Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

127. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-20 Sagsbehandler: Mette Møller  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet 12. august 2019 at igangsætte en ny lokalplan for en dagligvarebutik på Porsvænget i Herning.

Forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 giver mulighed for at opføre én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med tilhørende parkering og grønne friarealer, samt areal til trafikafvikling. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan fremstå som flere enheder under samme tag.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan og følges derfor af et tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplan nr. 13.B2.1 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet 12. august 2019 at igangsætte en ny lokalplan for en dagligvarebutik på Porsvænget i Herning. Planlægningen skulle tage udgangspunkt i skitseforslagets model 2 som var kendetegnet af at have en dagligvarebutik mod nord og 12 almene familieboliger mod syd og parkeringsarealer derimellem.

Planen var oprindeligt et samarbejde mellem FællesBo og Coop, hvormed de inkluderede 12 almene boliger. Da der ikke er bevilliget en almenboligkvote til de 12 boliger, er boligerne taget ud af projektet.

Forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 er udarbejdet på baggrund af driftsoperatørens ønske om at opføre en ny og større dagligvarebutik med apotek, tilhørende parkering samt grønne arealer, og derved nedrive og erstatte den eksisterende bebyggelse.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er et cirka 4.950 m2 stort område i et boligområde i den nordvestlige del af Herning, hvor det i nord, øst og syd grænser op til henholdsvis H.P. Hansens Vej, Fruehøjvej og Porsvænget

Bebyggelsen i nærområdet er primært almen etageboligbebyggelse opført 2-4 etager i rød tegl.

På den sydlige del af området ligger der i dag en dagligvarebutik og apotek på i alt cirka 900 m2 med tilhørende parkering. På den nordlige del af området ligger en bygning, som tidligere har været daginstitution med tilhørende legeplads.

I lokalplanområdet er der flere træer, specielt store egetræer, som er vurderet bevaringsværdige, og som indgår som en del af det grønne areal langs H.P. Hansens Vej.


Eksisterende forhold. Hvid stiplet markering viser lokalplanafgrænsningen.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 13.B2.1 (bilag 1) giver mulighed for at opføre i alt 1.200 m² til dagligvarebutik til lokalområdets forsyning.

Lokalplanområdet må anvendes til detailhandel med dagligvarer inden for virksomhedsklasse 1-3. Dagligvarebutikken må fremstå som flere små enheder under samme tag således, at det er muligt for det eksisterende apotek at blive genhuset og være en del af den nye dagligvarebutik. Det vil dermed være muligt at opretholde de eksisterende servicefunktioner i lokalområdet.


Placering

Lokalplanen udlægger et byggefelt, som sikrer eksisterende og nye grønne områder ud mod H.P. Hansens Vej, Fruehøjvej og Porsvænget. Lokalplanen stiller ikke krav til dagligvarebutikken konkrete placering i området, men udlægger en række bestemmelser, som skal sikre en god disponering af området, samt gode forbindelser til nærområdet.


Bebyggelsens fremtræden

For at indpasse den nye dagligvarebutik i det omkringliggende boligbebyggelse stiller lokalplanen krav til butikkens udseende. Butikken skal derfor primært opføres i en rød tegl, som er kendetegnet for området og med detaljer i trælistebeklædning. Da taget ville kunne ses fra de omkringliggende etagebyggerier, skal det være et fladt grønt tag (sedum tag), hvor tekniske installationer skal være afskærmet.


Støj

Der er udarbejdet en støjrapport for projektforslaget, som viser, at det er nødvendigt at opsætte støjafskærmning mod boligerne mod vest for, at dagligvarebutikken kan overholde gældende grænseværdier for støj. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der skal etableres en støjafskærmning mellem butikken og etageboligerne vest for lokalplanområdet. Foruden at håndtere støjgenerne stiller lokalplanen også krav til støjafskærmningens udseende, således at dagligvarebutikken og støjafskærmningen fremstår som én helhed i lokalområdet.


Grønne arealer

Lokalplanen stiller krav om, at arealerne ud mod H.P. Hansens Vej, Fruehøjvej og Porsvænget skal være grønne, så der bliver skabt en grøn ramme om bygning, parkeringspladser og veje samt sammenhæng til især de grønne arealer langs H.P. Hansens Vej. Der stilles også krav til bevaring af de bevaringsværdige træer, specielt egetræer, i lokalplanområdet. Dog tillades det under anlægsfasen at fælde de eksisterende bevaringsværdige træer, der står midt på grunden, såfremt de erstattes med nye egetræer af en vis størrelse langs vejene.


Trafikafvikling

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for parkeringsforhold, vejadgang og stiforbindelser i området, for at sikre trygge forhold for både bløde og hårde trafikanter. Lokalplanen fastlægger at området skal vejbetjenes med én overkørsel fra Fruehøjvej, som skal være ind- og udkørsel for kundebiler samt indkørsel for varelevering. Vareleverings udkørsel skal ske via en overkørsel til Porsvænget. Det er et krav at al manøvreareal for varelevering med sættevogn, varebiler og lignende holdes inden for lokalplanområdets afgrænsning.


Lokalplankortet fra lokalplanens kortbilag 2.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 13.B2.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 13.B2.1 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 13.B2.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • TilForløbigVedtagelse_Forslag til lokalplan 13.B2.1 – Dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning