Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

126. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-20 Sagsbehandler: Mette Møller  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 for en dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Planforslagene skal give mulighed for at opføre én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med tilhørende parkering og grønne friarealer, samt areal til trafikafvikling. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan fremstå som flere enheder under samme tag.

Kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 13.B2.1 for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor ledsages lokalplanforslaget af tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 (bilag 1). Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.


Med kommuneplantillæg nr. 2 gives der mulighed for én enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning. Der er tale om en eksisterende butik på cirka 900 m2, som er blevet opført i 1963 på baggrund af Byplanvedtægt nr. 9, som nu optages i Herning Kommuneplan 2021-2032 med mulighed for udvidelse.


Der gives med kommuneplantillægget mulighed for en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning på op til 1.200 m2 bruttoetageareal inklusiv personalefaciliteter.


Kommuneplanramme 13.B2 tilføjes ”en enkeltstående butik” i kommuneplanens hovedstrukturafsnit for detailhandel. Rammeområdets afgrænsning og øvrige bestemmelser ændres ikke.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen ikke betyder en ændring af Herning Kommunes overordnede detailhandelsstruktur, da der er tale om udvidelse af en eksisterende butik til lokalområdets daglige forsyning. Ved at give mulighed for en udvidelse kan en utidssvarende butik moderniseres, og den lokale indkøbsmulighed kan fastholdes. Dagligvarebutikken vil medvirke til at fremme et varieret butiksudbud for den nordlige del af Herning By, med god adgang for de forskellige trafikarter, især for gående og cyklende.


Hvid stiplet markering viser kommuneramme 13.B2 og en røde markering viser lokalplanafgrænsningen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • TilForløbigVedtagelse_Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for kommuneramme 13.B2