthenborgvej.

Der må kun være ind- og udkørsel fra Wedellsborgvej, hvis de to delområder disponeres som én samlet bebyggelse.
Der etableres ligeledes stiforbindelser til de øvrige veje i området af hensyn til de bløde trafikanter.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 41.B5.1 for boliger ved Wedellsborgvej i Tjørring foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 41.B5.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • LP_41.B5.1_Foreløbig vedtagelse_28-06-2021