Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

129. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-21 Sagsbehandler: Mette Korsgaard Kjeldgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds samt tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplanforslaget skal give mulighed for etablering af et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds.

Forslag til lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Skalmejevej og Hjejlevej i den sydvestlige del af Sunds og er ejet af Herning Kommune. Lokalplanområdet har et areal på cirka 6 ha. og omfatter matrikel nr. 4ev samt en del af matrikel nr. 6dm og 8a Sunds Præstegård, Sunds.


Området afgrænses af Hjejlevej mod syd og af Sunds Idrætsforening og deres tilhørende arealer mod vest. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af et rekreativt grønt område og mod nord af et eksisterende åben-lav boligområde samt cykelsti. Lokalplanområdet opledes af Skalmejevej og der udlægges areal på begge sider af vejen. Området er i dag ubebygget, og fremstår som dyrket markareal.


Lokalplanafgrænsning og de nære omgivelser


Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, åben-lav på små grunde og tæt-lav boligbebyggelse. Området disponeres i tre delområder, hvoraf de to delområder rummer mulighed for bebyggelse, og det tredje delområde giver mulighed for regnvandsbassin, rekreativt areal og parkering til offentlige formål.


  • Delområde I må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse, anlæg til håndtering af regnvand, veje, stier og grønne friarealer.
  • Delområde II må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel og åben-lav på små grunde, anlæg til håndtering af regnvand, veje, stier og grønne friarealer.
  • Delområde III må kun anvendes til anlæg til håndtering af regnvand, rekreative formål og parkering til offentlige formål.


Lokalplanen giver i delområde I mulighed for udstykning af grunde til åben-lav bebyggelse med en grundstørrelse på minimum 700 m2 og maksimum 1200 m2. Bebyggelsen kan opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. I delområde II er der mulighed for udstykning af grunde til tæt-lav bebyggelse og åben-lav på små grunde med en grundstørrelse på minimum 400 m2. Bebyggelsen kan opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.


Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Skalmejevej. Der skal desuden etableres stiforbindelser indenfor lokalplanområdet, som forbinder området med den eksisterende cykelsti mod nord og det rekreative grønne areal mod øst.


Langs Skalmejevej og Hjejlevej skal der etableres et beplantningsbælte. Beplantningsbæltet skal fungere som afskærmning for de omkringliggende veje og vil fremstå som en naturlig afgrænsning af lokalplanområdet. Bæltet er en fortsættelse af de eksisterende beplantningsbælter ved boligområdet langs Skalmejevej nord for lokalplanområdet og langs Hjejlevej sydøst for lokalplanområdet. Derudover skal der etableres et grønt friareal mellem delområde I og II. Det grønne areal vil indgå i lokalplanområdet som en naturlig opdeling mellem tæt-lav boligbebyggelsen mod øst og åben-lav boligbebyggelsen mod vest.


Der kan indenfor lokalplanområdets delområde I og III etableres regnvandsbassin. I delområde I kan der etableres et forbassin i områdets sydvestlige hjørne på øst siden af Skalmejevej. Dette bassin leder regnvand til hovedbassinet, som kan etableres i delområde III på vest siden af Skalmejevej. Hovedbassinet skal håndtere regnvand fra det kommende boligområde inden for lokalplanområdet samt fremtidige boligområder syd for Hjejlevej.


Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen kommet et ønske fra Sunds Idrætsforening om mulighed for, at en del af delområde III kan benyttes til parkeringsareal. Derfor er der i lokalplanen givet mulighed for, at der kan etableres parkering til offentlige formål inden for delområde III i tilfælde af, at de har behov for at udvide deres parkeringsarealer til brug ved større arrangementer. Parkeringsarealerne er ikke finansieret og der er ikke yderligere planlægning for parkeringspladser i delområde III på nuværende tidspunkt.


Herning kommuneplan

Lokalplan nr. 21.B7.3 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsning for rammeområde 21.R3 og 21.B7 ved at overføre en del af rammeområde 21.B7 til rammeområde 21.R3. Derved følger rammeområderne det eksisterende vejforløb – Skalmejevej og Hjejlevej, og de eksisterende matrikler. Derudover justerer tillægget bestemmelser om anvendelse for rammeområderne, så der gives mulighed for etablering af regnvandsbassin inden for både rammeområde 21.R3 og 21.B7.


Vejnavn

Forvaltningen anbefaler at boligområderne får ét vejnavn som gælder for hele lokalplanområdet, samt at vejene inden for lokalplanområdet navngives Skalmejevej. Området har vejadgang fra den eksisterende vej, Skalmejevej, og er beliggende syd for et eksisterende boligområde som ligeledes har adresse på Skalmejevej.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 21.B7.3 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 21.B7.3 - Boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds